Bouwgerelateerd

Hier vindt u de producten en diensten die te maken hebben met de (ver)bouw. U kunt hier onder andere bestemmingsplannen inzien of herzien.

Alle producten onder Bouwgerelateerd

Inzien bouwplan omgevingsplan of bouwtekeningen

Wilt u een bouwtekening inzien of wilt u weten welke vergunningen in uw buurt recentelijk zijn aangevraagd, geweigerd of verleend? Of wilt u weten welke regels vanuit het Omgevingsplan op uw locatie gelden? Dan kunt u hiervoor terecht bij verschillende loketten. Wij helpen u graag op weg.

Plaatsen van voorwerpen en/of (bouw-)materialen in de openbare ruimte

Of u nou gaat bouwen, verbouwen, aanbouwen of uw tuin op de schop neemt. In veel gevallen maakt u gebruik van de openbare ruimte, oftewel gemeentegrond. Denk bijvoorbeeld aan een puincontainer voor uw huis op de straat of bouwmaterialen die op de stoep worden gezet bij aflevering. Dit mag niet zomaar. In deze en in veel meer gevallen heeft u toestemming van gemeente Apeldoorn nodig.

Maatwerkvoorschrift geluidshinder

Als u meer geluid maakt dan op een bepaalde plek normaal is, dan heeft u misschien een ontheffing nodig. Bijvoorbeeld als u verbouwt of een tuinfeest geeft. Soms is het voldoende als u de overlast aan de gemeente meldt.

Handhaving (verzoek tot handhaving)

Wilt u dat de gemeente gaat handhaven op een bepaalde overtreding? U kunt dan een officieel handhavingsverzoek indienen. De gemeente is hierop verplicht een beslissing te nemen.

Woningbouwkavels

Een overzicht van gemeentelijke bouwkavels in Apeldoorn

Tegeltaxi: oude tegels gratis laten ophalen

We helpen u graag uw tuin groener te maken. Wij komen door heel Apeldoorn gratis de tegels ophalen die u zelf uit uw tuin verwijdert. Voorwaarde is dat u uw oude tegels niet vervangt voor nieuwe. Via deze pagina meldt u zich aan voor de ophaalservice, oftewel ‘de Tegeltaxi’.

Rioolaansluiting

De gemeente maakt een huisaansluiting vanaf het hoofdriool tot 0,5 meter over uw erfgrens. Het is uw verantwoordelijkheid uw riolering aan te sluiten op de huisaansluiting. Gemeente Apeldoorn zamelt water in en transporteert afval- en hemelwater op het gemeentelijk grondgebied. De gemeente zorgt voor aanleg, onderhoud en beheer van het hoofdrioolstelsel (inclusief gemalen, pompen enzovoort).

Riool verstopping (gemeentelijk deel)

Uw riool ontstoppen wij als gemeente Apeldoorn snel en gratis wanneer de verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering zit. U bent zelf verantwoordelijk voor het verhelpen van een verstopping in de erfriolering (particulier deel), inclusief de eventuele kosten. U kunt de verstopping in het gemeentelijk deel van het riool online of telefonisch melden bij de gemeente Apeldoorn. Voor verstoppingen aan het gemeentelijke deel zijn we elke dag 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 055.

Rooilijn uitzetten

Met een omgevingsvergunning van de gemeente hebt u toestemming om te bouwen. De gemeente zal in het terrein de juiste locatie aangeven. Deze plaatsbepaling van het bouwwerk noemen we ‘rooilijn uitzetten'. U mag niet bouwen voordat de rooilijn is uitgezet en aangewezen. Naast de rooilijn zal de gemeente alleen in projectgebieden ook de peilhoogte aangeven. Peil is de hoogte van het gebouw.

Huisnummer

Op grond van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de Algemene plaatselijke verordening moeten alle verblijfsobjecten een eigen objectnummer (huisnummer) hebben. U mag u niet zelf een huisnummer toekennen aan uw woning of bedrijfsruimte. Dit mag alleen de gemeente doen. U bent na toekenning verplicht een vanaf de openbare weg goed zichtbaar huisnummer(bord) aan te brengen.

Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

Voor de aanleg, instandhouding en/of het opruimen van kabels en leidingen in de openbare grond is een vergunning of instemming van de gemeente nodig. Uitzondering hierop zijn werkzaamheden van niet ingrijpende aard. Deze werkzaamheden dient u wel bij ons te melden.

Revisietekening rioolaansluiting (bijvoorbeeld bij rioolverstopping)

De riolering bestaat uit een gemeentelijk deel en een particulier deel (de erfriolering). Wanneer de riolering verstopt zit, is het van belang om te weten in welk gedeelte van de riolering de verstopping zich bevindt (gemeentelijk deel of het particuliere gedeelte).

Asbest

Vroeger werd asbest onder andere gebruikt als materiaal in daken van panden, woningen, schuurtjes of andere bijgebouwen. Na 1 juli 1993 is asbest verboden en niet meer toegepast in huizen en materialen. Denkt u dat u asbest heeft in een gebouw? Dan is het goed om te weten welke acties u moet ondernemen.

Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) inzien

Een omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) bevat gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving en schrijft voor wat er op een locatie gebouwd mag worden en welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan. Het bevat ook regels over de maximale hoogte en oppervlakte van bouwwerken en milieuregels. Burgers, bedrijven, instellingen en de gemeente zijn aan een omgevingsplan gebonden.

Welstand

Wilt u (ver)bouwen, renoveren of een reclame-uiting plaatsen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Bij het omgevingsloket van de rijksoverheid kunt u zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Uw Reactie
Uw Reactie