Venten

Venten is het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten aan huis of op straat zonder een vaste plaats. Venten is vergunningvrij mits wordt voldaan aan voorwaarden.

Lees meer

Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt. Dus niet op een vaste plaats. Voorbeelden van venters zijn de ijsverkoper of de groenteboer met een mobiele wagen.

In de volgende gevallen spreken we niet over venten:

 • U verspreidt geschreven of gedrukte stukken in het kader van de vrijheid van meningsuiting.
 • U bent winkelier en u levert goederen thuis af bij een koper.
 • Situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.
 • U verkoopt uw goederen vanaf een vaste standplaats of op een markt. U heeft dan een standplaatsvergunning of een marktplaatsvergunning nodig. 
 • Wanneer de opbrengst van de verkoop voor een goed doel is, dan gaat het om een collectevergunning.

 • Om te mogen venten in Apeldoorn moet u ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Het is verboden te venten wanneer daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.
 • Het is tevens verboden te venten:
  a) op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag;
  b) op zon- en feestdagen van 00.00 tot 12.00 en van 18.00 tot 24.00 uur, voor zover er niet tevens sprake is van eerdergenoemde feestdagen;
  c) op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 09.00 uur.
 • Het verbod genoemd onder a en b is niet van toepassing op het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie gerichte etenswaren en alcoholvrije dranken voor zover dit plaatsvindt tussen 09.00 en 22.00 uur.
 • Het is niet toegestaan om binnen 200 meter van een standsplaats als bedoeld in artikel 5:17, eerste lid, een winkel of een andere verkoopgelegenheid waarin of waaruit hoofdzakelijk soortgelijke artikelen worden verkocht te venten of op het marktterrein tijdens de aangewezen marktdagen.
 • U mag op een locatie niet langer blijven staan dan noodzakelijk is voor het bedienen van de klant.
 • Bij het venten mag geen gebruik worden gemaakt van geluidsversterkende apparatuur.
 • Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de vergunninghouder (organisator evenement) te venten op een weg waar een evenement plaatsvindt.
Uw Reactie
Uw Reactie