iVisie 2022-2026

De iVisie 2022-2026 gaat over de kansen en meerwaarde die de digitalisering biedt om de opgaven van Apeldoorn te realiseren en een inclusieve en toegankelijke dienstverlening te faciliteren. 

ICT is een bepalende succesfactor om onze opgaven te realiseren

Eind 2016 is de “iVisie, gemeente Apeldoorn in het digitale tijdperk” vastgesteld door de gemeenteraad. Deze iVisie heeft het fundament gelegd voor de doorontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening en heeft ons gebracht waar we nu staan.

 
 

Herijking iVisie 2016

Toch vragen de ontwikkelingen in Apeldoorn om het herijken van onze iVisie. De maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan worden steeds complexer en vertonen inhoudelijk veel samenhang met elkaar. Denk aan de groei van onze gemeente naar 180.000 inwoners, het invoeren van de nieuwe omgevingsvisie, de energietransitie en het versterken van het sociaal fundament. Daarnaast ontwikkelt Apeldoorn zich als de stad van safety en security. De opgaven zijn groot en de bijdrage van ICT is daarbij een bepalende succesfactor. Ook de veranderende normen in de samenleving vragen dat de gemeente slim inspeelt op nieuwe technologische ontwikkelingen. In deze iVisie 2022- 2026 willen we recht doen aan de nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Een groot aantal mensen heeft bijgedragen aan deze geactualiseerde iVisie. Het traject was interactief en kende een brede betrokkenheid. Naast een groot aantal medewerkers, zijn de jongerenraad, het inwonerspanel, de gemeenteraad en externe deskundigen geraadpleegd.

Hoofddoelstelling iVisie 2022-2026

We benutten de kansen en meerwaarde die de digitalisering biedt voor het realiseren van de opgaven van Apeldoorn en het faciliteren van een inclusieve en toegankelijke dienstverlening, waarbij we de informatievoorziening zodanig organiseren dat deze wendbaar, robuust en weerbaar is.

Download de iVisie 2022-2026 (pdf, 4.1 Mb)

Uw Reactie
Uw Reactie