De kracht van taal

Taal verbindt. Als je Nederlands kunt spreken, lezen en schrijven, kan je meedoen met onze samenleving. 

Jezelf kunnen redden in het Nederlands, voor kinderen én volwassenen

Als je Nederlands verstaat, spreekt, leest en schrijft dan kan je meedoen en het maakt je zelfredzaam. Dat is de kracht van taal! Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner van gemeente Apeldoorn de mogelijkheden heeft om taalvaardiger te zijn en te blijven.

Wij streven ernaar als gemeente dat:

 • kinderen goed kunnen lezen, schrijven en rekenen als ze van school komen;
 • moeite met lezen en schrijven niet meer doorgegeven wordt van ouder op kind;
 • volwassenen op hun eigen niveau kunnen leren wat ze graag willen en nodig hebben.

Voorschoolse educatie

Een peuter (2 tot 4 jaar)  kan naar een peuterspeelzaal met voorschoolse educatie. Daar worden zijn vaardigheden extra gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. De verwijzing gaat via het Centrum voor Jeugd en Gezin

Taalklassen

Kinderen (van 4 en 5  jaar) die al naar de basisschool gaan worden in hun ontwikkeling belemmerd, als ze de Nederlandse taal niet voldoende spreken en/of begrijpen. Ze kunnen dan deelnemen aan de Taalklas. Deze extra lessen bevorderen de beheersing van de Nederlandse taal. Binnen het onderwijs zijn er enkele basisscholen waaraan een taalklas is verbonden.

In Apeldoorn zijn meer dan 11.000 inwoners van 16 tot en met 65 jaar laaggeletterd. Dat betekent dat ze moeite hebben met taal, maar vaak ook met digitale vaardigheden en/of rekenen. We noemen dit de basisvaardigheden. Het gaat hierbij zowel om inwoners waarvan Nederlands de moedertaal is (NT1’ers) als om inwoners waarvan Nederlands de tweede taal is (NT2’ers).

Volwassen inwoners kunnen gratis deelnemen aan allerlei cursussen en opleidingen waarmee ze hun basisvaardigheden ontwikkelen. In het regioplan laaggeletterdheid en het lokale uitvoeringsplan ‘de Kracht van taal’ hebben we vijf thema’s benoemd:

 • werk
 • opleiding
 • (financiële) zelfredzaamheid
 • gezondheid
 • ouderbetrokkenheid

Cursussen

We bieden in Apeldoorn allerlei (gratis) cursussen, opleidingen en activiteiten aan voor niet-inburgeringsplichtige volwassenen die hun basisvaardigheden willen verbeteren:

 • Formele taalopleidingen, die leiden naar een diploma en een opstap kunnen zijn naar een andere opleiding. TopTaal voert deze uit, zie: www.toptaal.nl/nederlands-leren-apeldoorn/ 
 • Cursussen op het gebied van taal en werk, (financiële) zelfredzaamheid, gezondheid, ouderbetrokkenheid en/of digitale vaardigheden. Verschillende organisaties voeren deze uit.
 • Ondersteuning door taalmaatjes.

Het Taalhuis

Inwoners die hun basisvaardigheden willen verbeteren, kunnen terecht bij het Taalhuis. Ze krijgen daar een intakegesprek waarbij een taalhuisdocent bespreekt welk traject het beste bij hen past en hoe ze zich daarvoor aan kunnen melden. Dat kan een cursus bij het taalhuis zijn, maar ook bij TopTaal of één van de andere organisaties in de stad.

Het Taalhuis:

 • geeft advies over waar inwoners in Apeldoorn Nederlands kunnen leren;
 • geeft taalles in groepjes of een-op-een met een taalcoach;
 • geeft les in digitale vaardigheden in groepjes of een-op-een met een digicoach;
 • geeft les in rekenen een-op-een met een rekencoach;
 • heeft een leesclub speciaal voor nieuwkomers;
 • organiseert een rondleiding in het CODA-museum speciaal voor nieuwkomers;
 • beheert een uitgebreide collectie studieboeken op het gebied van Nederlands als tweede taal;
 • leidt vrijwilligers op en steunt hen bij hun werk met raad en daad.

 Voor meer informatie of aanmeldingen, zie: https://www.coda-apeldoorn.nl/nl/bibliotheek/taalhuis-apeldoorn

Overig aanbod

Naast het aanbod van de gemeente zijn er ook nog andere organisaties die taalactiviteiten bieden in de stad. Soms vragen ze een kleine bijdrage. Het Taalhuis kent het aanbod en kan inwoners adviseren over een traject dat bij hen past. Inwoners kunnen natuurlijk ook zelf contact opnemen met deze organisaties.

Ook wordt via Apeldoorn werkt mee en het inburgeringsprogramma gewerkt aan taalvaardigheid.

Maatwerktrajecten

In overleg met de gemeente zijn ook maatwerktrajecten voor groepen mogelijk. U kunt hierover contact opnemen met Toptaal www.toptaal.nl/nederlands-leren-apeldoorn, waar vervolgens gezorgd wordt voor verdere afstemming met de gemeente. Voorwaarde is wel dat er nog geld beschikbaar is. Het budget wordt jaarlijks vastgesteld.

Uw Reactie
Uw Reactie