Krediet voor startende ondernemer

U kunt een beroep doen op een bedrijfskrediet voor startende ondernemers als u niet voldoende geld heeft om investeringen te doen die noodzakelijk zijn om uw bedrijf op te starten.

Lees meer

U kunt een rentedragend bedrijfskrediet ontvangen tot maximaal € 39.057,-. Het rentepercentage bedraagt 8% en de looptijd is maximaal 10 jaar. U kunt het startkrediet bijvoorbeeld gebruiken voor de aanschaf van een inventaris, voorraden of voor een verbouwing.

Inkomen

 • U hebt geen directe mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
 • U hebt geen problematische schulden.
 • U bent voor uw levensonderhoud aangewezen op een uitkering. Of u dreigt als gevolg van werkloosheid op een uitkering aangewezen te raken. Tel het inkomen van uw levenspartner mee! Samen hebt u een inkomen onder het bijstandsniveau. Is het inkomen van uw levenspartner uit tijdelijk werk? Dan zijn er misschien mogelijkheden. Vraag ons ernaar. Hebt u vrijwillig ontslag genomen uit een vaste baan? Dan komt u helaas niet in aanmerking voor deze regeling.

Een levensvatbaar bedrijf

Uw bedrijf moet naar verwachting levensvatbaar zijn. Dat betekent, dat er verwacht kan worden, dat u een 'toereikend' inkomen haalt. Het inkomen uit bedrijf of zelfstandig beroep moet, samen met het eventuele overige vaste inkomen (bijv. uit loondienst voor enige dagen per week of inkomen van uw levenspartner), genoeg zijn om

 • Uw bedrijf voort te zetten Uw inkomen is er niet alleen om van te leven. U moet er ook investeringen en reserveringen van kunnen doen. Dit houdt in, dat uw inkomen vermeerderd met de afschrijvingen hoog genoeg moet zijn om aan alle aflossingsverplichtingen (ook die van de Bbz) te voldoen. Ook moet het hoog genoeg zijn om het bedrijf op peil te houden. U moet dus ook noodzakelijke (vervangings-)investeringen kunnen doen, eventueel met behulp van bankkrediet.
 • Te voorzien in uw bestaan Wij kijken naar uw individuele situatie, dus niet alleen naar de bijstandsnorm. Komt u al jaren rond met minder geld dan de bijstandsnorm? Dan wegen wij dit mee bij de beantwoording van de vraag of uw bedrijf levensvatbaar is. De continuïteit van uw bedrijf of beroep moet wel gewaarborgd zijn. Onder normale omstandigheden geeft dit inkomen beneden de bijstandsnorm dan ook geen recht op bijstandsverlening. U krijgt in zo'n geval pas bijstand als er zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor er behoefte aan bijstand ontstaat. Zijn uw privé-uitgaven permanent hoger dan uw inkomen? Dan is uw bedrijf niet levensvatbaar.

Financiering en vermogen

 • Banken of investeerders willen u geen of onvoldoende financiering verstrekken.
 • Hebt u of uw levenspartner vermogen (bijvoorbeeld een eigen huis)? Dan kunt u toch financiële steun ontvangen. Wanneer u een zakelijk partner hebt, beoordelen wij ook zijn of haar vermogen. De hoogte van het vermogen bepaalt of de bijstand een lening of een gift is.

Aansprakelijkheid en administratie

 • U hebt de zeggenschap in uw bedrijf en draagt het financiële risico van het bedrijf.
 • U en uw levenspartner, gehuwd of niet, zijn ongeacht huwelijkse voorwaarden, hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling.
 • Uw eventuele zakelijk partner en zijn of haar levenspartner leveren ook de benodigde gegevens en zijn bereid om alle financiële risico's van het bedrijf te dragen. Zij ondertekenen dus ook de schuldbekentenis en aanvaarden de hoofdelijke aansprakelijkheid.
 • U voert een deugdelijke (bedrijfs-)administratie en doet op tijd aangifte bij de belastingdienst.

Het ondernemingsplan

Bij de aanvraag moet u een ondernemingsplan leveren. Dit plan moet minimaal de volgende onderdelen bevatten:

 • Persoons- en adresgegevens en persoonlijke omstandigheden
 • Motivatie voor het ondernemerschap, uw werkervaring en opleiding
 • Een omschrijving van de diensten of producten die u gaat leveren
 • De rechtsvorm van uw bedrijf en hoe het wordt opgezet (huisvesting, personeel, etc.)
 • Onderzoek naar de vestigingseisen, zoals bijvoorbeeld de eisen die het gemeentelijk omgevingsplan aan de vestiging stelt, noodzakelijke vergunningen
 • Marktonderzoek: een concurrentie-analyse en waarom u denkt dat uw onderneming succesvol zal zijn
 • Een marketingplan
 • Een investeringsbegroting met financieringsplan
 • Een gemotiveerde exploitatiebegroting (omzet minus inkoop en kosten) voor de komende 3 jaren en een openingsbalans
Uw Reactie
Uw Reactie