Subsidie Amateurkunst en Cultuurbeoefening

Amateurkunstenaars maken kunst als hobby in plaats van als beroep. Dat kan alleen, met een docent of in een groep. De meeste georganiseerde groepen zijn verenigingen. Leden komen samen om kunst te maken, nieuwe dingen te leren en elkaar te ontmoeten. De gemeente ziet verenigingen dan ook als belangrijk voor de samenleving. Alleen verenigingen kunnen daarom subsidie aanvragen. Het doel van de subsidie is mensen te helpen samen cultureel en creatief bezig te zijn.

Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

Als vereniging kunt u uw aanvraag via deze website indienen. Een aanvraag moet vóór 1 november binnen zijn voor subsidie in het volgende jaar. Om uw aanvraag te behandelen, hebben we de volgende informatie nodig:

  • De activiteit(en) waarvoor u subsidie aanvraagt;
  • het aantal leden van uw vereniging;
  • hoeveel leden er van buiten de gemeente Apeldoorn komen.

Om dit te kunnen controleren, vragen wij u een actuele ledenlijst mee te sturen. Vraagt u voor het eerst via deze regeling subsidie aan? Dan stuurt u ook de statuten mee.

U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Daarin staat voor welke datum wij uw aanvraag afhandelen. Daarna ontvangt u een beslissing van het college van burgemeester en wethouders.

U kunt uw aanvraag doen via eHerkenning. Aan het aanvragen van eHerkenning zitten kosten verbonden. Deze kosten krijgt u tegelijk met de subsidie terug.

Om subsidie te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Uw vereniging is volgens de statuten gevestigd in de gemeente Apeldoorn.
  • Uit de statuten blijkt dat uw vereniging als voornaamste doel het beoefenen van amateurkunst heeft.
  • Uw vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U heeft minimaal 20 leden (of 15 als u een toneelvereniging bent).
  • Minstens twee derde van de leden woont in de gemeente Apeldoorn.
  • U voldoet aan de overige voorwaarden die beschreven staan in de Regeling Amateurkunst en Cultuurbeoefening Apeldoorn.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de discipline waarin u actief bent (zang, muziek, toneel, beeldend enz.) en hoeveel leden u heeft. Het subsidiebedrag bestaat uit een bedrag per lid en een aanvullend bedrag.

Uw Reactie
Uw Reactie