Projectenregeling Cultuur

De Projectenregeling Cultuur is bedoeld om initiatieven en activiteiten van verenigingen en stichtingen mogelijk te maken, die bijdragen aan culturele activiteiten voor onze inwoners en/of de culturele sector van Apeldoorn. De activiteit dient dan ook plaats te vinden in de gemeente Apeldoorn. De projectenregeling Cultuur ondersteunt kleine tot middelgrote projecten (t/m € 10.000) en grote projecten (t/m € 50.000).

Subsidieaanvragen voor kleine tot middelgrote projecten kunt u het hele jaar door indienen. Bij aanvragen voor grote projecten moet u rekening houden met de drie beoordelingsrondes per jaar (februari, juni en oktober).

Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

Subsidieaanvragen kunnen op elk moment in het jaar worden ingediend.

Uw aanvraag bestaat uit maximaal 5 pagina’s.

Uw aanvraag bestaat uit:

 1. een activiteitenplan
 2. een begroting en dekkingsplan

1. Activiteitenplan

In het activiteitenplan geeft u een korte omschrijving van het project.
In uw plan komen de antwoorden op de onderstaande onderwerpen herkenbaar terug:

Artistieke kwaliteit

 • Beschrijf wat het project inhoudt, wat het doel en de ambitie van het project is.
 • Beschrijf op welke manier dit doel wordt bereikt en aan de hand van welke kennis en ervaring.
 • Beschrijf of het een nieuw project is of dat het al eerder heeft plaatsgevonden.
 • Als het project al eerder heeft plaatsgevonden, beschrijf dan in hoeverre er sprake is van een ontwikkeling of vernieuwing.

Betekenis voor Apeldoorn

 • Beschrijf op welke wijze het project een bijdrage levert aan het culturele aanbod in Apeldoorn.
 • Beschrijf de doelgroep(en) die aan het project deelnemen en hoe deze groep(en) worden bereikt.
 • Geef aan op welke wijze het project lokaal aansluit (bijv. op inhoud of thema) en of er wordt samengewerkt met partners binnen de gemeente Apeldoorn.

 Organisatorische kwaliteit

 • Geef inzicht in de planning van het project, van ontwikkeling tot uitvoer.
 • Geef een toelichting op de begroting waaruit blijkt dat de kosten in verhouding staan tot het doel van het project en waaruit blijkt dat de dekking haalbaar is.

2. Begroting en dekkingsplan

 • Voeg een begroting toe, waarin u de inkomsten en/of uitgaven specificeert/ toelicht in relatie tot het projectplan.
 • De begroting moet sluitend zijn.
 • Voor een aanvraag t/m € 10.000,- bedraagt de subsidieaanvraag minimaal € 500.
 • Voor een aanvraag boven € 10.000,- bedraagt de subsidieaanvraag maximaal € 50.000,-
 • Het aangevraagde subsidiebedrag is maximaal 50% van de totale begroting. 
 • In het dekkingsplan geeft u aan met welke andere inkomsten/bijdragen/subsidies u het project mogelijk maakt.

Geef in elk geval inzicht in de volgende inkomsten en uitgaven.

(het onderstaande overzicht is een voorbeeld)

 
Lasten/uitgaven Baten/inkomsten
Voorbereidingskosten
o.a. organisatie, productie, zaalhuur, materiële kosten.
Publieksinkomsten
o.a. kaartverkoop, uitkoop, partage
Uitvoeringskosten
o.a. organisatie, productie, zaalhuur, materiële kosten
Eigen inkomsten
o.a. horeca, verhuur, sponsoring
Publiciteit en marketing
o.a. acties, materialen, onderzoek, opening/première
Bijdragen uit private middelen
o.a. particulieren, bedrijven, private fondsen
Overige kosten
o.a. kantoor, administratie, vergunningen
Subsidies
o.a. andere overheden, publieke fondsen

Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidieregeling vindt u in de Projectenregeling Cultuur.

De belangrijkste voorwaarden zijn:  

 • Aanvragen moeten passen binnen het cultuurbeleid van gemeente Apeldoorn (pdf, 9.38 MB).
 • Het aangevraagde subsidiebedrag is maximaal 50% van de totale begroting. 
 • Alleen verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen voor de Projectenregeling Cultuur.
 • Reguliere activiteiten van een instelling komen niet in aanmerking voor de Projectenregeling Cultuur.
 • Bij bestaande of terugkerende initiatieven moet er sprake zijn van vernieuwing of ontwikkeling.  
 • Instellingen die al subsidie hoger dan € 75.000,00 ontvangen van de gemeente Apeldoorn kunnen de Projectenregeling Cultuur niet aanvullend aanvragen. Wel mogen zij participeren in een project dat in aanmerking komt voor deze projectenregeling.
 • Het subsidieplafond van de Projectregeling Cultuur (t/m € 10.000,00) voor kalenderjaar 2023 is 
  € 250.000,00.
 • Het subsidieplafond van de Projectenregeling Cultuur (boven € 10.000,00) voor kalenderjaar 2023 is
  € 300.000,00.

Vraagt u voor de eerste keer een subsidie aan bij de gemeente?

Dan ontvangen we bij uw aanvraag ook graag een kopie van uw kvk-registratie, de oprichtingsstatuten en kopie van een bankafschrift van uw stichting. U kunt deze kopieën toevoegen als bijlage van uw aanvraag. Voor vragen kunt u bellen met het telefoonnummer 14 055. 

 • Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria: artistieke kwaliteit, betekenis voor Apeldoorn en organisatorische kwaliteit.  
 • Alleen aanvragen die op alle beoordelingscriteria minimaal als voldoende worden beoordeeld, komen voor subsidie in aanmerking mits het subsidieplafond nog niet is bereikt.
 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Projecten t/m € 10.000 worden beoordeeld door een interne gemeentelijke commissie, binnen enkele weken na het indienen van de subsidieaanvraag.
 • Projecten vanaf € 10.000 t/m € 50.000 worden beoordeeld door een externe adviesraad. Hiervoor zijn drie beoordelingsrondes per jaar gepland (februari, juni en oktober).
 • Per vereniging/stichting worden maximaal twee kleine aanvragen per jaar gehonoreerd of één grote subsidieaanvraag.
Uw Reactie
Uw Reactie