Apeldoorn maakt ruimte voor investeringen in de toekomst

Apeldoorn maakt ruimte voor investeringen in de toekomst

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn komt met een pakket aan voorstellen om 15 miljoen euro anders te besteden. Deze zogenaamde ‘ombuigingen’ zijn nodig om Apeldoorn financieel gezond te houden. En om ruimte te maken om te kunnen blijven investeren in Apeldoorn.

De gemeenteraad gaf het college de opdracht om met deze voorstellen te komen. Dit project kreeg de werktitel ‘Nieuw-voor-Oud’ mee. Omdat heel kritisch is gekeken naar wat we allemaal doen en of alles nog goed aansluit bij het beleid van nu. Beleid dat hard nodig is vanwege de grote maatschappelijke opgaven die in onze samenleving spelen en beleid waarmee het college inzet op het verbeteren van de ‘Brede Welvaart’ van Apeldoorn.

In de afgelopen maanden zijn allerlei mogelijke ombuigingen in kaart gebracht. Het college koos daaruit een pakket aan voorstellen die nu samen als ‘voorkeursscenario’ aan de gemeenteraad zijn voorgelegd.

Lees ook het nieuwsbericht: Apeldoorn maakt ruimte voor investeringen in de toekomst

Goede balans

Bij het samenstellen van deze voorkeurslijst heeft het college gezocht naar een goede balans van voorstellen over alle verschillende onderwerpen waar de gemeente op actief is. Op deze pagina kunt u alle voorstellen bekijken die in het voorkeursscenario van het college staan en vindt u links naar meer informatie.

In gesprek over voorstellen

Op 30 mei organiseerde de gemeenteraad  een avond vol met gesprekken met organisaties, ondernemers en inwoners over de verschillende thema’s en voorstellen. De gesprekken zijn opgenomen en kunt u hier terugkijken. De indeling was als volgt:

19.00 tot 20.30 uur

  • Sport & cultuur
  • Openbare ruimte & mobiliteit
  • en overige onderwerpen

20.45 tot 22.15 uur

  • Sociaal domein
  • Evenementen, toerisme en citymarketing

Heeft u een vraag of wilt u een reactie doorgeven aan de gemeenteraad? Dat kan via gemeenteraad@apeldoorn.nl

Op weg naar besluitvorming

De voorstellen zijn nog een aantal keer onderwerp van gesprek in de gemeenteraad:

  • Op 13 juni bespreekt de raad alle reacties die zijn ontvangen op de voorstellen (geen inspraak meer mogelijk tijdens deze PMA-bijeenkomst). U kunt in het stadhuis of online meeluisteren.
  • Op 27 juni behandelt de gemeenteraad het ‘financieel perspectief’, wat nu nog in de maak is. Dit document biedt een overzicht van de financiële situatie van Apeldoorn, inclusief de onzekerheden die er dan mogelijk nog zijn. Bij deze bijeenkomst is inspreken wel mogelijk.
  • Op 11 juli neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de voorstellen.

Meer lezen?

In de Nota Nieuw-voor-Oud leest u meer toelichting en achtergrondinformatie over waarom de gemeente met deze voorstellen komt, en hoe het college tot het voorkeursscenario is gekomen.

In de lijst ‘Voorstellen in voorkeursscenario’ hieronder staan de gekozen voorstellen kort beschreven. Voor elk kopje staat het bijbehorende voorstelnummer. Wilt u meer weten over een voorstel? Zoek dan het voorstelnummer op in een van de vier links hieronder. In deze pdf bestanden staat op pagina 1 een inhoudsopgave. Klikt u daar op de juiste titel, dan komt u bij het voorstel.

Let op: in deze bestanden staan ook voorstellen die niet in het voorkeursscenario staan. Dat zijn voorstellen waar het college van B&W dus niet voor kiest, maar die wel in deze overzichten zijn opgenomen. Met de gemeenteraad is namelijk afgesproken dat het college laat zien welke voorstellen allemaal besproken zijn.

Voorstellen in voorkeursscenario:

30 - Budget integraal veiligheidsplan vanaf 2026 incidenteel afwegen

We stellen elke vier jaar een integraal veiligheidsplan op (=wettelijke taak), maar de raad prioriteert daarin wat we belangrijk vinden en afhankelijk van die keuzes stellen we incidentele budgetten beschikbaar.

