Uitkering gevestigde ondernemer geboren voor 1-1-1960 (ouderenregeling)

U bent al minstens tien jaar ondernemer en u bent geboren voor 1 januari 1960. U wilt een aanvullende uitkering aanvragen zodat u kunt blijven ondernemen en u deels in uw eigen inkomen kunt voorzien.

Lees meer

Uw gezinsinkomen is lager dan de bijstand, maar hoger dan de ondergrens volgens de regels van het Bbz. Jammer genoeg verwacht u op korte termijn geen verbetering. Eigenlijk is uw bedrijf niet levensvatbaar meer. U wilt daarom een aanvullende uitkering aanvragen zodat u kunt blijven ondernemen en u deels in uw eigen inkomen kunt voorzien. U ontvangt deze uitkering maximaal tot uw pensioengerechtigde leeftijd.

De overheid kan uw inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. U ontvangt de bijstand tot maximaal de eerste van de maand waarin u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De hoogte van de uitkering bepalen we op basis van uw specifieke situatie, zoals gezinssamenstelling, woonkosten en premie arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De uitkering is een renteloze geldlening. Aan de hand van het boekhoudrapport en de aangifte inkomstenbelasting kijken we naar het behaalde inkomen en uw vermogen. Vervolgens bepalen we of u de uitkering al dan niet terug moet betalen.

Inkomen

  • U bent minstens anderhalf jaar voor uw levensonderhoud geheel of voor een deel afhankelijk van deze inkomsten. Bent u kortere tijd ondernemer? Dan wordt u gezien als starter.
  • Er mogen naast het inkomen uit het bedrijf geen andere inkomsten zijn, waardoor u boven de bijstandsnorm komt. Tel dus het inkomen van uw partner mee. Is dat een inkomen uit tijdelijk werk? Dan zijn er misschien mogelijkheden. Vraag ons ernaar.

Een levensvatbaar bedrijf

  • Uw bedrijf is niet levensvatbaar. Toch wilt u uw bedrijf voortzetten. U verwacht dat uw bedrijf een bruto inkomen van minstens € 8.425,- (voor ondernemersaftrek) per boekjaar behaalt.

Vermogen

  • Hebt u of uw levenspartner vermogen (bijvoorbeeld een eigen huis)? Dan kunt u toch financiële steun ontvangen. Wanneer u een zakelijk partner hebt, beoordelen wij ook zijn of haar vermogen. De hoogte van het vermogen bepaalt of de bijstand een lening of een gift is.

Aansprakelijkheid en administratie

  • U hebt de zeggenschap in uw bedrijf en draagt het financiële risico van het bedrijf.
  • U voert een deugdelijke (bedrijfs-)administratie en doet op tijd aangifte bij de belastingdienst.
  • Bij de aanvraag moet u inzage verschaffen in de boekhouding, de inkomstenbelastingaangiften en -aanslagen van de laatste drie jaren. U moet de voorlopige cijfers van het lopende boekjaar en een prognose voor het komende jaar inleveren. Ook moet u het ontstaan van de problemen toelichten.
Uw Reactie
Uw Reactie