Regeling Erfgoedverbeeldingen

Apeldoorn kent een rijke ontstaansgeschiedenis. Sommige verhalen uit onze geschiedenis zijn breed bekend, anderen vragen om verteld te worden. Met informatie in de openbare ruimte, zoals een informatiebord of een soort verbeelding, kan aandacht worden gegeven aan die verhalen.

Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

Om de zichtbaarheid en beleving van onze Apeldoornse geschiedenis te vergroten, is de regeling Erfgoedverbeeldingen opgenomen in het Erfgoedfonds. Initiatiefnemers die in de openbare ruimte een zichtbare verwijzing willen maken naar een moment uit de Apeldoornse geschiedenis, kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage.

Subsidieaanvragen kunnen op elk moment in het jaar worden ingediend.
Uw aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Ontwerp en motivatie

  • Een ontwerp of beschrijving van de erfgoedverbeelding met informatie over materiaal, onderhoud en veiligheid.
  • Een motivering waarom de erfgoedverbeelding op deze locatie wenselijk is.
 2. Locatiegegevens

  • Een beschrijving van de locatie waar u de erfgoedverbeelding wilt plaatsen, aangevuld met een plaatsaanduiding op kaart en foto’s van de omgeving.
  • Als er in de directe omgeving meerdere erfgoedverbeeldingen zijn, dan voegt u deze toe op de kaart en voegt u van deze verbeelding(en) foto’s toe en een korte beschrijving.
 3. Draagvlak

  • Een beschrijving van het draagvlak vanuit de samenleving voor de erfgoedverbeelding. Hierbij moet in ieder geval een verklaring toegevoegd worden dat eigenaren van naastgelegen percelen geen bezwaar hebben.
  • Bent u niet de eigenaar is van de grond waarop de erfgoedverbeelding zou wordt geplaatst, dan moet u bij de aanvraag ook een akkoordverklaring van de grondeigenaar toevoegen.
 4. Begroting

  • Een sluitende begroting met toelichting.
  • Offerte(s) waarin loonkosten, materiaalkosten en omzetbelasting zijn gespecificeerd.

Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling vindt u in de Regeling Erfgoedfonds 3.1 onder hoofdstuk 6.

Belangrijke voorwaarden zijn:   

 • De erfgoedverbeelding vergroot de zichtbaarheid en beleving van de historie van Apeldoorn in de openbare ruimte.          
 • De erfgoedverbeelding wordt voor een periode van minimaal 10 jaar geplaatst in de gemeente Apeldoorn.
 • De verbeelding is openbaar toegankelijk voor publiek, dan wel goed zichtbaar vanaf de openbare weg.
 • Er is voldoende draagvlak vanuit de samenleving voor de erfgoedverbeelding.
 • De hoogte van de subsidieaanvraag bedraagt minimaal € 500,- en maximaal € 5.000,- . Het subsidiebedrag dekt maximaal 75% van de kosten.
 • De erfgoedverbeelding is nog niet gerealiseerd voordat u een beslissing heeft ontvangen over uw subsidieaanvraag.
 • U kunt maximaal twee keer per jaar subsidie aanvragen voor de Regeling Erfgoedverbeelding.

Als uw initiatief subsidie wordt toegekend, dan ontvangt u dat als voorschot.

Binnen 8 weken na het plaatsen van de erfgoedverbeelding dient u een verzoek tot vaststelling in van deze subsidie.

Dit doet u door een vaststellingaanvraag in te dienen via het vaststellingsformulier.

 Aan deze vaststellingsaanvraag voegt u de volgende documenten toe:

 • foto’s van de geplaatste erfgoedverbeelding;
 • een overzicht van de begroting zoals ingediend bij de subsidieaanvraag
 • een overzicht van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Als het project niet kan plaatsvinden of niet conform de genoemde voorwaarden wordt uitgevoerd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of teruggevorderd worden.

Uw Reactie
Uw Reactie