Subsidieregeling voor Sport- en Beweeginitiatieven

Bent u een organisatie met een goed idee voor het versterken van sport en bewegen in Apeldoorn? Heeft u de passie om bij te dragen aan een gezond en vitaal Apeldoorn? Dan hebben wij goed nieuws. U kunt nu financiële ondersteuning krijgen om uw initiatief tot leven te brengen. Als uw idee aansluit bij een of meerdere doelen van het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn, ligt er een subsidie op u te wachten.

Subsidieregeling voor Sport- en Beweeginitiatieven is gesloten. U kunt geen aanvragen meer indienen!

Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

Samen met 70 sportverenigingen, onderwijsinstanties en maatschappelijke organisaties hebben we doelen gesteld op het gebied van sport en beweging binnen onze gemeente. Deze doelen vallen onder zes hoofdlijnen:

 1. Inclusie en Diversiteit
 2. Ruimte voor Sport en Bewegen
 3. Vitale Sport- en Beweegaanbieders
 4. Vaardig in Bewegen
 5. Sociaal Veilige Sport
 6. Maatschappelijke Waarde van Topsport

Voor elk hoofdlijn zijn doelen en actiepunten opgesteld en is een werkgroep ingesteld.

U kunt online een aanvraag indienen. Vul eerst de bijlage aanvraag subsidieregeling stimuleringsbudget Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn (pdf, 272 kB) in, voordat u uw aanvraag indient. Dien dan de bijlage aanvraag subsidieregeling stimuleringsbudget Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn samen in met uw aanvraag.

De subsidieaanvraag moet voorzien zijn van:

 1. een beschrijving van de activiteit of het project en hoe deze aansluit op de doelen uit het Sport- en Beweegakkoord Apeldoorn en binnen welke hoofdlijn de aanvraag past;
 2. een beschrijving van hoe de activiteit of het project wordt voortgezet in de jaren nadat de subsidie is verstrekt;
 3. een begroting;
 4. als de aanvrager een onderneming betreft: een volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende de-minimisverklaring.

Twijfelt u of u na het lezen van deze info of u subsidie kunt krijgen voor uw idee? Of wilt u in contact komen met de coördinator Sport & Preventie of één van de aanvoerders van de deelthema’s van het Sport- en Beweegakkoord? Neem dan contact op via sportakkoord@apeldoorn.nl.

Subsidie kan worden aangevraagd voor een activiteit en/of project welke:

 • plaatsvinden binnen gemeente Apeldoorn;
 • wordt uitgevoerd door één of meerdere rechtspersonen die in Apeldoorn gevestigd zijn. Of indien de rechtspersoon niet in Apeldoorn gevestigd is er in ieder geval sprake is van een samenwerking met één of meerdere Apeldoornse sport- en beweegaanbieders, onderwijs-, zorg of welzijnsinstellingen. Dit laatste moet blijken uit een door partijen getekende intentieverklaring;
 • binnen de gemeente geldt als een nieuw initiatief bij de aanvrager(s) (aanvrager heeft dit initiatief nog niet eerder uitgevoerd) op het gebied van sporten en bewegen of aanpassing van een bestaand initiatief, of voortzetting van een vanuit het Sport- en Beweegakkoord eerder bekostigd initiatief;
 • gericht is op een of meer thema’s, zoals vermeld in het Sport- en Beweegakkoord II Apeldoorn; en
 • een maatschappelijk doel dient.

Een aanvraag kan worden ingediend van 9 oktober 2023 t/m 31 oktober 2023. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 10.000,- per aanvraag per jaar (maximaal 3 jaar).

Voor deze kosten kunt u subsidie krijgen

 • accommodatiekosten;
 • materiaalkosten;
 • deskundigheidsbevordering;
 • verzekering;
 • contributies en abonnementen.

Voor deze kosten kunt u geen subsidie

 • kosten voor ureninzet van leden of vrijwilligers; 
 • kosten voor eten en drinken, representatie, reis- en verblijfskosten, waaronder entrees;
 • onvoorziene uitgaven.

Voor alle voorwaarden bekijk de subsidieregeling op de website van overheid.nl.

De subsidie wordt direct vastgesteld en de betaling van het subsidiebedrag vindt in een keer plaats.

Uw Reactie
Uw Reactie