31 - Stelsel bestuurlijke boete invoeren

We gaan het zogenaamde ‘bestuurlijke boetestelsel’ toepassen, zoals in andere gemeenten al ingevoerd is. Dit houdt in dat de boetes voor APV overtredingen door de gemeente zelf worden geïnd en de opbrengsten ook naar de gemeente gaan (in plaats van naar CJIB).

33 - Mantelzorgwaardering

De werkwijze rond mantelzorgwaardering verandert niet, gekozen is voor een optie die neerkomt op meer realistisch begroten.

34 - Verminderen stelpost reservering en uitvoering subsidieregelingen welzijn

We schrappen het budget dat beschikbaar is om te kunnen anticiperen op bezwaren uit tender procedures. Als er wel bezwaren komen dan bekostigen we de afhandeling uit de algemene reserve.

35 - Vitaliteitsaanpak alleen bij de gebieden waar de veerkracht onder druk staat

Als er voor alle gebieden een Vitaliteitsagenda gemaakt is, gaan we daarna alleen met deze aanpak verder in de gebieden waar de veerkracht onder druk staat. Anders gezegd: we gaan ongelijk investeren ten behoeve van gelijke kansen.

36 - Anders omgaan met inwonersinitiatieven

We schrappen alleen in 2026 het tijdelijke extra budget wat tot en met 2026 was begroot.

37 - Subsidie Vrijwilligersondersteuning & Mantelzorgondersteuning

We schrappen de standaard indexatie van het subsidiebudget met 5% voor prijsstijgingen door inflatie. We vragen aanbieders of zij door een efficiencyslag, of door anders of slimmer te werken, dit zelf kunnen opvangen.

38 - Stoppen met explosievenopruiming fase 2

De (forse) kosten voor de explosievenontruiming worden door diverse landelijke partijen gedragen. De gemeente betaalde alleen de kosten voor een projectleider, deze kosten laten we in fase 2 ook door de betrokken partners betalen.

39 - Anders en zelfstandiger naar school reizen

Wij zetten in op het bevorderen van zelfstandig reizen van leerlingen naar school, waarbij wij ons richten op ondersteuning van leerlingen met een persoonlijk vervoersplan. Hiermee worden leerlingen begeleid om zelfstandig te reizen of krijgen ze een alternatief vervoersmiddel zoals e-bike of OV. Daarnaast worden de voorwaarden van vervoer herijkt, waarmee de inzet van begeleid reizen eerder gekozen wordt dan het taxi vervoer.

40 - Stoppen of verminderen met financiering Maatschappelijke stage

We blijven bijdragen aan de financiering voor de Maatschappelijke Stage (stagemakelaars), maar brengen deze terug naar het niveau van de bijdrage zoals deze er was tot 2022. Het kan zijn dat onderwijspartners gaan aanvullen en de ondersteuning daarmee op zelfde niveau blijft, maar dat is onzeker.

42 - Geen extra kunstgrasvelden

We stoppen met het financieren van extra kunstgrasvelden.

43 - Verzelfstandigen Cultureel Festival Maaiveld vanaf 2029

Het budget voor het culturele festival Maaiveld heroverwegen we na de afgesproken looptijd van vijf jaar, omdat we van evenementen verwachten dat ze na verloop van tijd een groot deel van hun eigen financiering kunnen regelen.

44 - Minder subsidie voor culturele basisinstellingen 

We kiezen hierbij voor een lichte bezuiniging en lichte ingrepen. We zien daar ruimte voor omdat we bijvoorbeeld kansen zien om via samenwerkingen op processen efficiencywinst en daardoor kostenbesparingen te realiseren.

47 - Korten op werkbudget Sportbeleid

We korten op de post ‘overige kosten sportbeleid’. We zien die mogelijkheid omdat we korten op een aantal subsidies die uit deze pot worden betaald. De financiering van het urban activiteitenprogramma blijft wel intact.

52 - Leges medisch advies Gehandicapten Parkeerkaart

Naast de leges voor het aanvragen van een gehandicapten parkeerkaart (GPK), gaan we ook (kostendekkende) leges vragen voor de medische keuring. Minima hoeven geen leges te betalen.

53 - Aanbod uitbreiden met Begeleiding Individueel "licht"

We gaan het Wmo product ‘Begeleiding licht’ inkopen, dit ontbreekt nu in ons aanbod. Daardoor verwachten we dat er minder duurdere Wmo producten worden ingezet.

