Evenementensubsidie

Voor het organiseren van een evenement in de gemeente Apeldoorn kunt u evenementensubsidie aanvragen. Meer informatie vind u hier.

 
Duur U krijgt in maart informeel bericht (mondeling of per e-mail) en in april formeel schriftelijk bericht (per post) of uw subsidieaanvraag is toegekend of afgewezen.
Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

U kunt op dit moment geen evenementensubsidie meer aanvragen voor evenementen in 2024. Deze aanvraag moest u vóór 1 november 2023 indienen. U kunt nog wel een subsidie voor springplankevenementen aanvragen. U kunt hiervoor maximaal € 2.500 subsidie aanvragen. Deze aanvraag kunt u maximaal 16 weken voorafgaand aan uw evenement indienen, zolang het totale beschikbare budget voor springplankevenementen in 2024 niet vergeven is. Voorwaarden vindt u terug in de Subsidieregeling Evenementen.

Toegekende subsidies

De evenementensubsidies voor publieksevenementen in 2024 zijn toegekend. De volgende evenementen ontvangen een evenementensubsidie:

 
Naam evenement Subsidie in €
Apeldoornse Terrassenparade 6.000,00
Hop in de stad 5.500,00
Bevrijdingsfestival 25.000,00
Buitenfilm Gigant 5.000,00
Cultuur Bij Je Buur 4.000,00
Drakenbootfestival 47.000,00
Internationale Vierdaagse Apeldoorn 12.000,00
Langste Platenmarkt 5.000,00
Openlucht filmfestival 20.000,00
Open Monumentendagen 8.000,00
Paardenspektakel Beekbergen 22.500,00
Stadsoase 5.000,00
Theater op ‘t Zand 4.500,00
Stoomtreinevenementen 6.000,00
Weekend van Apeldoorn 25.000,00
Zeepkistenfestival 22.000,00
Zomerfestival Ugchelen 6.500,00

Het subsidieplafond voor publieksevenementen in 2024 is vastgesteld op € 280.000,00, waarvan € 252.000,00 voor reguliere publieksevenementen en € 28.000,00 voor springplankevenementen.

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen voor reguliere publieksevenementen is voor 1 november 2023.

Heeft u in 2024 een evenementensubsidie ontvangen van € 10.000 of meer. Dan dient u uiterlijk 12 weken na het plaatsvinden van het evenement een verzoek tot vaststelling van de subsidie in. Bij dit verzoek dient u de volgende documenten toe te voegen:

  • Een aanvraag waarin u het college van B&W verzoekt om de subsidie voor het uw evenement vast te stellen.
  • Een verslag van de verrichte activiteiten; het activiteitenverslag moet een beschrijving van de gevolgde werkwijze en de behaalde resultaten bevatten.
  • Een financieel jaarverslag dat een staat van baten en lasten omvat, een balans en toelichtingen daarop. In de balans dienen uitgaven vanaf € 2.000 nader gespecifieerd te worden. Tevens dient inzicht te worden gegeven in de algemene reserve. Het financieel verslag sluit aan op de begroting waarvoor subsidie is verleend.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Michaela Luttenberg, Programmamanager gastheerschap & evenementen, bereikbaar van ma t/m do via m.luttenberg@apeldoornpartners.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie