De horeca is een prachtig vakgebied. Er komt veel bij kijken om aan de slag te kunnen als horecaondernemer. Veel succes!

Beginnen met een bedrijf in de horeca

Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de Apeldoornse economie. Nieuw ondernemerschap zorgt voor vernieuwing en variëteit in het bedrijfsleven. Daarnaast zorgen startende ondernemingen voor nieuwe arbeidsplaatsen.

Zoek eerst uit of u volgens het bestemmingsplan een horecabedrijf mag uitoefenen in het pand dat u op het oog hebt, voordat u uitgebreide plannen maakt en een aanvraag voor een alcoholvergunning of een alcoholvrij bedrijf indient. Voor meer informatie kunt u een afspraak maken met het Omgevingsloket of bellen met 14 055.

Brandveiligheid

Als in een horecabedrijf meer dan 50 personen aanwezig zijn, dan hebt u een melding brandveilig gebruik nodig. De voormalige gebruiksvergunning is niet meer van toepassing voor horecabedrijven. Als u nog zo’n gebruiksvergunning hebt, hoeft u geen gebruiksmelding aan te vragen. Gaat u het bedrijf echter uitbreiden of ingrijpend verbouwen, dan moet u wel een melding brandveilig gebruik aanvragen bij de gemeente omdat dit gevolgen kan hebben voor de vluchtroute.

Als u de bestemming van het pand waar u gaat ondernemen wilt wijzigen, maak dan een afspraak met het Omgevingsloket. Als de omvang van de ruimte wijzigt, neem dan contact op met het team dat onder meer de APV-vergunningen behandelt, via 14 055 of apvvergunningen@apeldoorn.nl. Kijk voor meer informatie op de website van de brandweer, of neem telefonisch contact op met de Brandweer VNOG: 088 310 4000

Verbouwen en nieuwbouw

Neem als u een pand wilt verbouwen contact op met het Omgevingsloket van de gemeente Apeldoorn. Het kan namelijk zijn dat u voor uw plannen een omgevingsvergunning aan moet vragen. Bij het Omgevingsloket kunt u ook navragen of de bestemming horeca activiteiten toestaat en welke horeca is toegestaan. Voor nieuwbouw moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen.

Alcoholhoudend bedrijf

U hebt een alcoholvergunning nodig als u alcoholhoudende dranken schenkt. Dit geldt voor bedrijven, zoals een café of restaurant, maar ook voor verenigingen en stichtingen, bijvoorbeeld een sportkantine of wijkgebouw. Zonder deze vergunning mag u niet beginnen met een horecabedrijf.

Alcoholvrij bedrijf

U hebt een vergunning alcoholvrij bedrijf nodig als u alcoholvrije dranken zoals koffie en frisdrank wilt verstrekken in uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan een lunchroom, een koffiehuis of een fitnesscentrum. Zonder deze vergunning mag u geen alcoholvrij bedrijf beginnen.

Bedrijfshulpverlening

Als ondernemer bent u verplicht één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener. Als zich in uw bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en derden, kunnen bedrijfshulpverleners snel reageren en daardoor letsel en schade zo veel mogelijk voorkomen en beperken. Als uw bedrijf open is, is er altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig. Als de deskundigheid en de hulpmiddelen van de bedrijfshulpverleners niet toereikend zijn - bijvoorbeeld bij een grote brand - roepen ze hulp van buiten in, zoals brandweer en ambulance. In de tussentijd doen bedrijfshulpverleners zelf alles wat mogelijk is om gevaar en letsel te beperken. De taak van de bedrijfshulpverlener is dan ook vooral om erger te voorkomen.

Op internet zijn veel aanbieders van BHV opleidingen te vinden.

Evenementen

Het kan zijn dat u voor het houden van een evenement in uw bedrijf een vergunning nodig hebt. Dat moet in ieder geval als het evenement impact heeft op de openbare orde of als er andere activiteiten worden gehouden in uw bedrijf dan normaal het geval is. Denk daarbij aan een grote toeloop van bezoekers, een grotere parkeerbehoefte dan gebruikelijk of een activiteit waarvoor het bedrijf niet bedoeld is. Als u evenementen buiten uw bedrijf wilt houden, moet u daarvoor altijd per evenement een per evenement een aanvraag indienen. Bij het houden van evenementen moet u ook rekening houden met de geluidsvoorschriften.

Geluid

Als u een horecabedrijf hebt, moet u zich houden aan regels op het gebied van hygiëne en milieu. De voorschriften voor milieu staan in het Omgevingswet en Besluit activiteiten leefomgeving . Deze voorschriften kunnen gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. In het Omgevingswet en Besluit activiteiten leefomgeving staan verder geluidsnormen, zodat ook in de omgeving van bedrijven prettig gewoond kan worden. Op grond van het Omgevingswet en Besluit activiteiten leefomgeving moet u als ondernemer vier weken voor u een horecabedrijf start of wijzigt dit melden via www.aimonline.nl. Aan de hand van een eenvoudige beslisboom leest u welke informatie u door moet geven.

Omgevingsdienst Veluwe kan horecabedrijven controleren op de naleving van het Omgevingswet en Besluit activiteiten leefomgeving , bijvoorbeeld met geluidmetingen.

Hygiëne

Als u in uw bedrijf met voedsel en dranken werkt, moet u voldoen aan de wetten van voedselveiligheid. Als u als horecaondernemer eten en drinken bereidt, dat ter plaatse wordt gegeten of gedronken, dan bent u verplicht om volgens de laatste Hygiënecode te werken en hiervoor een HACCP-training te volgen. In de Hygiënecode wordt eenvoudig omschreven hoe u de voedselveiligheid en hygiëne kunt bewaken. Zorg ervoor dat binnen uw bedrijf altijd een exemplaar van de Hygiënecode aanwezig is. Dan kunnen uw medewerkers volgens de juiste regels werken.

Meer informatie over de Hygiënecode en het volgen van de HACCP-training:

Muziek en beeld

Als u in uw bedrijf muziek wilt laten horen of beelden wilt vertonen, mag dit niet zomaar. U moet hiervoor een vergoeding betalen. Er zijn verschillende organisaties die de belangen van bijvoorbeeld muzikanten, producenten, dansers en cabaretiers beschermen.

Kijk voor meer informatie op:

Reclame

U hebt een reclamevergunning nodig als u handelsreclame aan de gevel van uw bedrijf aanbrengt, ook al is dat op eigen terrein. In veel gevallen hebt u echter een omgevingsvergunning nodig in plaats van een reclamevergunning. Bijvoorbeeld omdat de gevel wijzigt, of als u losse reclame elementen plaatst of ophangt. Het gaat dan om bouwen zoals dit staat omschreven in de Woningwet. De regels voor het aanbrengen van reclame staan in het reclamebeleid, dit beleid is onderdeel van de Welstandsnota.

Speelautomaten

Speelautomaten zijn onder te verdelen in behendigheidsautomaten en kansspelautomaten. Behendigheidsautomaten zijn bijvoorbeeld: flipperkasten, videospelletjes, elektronische dartborden. De zogenaamde fruitautomaten (gokkasten) zijn kansspelautomaten. In laagdrempelige inrichtingen zoals snackbars, kantines van sportverenigingen, buurthuizen en restaurants met afhaalgedeelte mogen behendigheidsautomaten staan. Voor het plaatsen van behendigheidsautomaten geldt geen maximum en is ook geen vergunning nodig. In hoogdrempelige inrichtingen, zoals cafés, restaurants en speelhallen, mogen maximaal twee kansspelautomaten staan. Voor het plaatsen van een kansspelautomaat hebt u een vergunning nodig.

Terrasvergunning

Wilt u terras exploiteren bij uw bedrijf? Dan hebt u een terrasvergunning nodig. Het maakt niet uit of het terras op uw eigen terrein komt te staan of op openbare (gemeente-)grond. In beide gevallen moet u een vergunning hebben. Deze vergunning is onbeperkt geldig.

Als er iets wijzigt in de omvang of de ligging van het terras, of als de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt, moet u dit doorgeven aan de gemeente. Als u uw terras aan gaat kleden met bijvoorbeeld vaste parasols, een scherm of overkapping, dan kan het zijn dat u daarvoor een aparte omgevingsvergunning nodig hebt. Staat uw terras op gemeentegrond, of op grond die de gemeente in onderhoud heeft? Dan betaalt u daarvoor de zogeheten precario aan de gemeente. Dit is een vorm van huur. De hoogte van de precariobelasting is afhankelijk van de grootte en de ligging van uw terras.

Uitstallingsvergunning

U hebt als ondernemer een vergunning nodig als u een uitstalling voor uw bedrijf wilt plaatsen om reclame te maken. Een uitstalling is een voorwerp op de openbare weg, bedoeld om producten of diensten van een winkel/bedrijf onder de aandacht te brengen. De uitstalling moet voldoen aan het uitstallingenbeleid van de gemeente. Een uitstallingvergunning is niet nodig als u al een terrasvergunning hebt. U mag dan maximaal één uitstalling plaatsen. Wilt u echter meer uitstallingen plaatsen, dan hebt u wel een uitstallingenvergunning nodig.

Verlenging openingstijden horeca

In Apeldoorn moeten alle horecabedrijven ’s nachts door de week om 01.00 uur gesloten zijn en in het weekend om 02.00 uur. Wilt u het bedrijf tot maximaal 04.00 uur open houden, dan hebt u een vergunning verlenging openingstijden nodig. In het openingstijdenbeleid is hiervoor een aantal regels opgenomen. Er geldt voor bedrijven die alcohol schenken in het weekend onder andere een portiers verplichting vanaf 02.00 uur.

Een vergunning verlenging openingstijden wordt alleen verleend aan horecabedrijven die gevestigd zijn in het uitgaans- en cameratoezichtgebied van Apeldoorn.
Dit houdt verband met een eventuele verstoring van het woon- en leefklimaat.

Wet Bibob

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Wet Bibob. Deze wet geeft de gemeente de mogelijkheid een vergunning te weigeren als er aanwijzingen zijn dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning (mede) wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen.

Dit geldt in beginsel niet voor een kantine van een sportvereniging of een buurthuis, (para commerciële instelling). Voor de toetsing aan de Wet Bibob vult u een apart aanvraagformulier in. Tijdens het online invullen van het aanvraagformulier vindt u een link naar de verplichte bibobvragenlijst vergunningen. Op de Bibobpagina vindt u ook een uitgebreide uitleg over de Wet Bibob.

De verantwoordelijkheid voor het goed en op verantwoorde wijze exploiteren van een horecabedrijf en het verantwoord verstrekken van alcohol ligt primair bij de ondernemer. Van een ondernemer wordt verwacht dat hij de wet- en regelgeving kent en weet welke voorwaarden worden gesteld aan vergunningen en ontheffingen. Veel horecaondernemers houden zich prima aan wet- en regelgeving en de voorwaarden. Er is echter een minderheid die dat niet doet. Dit leidt tot overlast, onveilige situaties en aantasting van het woon- en leefklimaat. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan deze regels en voorwaarden houdt, houden we hier toezicht op. En indien noodzakelijk wordt handhavend opgetreden door het opleggen van bestuursrechtelijke maatregelen. Het handhavingsprotocol, onderdeel van het uitvoeringsplan Drank en horeca, beschrijft welke bestuursrechtelijke maatregel op welke overtreding volgt.

Documenten

Uw Reactie
Uw Reactie