Werkgroepen en leden adviesraad

Binnen de adviesraad sociaal domein bevinden zich verschillende werkgroepen die zich richten op belangrijke maatschappelijke thema's. Op deze webpagina leest u welke werkgroepen er zijn en waar zij zich op richten.

Werkgroep Wonen & Leefomgeving

De omgeving waarin wij leven is mede bepalend voor ons dagelijkse welbevinden. De vitaliteit van die omgeving en ook de mogelijkheid om te participeren in de (lokale) samenleving kunnen van grote invloed zijn op dat welbevinden. Wat doet de gemeente Apeldoorn om de zelfredzaamheid, betrokkenheid en mobiliteit van haar inwoners mogelijk te maken en te bevorderen?

Sluit het woningaanbod in Apeldoorn aan op de huidige en toekomstige behoeften van de inwoners. Zijn er betaalbare huur- en/of koopwoningen voor jongeren, gezinnen en ouderen? De gemeente moet haar aandeel leveren in de opvang van asielzoekers en statushouder en is ook verantwoordelijk voor de huisvesting van mensen die niet goed zelfstandig kunnen worden. Dat alles doet een beroep op de draagkracht in de wijk. Hoe organiseert de gemeente Apeldoorn de lokale woningmarkt?

Via de locaties van SAMEN055 heeft de gemeente Apeldoorn een loketfunctie georganiseerd voor haar sociale dienstverlening. Hoe bereikbaar en toegankelijk is de gemeente Apeldoorn voor haar inwoners? Zijn er voldoende fysieke en digitale mogelijkheden en zijn die ook bekend bij de inwoners?

Werkgroep Participeren & Bestaanszekerheid

Het hebben van een werk of het op een andere wijze kunnen meedoen draagt voor een groot deel bij aan het versterken van de eigenwaarde en zelfredzaamheid van mensen in de samenleving. Wat doet de gemeente op het gebied van werk en participeren om de inwoners te ondersteunen, ook als een inwoner een afstand heeft tot de arbeidsmarkt? De werkgroep Participeren & Bestaanszekerheid streeft er naar om zicht te hebben om knelpunten die mensen ervaren bij het kunnen meedoen in de samenleving.

De werkgroep Werk & Participeren richt zich op de belangrijke thema’s die spelen op het gebied van werk en participeren, zoals: beschut en begeleid werken, dagbesteding, GGZ, toegankelijkheid en inclusie.

Daarnaast is armoede een hardnekkig probleem in de samenleving. Naast absolute armoede, leven onder de inkomensgrens, bestaat er ook sociale armoede: in hoeverre kunnen mensen niet meedoen aan het maatschappelijke leven omdat er geen geld is voor scholactiviteiten of een sportclub? En welke rol kan de gemeente hierin vervullen?

De werkgroep richt zich ook op de belangrijke thema’s die spelen op het gebied van opvangen en het sociaal vangnet, zoals: armoede(bestrijding), vroegsignalering, inkomensvoorzieningen en schuldhulpverlening.

Werkgroep Jeugd & Gezin

Niet voor niets wordt het gezin wel de hoeksteen van de samenleving genoemd. Het kansrijk en veilig opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren maakt uit van het sociaal domein, en de (toekomstige) samenleving.

De werkgroep Jeugd & Gezin richt zich op de belangrijke thema’s die spelen op het gebied van opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren, zoals: preventie, jeugdhulp, passend onderwijs, schooluitval, de overgang van 18- naar 18+, en huiselijk geweld.

Leden Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn

 • Hans Wesselink, onafhankelijk voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn
 • Erica Brettschneider, coördinator werkgroep Jeugd & Gezin
 • Hetty Heddema, werkgroep Jeugd & Gezin
 • Buse Avsar, werkgroep Jeugd & Gezin
 • Wieny Tietema, werkgroep Jeugd & Gezin
 • Hans Stel, werkgroep Jeugd & Gezin
 • Wim van der Meer, coördinator werkgroep Wonen & Leefomgeving
 • Umit Yuzmec, werkgroep Wonen & Leefomgeving
 • Helen Magré-Wubbeling, werkgroep Wonen & Leefomgeving
 • Wim Foppen, coördinator werkgroep Participeren & Bestaanszekerheid
 • Frenk Lip, werkgroep Participeren & Bestaanszekerheid
 • Rudy Suijkerbuijk, werkgroep Participeren & Bestaanszekerheid
 • Hilda Wetemans, werkgroep Participeren & Bestaanszekerheid
 • Annet Bredeweg, werkgroep Participeren & Bestaanszekerheid

Meer informatie

Heeft u een vraag voor of over de adviesraad? De Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. U kunt het ambtelijk secretariaat van de adviesraden bereiken op maandag, dinsdag en donderdag.

Mail: adviesraadsociaaldomein@apeldoorn.nl

Volg de adviesraad op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Uw Reactie
Uw Reactie