54 - Maximum kilometerbudget PlusOV

Inwoners met een Wmo indicatie voor Vraagafhankelijk Vervoer betalen een eigen bijdrage per kilometer die er gereden wordt met PlusOV, verder kunnen zij nu onbeperkt reizen met PlusOV. We kiezen ervoor dit te gaan maximeren op maximaal 1.500 km per jaar.

57 - Andere keuzes JOGG

Naar aanleiding van scenario 1 in dit voorstel - over de thema’s slapen en bewegen - kiezen we ervoor de genoemde activiteiten wél te blijven doen, maar niet vanuit budget JOGG maar vanuit landelijke middelen die we via GALA krijgen. De GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) middelen zijn wel eenmalige gelden.

58 - Beweegaanbod Minima toespitsen op zwemaanbod

Vanuit het budget Volksgezondheid realiseren we een beweegaanbod voor inwoners die recht hebben op de RegelRecht regeling. We kiezen ervoor om dit aanbod te beperken tot alleen het aanbod op het populairste onderdeel; het zwemmen.

60 - Meldingen openbare ruimte vaker vanuit cyclisch regulier onderhoud oplossen

Wanneer een inwoner een knelpunt in de openbare ruimte ziet (stoeptegel los of overhangend groen), kan een melding openbare ruimte worden gedaan. Door minder meldingen direct op te lossen en meer mee te nemen in het zogenaamde 'cyclische beheer' (als we toch al langskomen voor het gewone onderhoud), besparen we kosten.

61 - Onderhoudsniveau openbare ruimte op onderdelen verlagen

We verlagen het niveau van onderhoud van A (hoog) naar B (gemiddeld) in het centrum en stadspark Berg en Bos, in lijn met feit dat we in de rest van Apeldoorn ook B hanteren. Daarnaast halen we minder blad weg en verminderen we de aanpak van de eikenprocessierups.

63 - Anders omgaan met dieren en natuurbeleving bij kinderparadijs Binky

We willen Malkenschoten (Binky) omvormen naar een plek zonder dieren. In plaats daarvan wordt het een natuurlijke tuin met educatie over stadsdieren en natuur.

64 - Goedkoper te beheren assets openbare ruimte

We vormen zogenaamde ‘assets’ die relatief duur zijn qua beheer en onderhoud om naar goedkopere assets. Bijvoorbeeld door plantenbakken en eenjarige planten om te vormen tot goedkoper te beheren sierheesters of gras, en duurdere bankjes en prullenbakken (na afschrijving) te vervangen voor standaard bankjes en prullenbakken.

66 - Werkzaamheden gemeente bij evenementen kostendekkend maken

Werkzaamheden zoals het plaatsen van (afzet)hekken, het afsluiten van wegen of rijbanen of de inzet van verkeersregelaars worden niet meer door de gemeente geregeld, maar door de organisatie zelf. Alternatief is dat de gemeente het wel nog doet, maar de kosten in rekening brengt.

68 - Betalen voor laden van elektrische auto's in gemeentelijke parkeergarages

Om elektrisch rijden te stimuleren was tot nu laden in gemeentelijke parkeergarages gratis. We kiezen ervoor dat voor laden in deze garages voortaan betaald moet worden, net als bij laadpalen in de openbare ruimte.

72 - Anders werken betekent consistent werken

Met een andere werkwijze, werken we er naartoe dat we projecten efficiënter en effectiever realiseren. Het draait erom dat we met een meer integrale en scherpere sturing, en door te werken in vaste (gebiedsgerichte) teams of clusters, deze efficiencywinst verwachten te kunnen boeken.

73 - Energietransitie

Het programma Energietransitie gaan we anders financieren, we blijven wel alle activiteiten doen. We doen een eenmalige storting in het AOF (Apeldoorn Ontwikkelt Fonds), zodat we dit meerjarig kunnen gebruiken. De (eigen) structurele middelen leveren we in. Dit past bij een programmatische aanpak.

74 - Inkomsten reclame openbare ruimte

We hebben nieuwe afspraken gemaakt over de plaatsing van ruim 180 abri’s bij bushaltes, inclusief de reclame in deze abri’s. In de afspraken is sprake van een hogere afdracht aan de gemeente, dit levert de gemeente structureel meer geld op.

75 - Betalen 2e parkeervergunning

Inwoners gaan betalen voor een tweede parkeervergunning in wijken waar sprake is van vergunningparkeren. De eerste vergunning blijft gratis, met uitzondering van de binnenstad, waar inwoners nu al betalen voor de eerste vergunning. In de binnenstad gaan mensen meer betalen voor een tweede vergunning.

