Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur

Apeldoornse sportverenigingen kunnen op basis van de Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur in aanmerking komen voor een eenmalige investeringsbijdrage (voor investeringen in de eigen sportaccommodatie, waaronder energiebesparende maatregelen, vervanging kunstgrasveld voor een sportveld zonder kunstoff infill, een renteloze lening voor de aanleg van een kunstgrasveld, een gemeentegarantie voor een geldlening bij een bank en het ontvangen van een rentesubsidie voor die lening).

Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

Elk jaar is er een aanvraagperiode voor een eenmalige subsidie. De aanvraagperiode in 2024 is van 1 maart tot 1 mei.

In het subsidiebesluit dat u ontvangt, wordt aangegeven of u verplicht bent de subsidie te laten vaststellen. In dat geval controleert de gemeente achteraf of u de subsidie heeft gebruikt voor het doel waarvoor u die heeft aangevraagd en gekregen en of u aan alle voorwaarden heeft voldaan.

U dient zelf online een verzoek voor subsidievaststelling in, samen met getekende offertes of facturen. Dat doet u 12 weken nadat de activiteiten waarvoor de subsidie is toegekend is gerealiseerd. U krijgt dan van ons een vaststellingsbesluit.

Uw Reactie
Uw Reactie