Regeling Cultuurlandschap

Apeldoorn kent een rijke ontstaansgeschiedenis. Ons landschap vormt een belangrijk hoofdstuk uit dit verhaal. De hoogteverschillen op de Veluwe bijvoorbeeld zijn al ontstaan in de ijstijd. In de eeuwen die volgden heeft de mens het landschap aangepast: zandvlakten werden beplant met bossen, sprengenbeken gegraven, landbouwgronden ontgonnen, nederzettingen gebouwd, wegen aangelegd en landgoederen en buitenplaatsen gesticht.

Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

De Regeling Cultuurlandschap is gericht op het  versterking van de beleving en het herstel van het waardevolle historische cultuurlandschap in de gemeente Apeldoorn. Particulieren en verenigingen die zich inspannen om waardevolle cultuurhistorische landschapselementen te onderhouden, te versterken of activiteiten organiseren om de beleving hiervan te vergroten, kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage.

Het kan hierbij gaan om het herstel van historische landschapselementen zoals een enkwal, grafheuvel, sprengkop, laan of zichtlijn, het - zichtbaarder maken van landschapselementen door het verwijdering van begroeiing, maar ook om het organiseren van een evenement gericht op het cultuurlandschap. Dit kan zowel buiten als binnen de bebouwde kom zijn.

Subsidieaanvragen kunnen op elk moment in het jaar worden ingediend.

Een subsidieaanvraag voor werkzaamheden aan of rondom een waardevol cultuurhistorisch landschapselement, zoals herstel, of het zichtbaarder maken van het element, bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Beschrijving en motivatie

  • Een actuele foto van het waardevolle cultuurhistorische landschapselement.
  • Een beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden met toelichting hoe deze werkzaamheden bijdragen aan het herstel of de zichtbaarheid van het waardevol cultuurhistorisch landschapselement.
  • Als u niet de eigenaar bent van de grond waarop de activiteiten plaatsvinden, dan moet bij de aanvraag een akkoordverklaring van de grondeigenaar gevoegd worden.
 2. Technische specificatie en begroting

  • Als u een bedrijf inschakelt, dan voegt u bij een offerte gespecificeerd naar loonkosten, materiaalkosten en omzetbelasting.
  • Als u de werkzaamheden zelf gaat uitvoeren, dan voegt u bij een technische beschrijving en begroting van de onderhoudswerkzaamheden.

U kunt bij uw aanvraag gebruik maken van de volgende documenten:

Een aanvraag voor een activiteit gericht op het vergroten van de beleving van het waardevol historisch cultuurlandschap bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Beschrijving en motivatie

  • Een omschrijving van de locatie waar de activiteit plaats zal vinden.
  • Een beschrijving van de belevingsactiviteit en de doelgroep.
  • Een duidelijke motivering waarom deze activiteit aansluit bij de doelstellingen van een belevingsactiviteit binnen deze regeling.
  • Als u niet de eigenaar bent van de grond waarop de activiteiten plaatsvinden, dan moet bij de aanvraag een akkoordverklaring van de grondeigenaar gevoegd worden.
 2. Begroting

  • Een begroting met toelichting.
  • Offerte(s) gespecificeerd naar loonkosten, materiaalkosten en omzetbelasting.

Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling vindt u in de Regeling Erfgoedfonds 3.1 onder hoofdstuk 7.


Belangrijke voorwaarden zijn:   

 • De activiteiten dragen bij aan de identiteit en beeldkwaliteit van Apeldoorn door het onderhouden, verbeteren of beleven van cultuurhistorische landschapselementen.            
 • De activiteiten vinden plaats binnen de gemeente Apeldoorn.
 • De activiteiten zijn nog niet gerealiseerd voordat u een beslissing heeft ontvangen over uw subsidieaanvraag.
 • er kan geen subsidie worden aangevraagd voor regulier onderhoud
 • er kan geen subsidie worden aangevraagd voor de uren van vrijwilligers
 • jonge landschapselementen (jaren 90 of jonger) vallen niet onder deze subsidie
 • U kunt maximaal een keer per jaar subsidie aanvragen voor de regeling Cultuurlandschap en er wordt maar een keer subsidie verstrekt voor dezelfde activiteit.
 • De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. De maximaal te verlenen subsidie is € 5000,- .
 • Het initiatief moet binnen één jaar na datum van de subsidieverlening worden uitgevoerd.

Als uw aanvraag in aanmerking komt voor subsidie, dan ontvangt u een voorlopige toekenning.

Binnen 8 weken na de werkzaamheden/activiteiten dient u een verzoek tot vaststelling in van deze subsidie.

Dit doet u door een vaststellingaanvraag in te dienen via het vaststellingsformulier.

Aan deze vaststellingsaanvraag voegt u de volgende documenten toe:

 • foto’s van uitgevoerde activiteit;
 • facturen van de daadwerkelijk gemaakte kosten;
 • betalingsbewijzen.

Op basis van het formulier stelt het college binnen 8 weken de subsidie definitief vast en wordt overgegaan tot betaling. Als het project niet kan plaatsvinden of niet conform de genoemde voorwaarden wordt uitgevoerd, kan de subsidie lager worden vastgesteld of teruggevorderd worden.

Uw Reactie
Uw Reactie