78 - De ondernemende stad en economische koers

Met onze economische koers herijken we onze rol en inzet voor de lokale en regionale economie. We brengen focus aan welke ontmoetingen we financieel ondersteunen, budgetteren scherper en stoppen met de inzet van ons relatiemanagement voor de sector Transport & Logistiek.

79 - Toekomstbestendige bedrijventerreinen

Het nieuwe Programma Werklocaties is bijna klaar en we kiezen voor een andere manier van begroten, met meer focus, passend bij de voorgestelde werkwijze in dit programma. We kiezen in het programma voor een gebiedsaanpak. We starten op de bedrijventerreinen in Zuid, en na vier jaar volgt een keuzemoment om door te gaan en/of de aandacht te verleggen naar een ander gebied.

80 - (Top)Evenementen

In lijn met de kadernota Evenementen kiezen we scherper welke evenementen we wel en welke we niet ondersteunen. Voor grote evenementen is het streven dat er actief wordt ingezet om onder andere meer sponsorgelden aan te trekken. Het college kiest voor optie B uit het voorstel.

81 - Citymarketing

We kiezen voor verlaging van het structurele budget omdat we mogelijkheden zien om voor bepaalde projecten ook incidentele financiering te zoeken, onder meer uit het op te richten Binnenstadfonds.

83 - Veranderen dienstverlening inwoners met een Participatiewet uitkering

Op aantal punten (met name het aantal contactmomenten) verminderen we de dienstverlening richting een deel van de inwoners met een Participatiewet-uitkering. Hierbij is de zogenaamde ‘perspectieftrede’ waarop iemand is ingedeeld leidend.

86 - Uitgaan van vertrouwen

We gaan bij uitkeringsaanvragen nog meer uit van vertrouwen dan we al deden. We controleren alleen nog als we (bijna) zeker weten dat het verhaal niet klopt.

87 - (Deels) terugdraaien toename aantal wethouders/afschalen bestuurlijke inzet en ondersteuning

In 2026 kan de samenstelling van de politieke partijen wijzigen, waardoor we mogelijk het aantal wethouders en ondersteuning kunnen verminderen.

88 - Ons KCC in zijn kracht

We gaan intensief inzetten op het verminderen van herhaaltelefoontjes omdat terugbelafspraken die intern zijn doorgezet nog niet nagekomen zijn. Daarnaast investeren we in dienstverlening via digitale kanalen en centraliseren we de werkzaamheden van het decentrale team Bouwen en Verbouwen naar het KCC.

89 - Genereren meer inkomsten toeristenbelasting

We verhogen de toeristenbelasting en 50% van die opbrengst zetten we weer in ten behoeve van de toeristische sector, waaronder een bijdrage aan evenementen.

90 - Taken bestuursadviseur weerbare overheid beleggen bij strategisch adviseur veiligheid en kosten deels verhalen op de regio

In verband met pensionering valt deze functie open. Deze taken willen we voor een deel opvangen binnen de bestaande formatie en een deel van die kosten gaan we aan de regio voorleggen.

91 - Advocaatkosten en advocaat in eigen dienst

We nemen twee eigen advocaten in dienst en gaan daarnaast strakker en meer centraal sturen op de inzet van externe advocaten.

93 - Normaliseren interne dienstverlening

Snijden in de samenleving betekent ook dat we realistisch en kritisch kijken naar onze eigen dienstverlening. Denk aan catering en inzet van dienstauto’s, terwijl misschien een duurzaam alternatief (OV, fiets) voorhanden is. Goed is goed genoeg.

94 - Transformatie bedrijfsvoering

We werken toe naar een transformatie in de bedrijfsvoering, waarbij we doelmatiger en slimmer willen werken. Kernelementen worden centralisatie, standaardisatie, harmonisatie. Ook in de toepassing van digitalisering kijken we vooruit, door te anticiperen op de kansen en mogelijkheden die onder andere AI de komende jaren zal brengen.

95 - Anders omgaan met inhuur

We gaan vanuit structurele budgetten minder inhuren en vaker eigen personeel inzetten.

96 - Verlagen overhead

Een aantal voorstellen werkt door in de omvang van de formatie en bijbehorende overheadkosten. Het totaalbedrag is afhankelijk van de uiteindelijke keuzes, daarom is hier geen los voorstel voor opgenomen.

Uw Reactie
Uw Reactie