Gemeentegarantie

Apeldoornse sportverenigingen kunnen op basis van de ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur in aanmerking komen voor gemeentegarantie.

Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

Vaak is de bank waar een sportvereniging een geldlening wil afsluiten alleen bereid deze te verlenen onder de voorwaarde dat hiervoor een gemeentegarantie wordt verstrekt. De gemeente is bereid een gemeentegarantie te verstrekken mits:

  • de Stichting Waarborgfonds Sport partner is bij het verlenen van de garantie. Meestal neemt de SWS 50% van de garantie voor zijn rekening
  • de sportvereniging naar ons oordeel financieel gezond is en de lening dus kan aflossen
  • bij garanties voor geldleningen vanaf € 50.000 moet de gemeenteraad akkoord gaan

De aanvraag dient u online in. Bij de aanvraag stuurt u mee:

  • De borgstelling van de Stichting Waarborgfonds Sport
  • Een investeringsplan (waarvoor vraagt u de gemeentegarantie aan?)
  • Een offerte of kostenopgave ter onderbouwing van de investering
  • Balans en jaarrekening van de laatste twee boekjaren
  • Meerjaren begrotingsoverzicht
  • Dekkingsvoorstel kosten (investering en exploitatie)
  • Positief besluit van de algemene ledenvergadering (kan evt. ook later)

Soorten bijlagen

U kunt bijlagen toevoegen met de extensie .rtf, .doc, .txt, .jpg, .bmp, .pdf, .ppt, .xls, .gif, .docx en .xlsx. Een bijlage mag niet groter zijn dan 15 mB.

Naam bijlagen

Geef de bijlage deze naam [soort bijlage]_[naam sportvereniging]

Bekijk de subsidieregeling sportinfrastructuur op de website van de Rijksoverheid.

Uw Reactie
Uw Reactie