Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond

Voor de aanleg, instandhouding en/of het opruimen van kabels en leidingen in de openbare grond is een vergunning of instemming van de gemeente nodig. Uitzondering hierop zijn werkzaamheden van niet ingrijpende aard. Deze werkzaamheden dient u wel bij ons te melden.

 
Duur Binnen 4 weken
Kosten Er zijn verschillende tarieven.
Lees meer

Het online aanvraagformulier gebruikt u voor het indienen van:

 • Een vergunningaanvraag kabels en/of leidingen op grond van de geldende Algemene plaatselijke verordening (Apv) van de gemeente
 • Een instemmingbesluit op grond van de Telecommunicatieverordening van de gemeente
 • Een melding voor werkzaamheden van niet ingrijpende aard. Dit zijn werkzaamheden van minder dan 35 meter, huisaansluitingen en/of het openen van handholes. Uitzonderingsgebieden zijn winkelcentra en het centrumgebied; hiervoor vraagt u altijd een vergunning/instemming aan.

Onderstaande informatie heeft u nodig voor het invullen van het aanvraagformulier:

 • De na(a)m(en), telefoonnummer(s) en mailadres(sen) van de contactpersoon en aanvrager
 • Geef aan of het een calamiteit of regulier werk betreft
 • De totale lengte van de sleuf (in openbare grond) en de lengte en soort van de verharding
 • Indien u niet de eigenaar/beheerder van het netwerk bent, heeft u een machtiging van de eigenaar/beheerder nodig om de aanvraag te doen
 • De naam en het adres van de netbeheerder
 • Het uitvoeringsplan voorzien van straatnamen
 • De digitale tekening (Grootschalige basiskaart Nederland, GBKN) 1:500
 • De aanwezige bebouwing
 • De kadastrale grenzen
 • De grenzen van scheidingen tussen verschillende verhardingssoorten:
  a. een opgave van het gewenste tracé
  b. een opgave van de tijdens de werkzaamheden te plaatsen objecten (als kasten en handholes) en de situering
  c. een omschrijving van eventuele (weg)opbrekingen
  d. de doorsnede van de kabel of kabelgoot
  e. de lengte en breedte van de kabelsleuf
  f. bestaande leidingen van uw firma

Indienen

Na de ontvangst van de aanvraag en de benodigde stukken bekijkt de gemeente ter plekke de situatie. Tevens controleren we of u bent aangesloten bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC), zie de website van het Kadaster.

Binnen 4 weken (voor telecombedrijven geldt 8 weken) ontvangt u een brief met de beslissing. Als de beslissing positief is ontvangt u de vergunning/instemming.
In de vergunning/instemming verwijzen we naar geldende procedures en voorschriften.

Let op: Wellicht heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. Voor meer informatie neem contact met ons op.

De kosten voor het aanvragen van een vergunning of instemming staan in de tarieventabel leges van de gemeente Apeldoorn (hoofdstuk 18).

Uw Reactie
Uw Reactie