Ondergrondse hoogspanningsverbinding De Maten
Fotograaf: Peter Lous
Ondergrondse hoogspanningsverbinding De Maten

In De Maten verbeteren wij het wooncomfort. Er komt bijvoorbeeld een ondergrondse hoogspanningsverbinding. De bovengrondse hoogspanningslijnen en hoogspanningsmasten verdwijnen. Goed nieuws voor de wijk! Hieronder leest u meer over de ontwikkelingen. Woont u in de buurt van de Maten of bent u op een andere manier betrokken? Dan informeren we u rechtstreeks over ontwikkelingen.

Ondergrondse hoogspanningsverbinding De Maten

In het voorjaar van 2022 gaf het college van burgemeester en wethouders de opdracht om de hoogspanningslijnen in De Maten onder de grond te brengen. Landelijke netbeheerder TenneT heeft hiervoor een basisontwerp gemaakt. Hieruit blijkt dat er ruimte en mogelijkheden zijn voor het project.

Het basisontwerp laat zien dat de nieuwe ondergrondse hoogspanningslijn bijna helemaal de bestaande route kan volgen van de bovengrondse hoogspanningslijnen. De route van de ondergrondse kabels wordt vooral met boringen gemaakt. Na het aanleggen van de kabels en het in gebruik nemen van de nieuwe verbinding, worden de bovengrondse hoogspanningslijnen en de masten verwijderd en gesloopt.

Bekijk de kaart (pdf, 3.56 MB)

Stand van zaken

TenneT gaat nu verder met het uitwerken van het detailontwerp. Dit houdt in dat zij met de gemeente een omgevingsplanprocedure starten en het werk aanbesteden aan verschillende aannemers. Hierna starten de werkzaamheden van de uitvoering. Het college van burgemeester en wethouders vraagt in maart aan de gemeenteraad geld voor het verdere ontwerp en de aanleg beschikbaar te stellen. Na het akkoord van de gemeenteraad ondertekenen de gemeente en TenneT een overeenkomst voor de uitvoering. De planning van het detailontwerp is zeer globaal. Naar verwachting kan het project in 2027 voltooid zijn.

De Maten: Wijk van de Toekomst

Maar er gebeurt de komende jaren meer in de wijk! We gaan aan de slag met De Maten als één van de Wijken van de Toekomst. We bekijken hoe de wijk de overstap kan maken naar duurzame warmte. Deze overstap is, samen met het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen, belangrijk voor de vitaliteit van De Maten.

Lees meer over Wijken van de Toekomst.

Hoogspanningsmast in de Maten
Hoogspanningsmast in De Maten. Fotograaf: Peter Lous

Globale planning

De energietransitie is volop in het nieuws. Tijdens de overgang naar duurzame energie moet iedereen genoeg elektriciteit hebben. Daarom moeten de netbeheerders flink investeren in de ontwikkeling, versterking en uitbreiding van het elektriciteitsnet. Dit kan leiden tot vertraging van dit project. We informeren buurtbewoners, bedrijven en andere belanghebbenden steeds over ontwikkelingen. Vier projectfases Het project is opgedeeld in vier fases. 

  • Haalbaarheidsstudiefase: TenneT onderzoekt in deze fase of het ondergronds brengen van de bestaande lijnen haalbaar is en zoekt naar opties dicht bij de bestaande bovengrondse lijnen. De meest geschikte ondergrondse route noemen we het ‘voorkeursalternatief’. Deze fase duurt ongeveer 12 maanden.
  • Basisontwerpfase: Het project zit nu in deze fase, die 15 tot 18 maanden duurt. TenneT onderzoekt het voorkeursalternatief en werkt het technisch ontwerp verder uit. Ook voeren verschillende externe onderzoeksbureaus onderzoeken uit. Na afronding van deze fase hebben we goed in beeld waar TenneT de kabels onder de grond wil leggen. Dan kunnen we de stap zetten naar de volgende fase.
  • Detailontwerpfase: In deze fase werkt TenneT de route tot in detail uit. Het ontwerp is nu concreet genoeg om afspraken te maken met grondeigenaren en gebruikers. En ook om het bestemmingsplan/omgevingsplan aan te laten passen, vergunningen aan te vragen en de werkzaamheden voor te bereiden. Deze fase duurt ongeveer 12 maanden.
  • Realisatiefase: In deze fase besteden we het werk definitief aan bij een aannemer en leveranciers. De werkzaamheden beginnen! De kabels gaan ondergronds door te graven of te boren. Zodra de kabels er liggen, worden ze gekoppeld aan een opstijgpunt of een station. Als de ondergrondse verbinding goed is getest, gaat hij in gebruik. Daarna wordt de oude bovengrondse verbinding verwijderd. Deze fase duurt ongeveer 24 maanden.

Woudhuis-Osseveld

Behalve in De Maten voeren we, samen met TenneT, ook een haalbaarheidsonderzoek uit voor het traject in Woudhuis-Osseveld. Daarbij gaat het om mast 209 tot en met 215, op het stuk tussen Woudhuis en Laan van Zodiac. Ook hier onderzoeken we of het haalbaar is om de bovengrondse hoogspanningslijn ondergronds te brengen. Als dat mogelijk is, bekijken we of de ruimte die vrijkomt geschikt is om nieuwe woningen te bouwen. Binnenkort verschijnt hierover meer informatie op onze website.

Video’s verkabelingsproces

In 2013/2014 vond eenzelfde soort project plaats in Apeldoorn Zuid. U kunt op de video’s zien wat er ongeveer in De Maten gaat gebeuren. Deze video’s geven geen precies beeld. Dat komt omdat de omstandigheden bij deze projecten niet altijd hetzelfde zijn. De manier van werken is wel vergelijkbaar, de technische details kunnen anders zijn. Zo is er op een open gebied meer ruimte om te werken en kunnen daar andere machines worden ingezet dan in stedelijk gebied.

Magneetvelden

De 150kV-hoogspanningslijnen zorgen voor elektromagnetische velden. Dat roept vragen op bij bewoners. Het is een bekend punt van zorg en discussie. De gemeente Apeldoorn houdt zich aan de wettelijke afspraken die hiervoor gelden. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Meer informatie vindt u op de websites van de volgende organisaties:

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.

Bel: 14 055
E-mail: hoogspanning@apeldoorn.nl

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie