Subsidies Sport, ontspanning en cultuur

Als gemeente Apeldoorn moedigen wij sport, ontspanning en cultuur natuurlijk aan. Daarom kunt u hier bijvoorbeeld terecht voor verschillende subsidies die te maken hebben met deze thema's.

Alle producten onder Subsidies Sport, ontspanning en cultuur

Evenementensubsidie

Voor het organiseren van een evenement in de gemeente Apeldoorn kunt u evenementensubsidie aanvragen. Meer informatie vind u hier.

Van stroomkast tot kunstwerk

In dit kunstproject konden jongeren tot 1 december 2023 hun ontwerp indienen voor op een stroomkast. Zo krijgen jonge makers een podium in Apeldoorn en dragen we tegelijkertijd bij aan het verfraaien van de stad. De geselecteerde ontwerpen worden in april 2024 op de stroomkasten geplaatst.

Subsidie Impuls Jongerencultuur

Heeft u een goed idee op het gebied van cultuur voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar oud? Vraag hier uw subsidie aan via de regeling Impuls Jongerencultuur.

Incidentele subsidie

Organisaties/particulieren kunnen subsidie aanvragen voor eenmalige initiatieven die bijdragen aan een van de beleidsdoelen van de gemeente. Hebt u een goed initiatief en valt dit niet onder de al bestaande regelingen?

Budget voor topsportevenementen

Topsportevenementen zijn (inter)nationale sportevenementen die aansluiten bij de kernsporten van de provincie Gelderland. Deze kernsporten zijn atletiek en wandelen, judo, paardensport, wielrennen, volleybal en tennis.

Sponsoring citymarketing

Citymarketingevenementen zijn evenementen die volledig aansluiten bij de citymarketingstrategie van de gemeente Apeldoorn en daar ook zichtbaar invulling aan geven.

Kunstgrasfonds

Uit het kunstgrasfonds verleent de gemeente renteloze leningen voor de aanleg van kunstgrasvelden. De regeling is er voor voetbalverenigingen en hockeyverenigingen

Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur

Apeldoornse sportverenigingen kunnen op basis van de Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur in aanmerking komen voor een eenmalige investeringsbijdrage (voor investeringen in de eigen sportaccommodatie, waaronder energiebesparende maatregelen, vervanging kunstgrasveld voor een sportveld zonder kunstoff infill, een renteloze lening voor de aanleg van een kunstgrasveld, een gemeentegarantie voor een geldlening bij een bank en het ontvangen van een rentesubsidie voor die lening).

Rentesubsidie voor sportverenigingen

Apeldoornse sportverenigingen kunnen op basis van de ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur in aanmerking komen voor rentesubsidie op leningen van derden. Er is geen maximum bedrag voor de lening en de gemeente vergoedt 50% van de rente.

Gemeentegarantie

Apeldoornse sportverenigingen kunnen op basis van de ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur in aanmerking komen voor gemeentegarantie.

Subsidie scouting

Een scouting-organisatie biedt een plezierige vrijetijdsbesteding en een veilige, leerzame speelomgeving op basis van de ideeën van Lord Baden-Powell. Het gaat om (leren) samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing. De gemeente ondersteunt de scouting-organisaties met subsidie. U dient een subsidieaanvraag voor het volgend jaar uiterlijk 1 oktober dit jaar in.

Subsidie lokale omroep

Lokale omroepen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen.

Ondersteuning inwonersinitiatieven

Heeft u een idee voor een initiatief waarmee we Apeldoorn een stukje mooier, leuker, beter of socialer maken? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie.

Subsidie Amateurkunst en Cultuurbeoefening

Amateurkunstenaars maken kunst als hobby in plaats van als beroep. Dat kan alleen, met een docent of in een groep. De meeste georganiseerde groepen zijn verenigingen. Leden komen samen om kunst te maken, nieuwe dingen te leren en elkaar te ontmoeten. De gemeente ziet verenigingen dan ook als belangrijk voor de samenleving. Alleen verenigingen kunnen daarom subsidie aanvragen. Het doel van de subsidie is mensen te helpen samen cultureel en creatief bezig te zijn.

Subsidieregeling voor Sport- en Beweeginitiatieven

Bent u een organisatie met een goed idee voor het versterken van sport en bewegen in Apeldoorn? Heeft u de passie om bij te dragen aan een gezond en vitaal Apeldoorn? Dan hebben wij goed nieuws. U kunt nu financiële ondersteuning krijgen om uw initiatief tot leven te brengen. Als uw idee aansluit bij een of meerdere doelen van het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn, ligt er een subsidie op u te wachten.

Projectenregeling Cultuur

De Projectenregeling Cultuur is bedoeld om initiatieven en activiteiten van verenigingen en stichtingen mogelijk te maken, die bijdragen aan culturele activiteiten voor onze inwoners en/of de culturele sector van Apeldoorn. De activiteit dient dan ook plaats te vinden in de gemeente Apeldoorn. De projectenregeling Cultuur ondersteunt kleine tot middelgrote projecten (t/m € 10.000) en grote projecten (t/m € 50.000).

Regeling Cultuurlandschap

Apeldoorn kent een rijke ontstaansgeschiedenis. Ons landschap vormt een belangrijk hoofdstuk uit dit verhaal. De hoogteverschillen op de Veluwe bijvoorbeeld zijn al ontstaan in de ijstijd. In de eeuwen die volgden heeft de mens het landschap aangepast: zandvlakten werden beplant met bossen, sprengenbeken gegraven, landbouwgronden ontgonnen, nederzettingen gebouwd, wegen aangelegd en landgoederen en buitenplaatsen gesticht.

Regeling Erfgoedverbeeldingen

Apeldoorn kent een rijke ontstaansgeschiedenis. Sommige verhalen uit onze geschiedenis zijn breed bekend, anderen vragen om verteld te worden. Met informatie in de openbare ruimte, zoals een informatiebord of een soort verbeelding, kan aandacht worden gegeven aan die verhalen.

Uw Reactie
Uw Reactie