Economie & Ontwikkeling

Notitie Strategieën blijven bouwen

In deze notitie beschrijven we wat de gemeente Apeldoorn doet om te voorkomen dat gebiedsontwikkeling voor woningbouw vast komt te zitten, of om ze los te maken als dat nodig is. Deze notitie geeft ook advies over manieren om de bouw van woningen te bevorderen. Lees hier meer!

Omgevingsvisie 2040

In de komende 20 jaar staat er veel te gebeuren en er zijn landelijk ook urgente opgaven. Zoals de woningnood, het klimaat en de biodiversiteit. Hoe we daarmee omgaan, staat in de Omgevingsvisie 2040.

iVisie 2022-2026

De iVisie 2022-2026 gaat over de kansen en meerwaarde die de digitalisering biedt om de opgaven van Apeldoorn te realiseren en een inclusieve en toegankelijke dienstverlening te faciliteren.

Ambitiedocument Apeldoorn 2040

In het ambitiedocument Apeldoorn 2040 staan de belangrijkste ontwikkelambities genoemd die het gemeentebestuur ziet voor de stad en de dorpen in de gemeente.

Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling

Een sterk en betrokken Apeldoorn waar iedereen er toe doet. Waar alle inwoners meedoen op hun eigen manier en met hun eigen talenten. In de Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling 2022 - 2030 hebben we uitgewerkt hoe wij dit sámen willen doen.

Detailhandelsvisie 2014-2019

De visie gaat over de detailhandel in Apeldoorn. Er wordt ingegaan op de veranderingen binnen de sector en de leegstand van winkelpanden. Verder gaat het over het beleid van grootschalige en perifere detailhandel, tuincentra, kwekerijen en de opkomst van internetwinkels.

Volkshuisvestingskader Apeldoorn 2023-2030

Als gemeente willen we dat onze inwoners prettig wonen. Dat zij trots zijn op hun wijk en dat de woningen aansluiten op de woonwensen. Zo ontwikkelen we samen een leefbare en duurzame gemeente. In het nieuwe Volkshuisvestingskader beschrijven we wat we willen gaan doen en hoe we dat voor elkaar krijgen. Uw inbreng wordt gewaardeerd. Wilt u met ons meedenken?

Kadernota evenementen

Evenementen spelen een grote rol in het bruisende leven van steden en dorpen, ook in Apeldoorn. Hier worden allerlei soorten evenementen georganiseerd, van kleine buurtbijeenkomsten tot grote internationale publiekstrekkers. Het gemeentelijk beleid over evenementen geeft richting aan de groei van evenementen en legt tegelijkertijd regels vast waar organisatoren zich aan moeten houden. In de kadernota evenementen leest u ons huidige beleid.

Beleidsnotitie standplaatsen

Het doel van deze notitie is een beschrijving te geven van het toetsingskader voor de beoordeling van aanvragen voor een standplaatsvergunning. Dit beleidskader is daarmee aanvullend op de regelgeving uit de APV en de detailhandelsvisie. Een ander doel is om grip te krijgen en te houden op de standplaatslocaties en het aantal standplaatsen.

Aanbestedings- en inkoopbeleid

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt opdrachtgevers en ondernemers handvatten voor professionele samenwerking voorafgaande, gedurende en na afronding van aanbestedingstrajecten. Inkoop draagt bij aan een aantal specifieke doelstellingen van de Gemeente.

Uw Reactie
Uw Reactie