Wet Bibob

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) is een middel om de integriteit van de overheid te beschermen.

Lees meer

Met de Wet Bibob wordt het openbaar bestuur in staat gesteld zich te beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd bij het verlenen van vergunningen, subsidies en het gunnen van opdrachten in het kader van aanbestedingen.

Dit betekent dat bestuursorganen bij de beoordeling van een te verlenen vergunning, subsidie of een te gunnen aanbesteding de integriteit van de aanvrager of gegadigde kunnen onderzoeken. Hiermee voorkomen we dat de gemeente ongewild criminele activiteiten faciliteert. Tegelijkertijd wordt de concurrentiepositie van goedwillende ondernemers beschermd.

Onderzoek

Bij een onderzoek vanuit de Wet Bibob wordt er informatie over onder andere de financiering en de leidinggevenden ingewonnen. Voor het toetsen van deze aanvragen aan de Wet Bibob moet de aanvrager de Bibob vragenlijst volledig ingevuld aanleveren. Hieronder staan de formulieren per onderdeel.


De Wet Bibob geeft de gemeente de mogelijkheid een aanvraag te weigeren als er sprake is van (een vermoeden van) een strafbaar feit. Om tot een volledig beeld te komen, kan de gemeente informatie inwinnen bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en ook advies vragen aan het Landelijk Bureau Bibob van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het Landelijk Bureau Bibob adviseert de gemeente na haar onderzoek. Het gaat dan over hoe groot het gevaar is dat de vergunning, subsidie of vastgoedobject gebruikt wordt voor criminele activiteiten. Met in acht neming van dit advies neemt de gemeente vervolgens haar besluit.

Uw Reactie
Uw Reactie