Vergadering 6 juni

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 6 juni 2023

Aanwezig
A.J.M. Heerts, burgemeester
P.C.J. Messerschmidt, wethouder
D.S. Huizer, wethouder
H. van den Berge, wethouder
S. Biharie, wethouder
A.J. Prins, wethouder
M. Wenzkowski, wethouder
S. de Bruin, gemeentesecretaris
M. van Loenen, bestuursadviseur, notulist
Afwezig
J. Joon, wethouder

 1. Vaststellen notulen van 30 mei 2023

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

HAMERSTUKKEN

  2. Raadsbrief afhandeling asbestbrand

Voorstel van de afdeling Communicatie- en Kabinetszaken:

 1. Instemmen met bijgevoegde raadsbrief over de aanpak van de asbestbrand aan de Veenhuizerweg op 20 mei 2023. In de brief wordt met name toegelicht hoe het asbest wordt opgeruimd en hoe de bewoners zijn geïnformeerd.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

   3. Anterieure overeenkomst ruimtelijke ontwikkeling Astaweg 5-7 Wenum Wiesel

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Instemmen met het aangaan van de anterieure overeenkomst voor de herontwikkeling van de locatie van de voormalige kuikenboerderij aan de Astaweg, voor de realisatie van 10 sociale huurwoningen, 8 middeldure koopwoningen, 6 vrije kavels en een landschappelijke uitwerking/natuurontwikkeling.
 2. Besluiten af te wijken van de Verordening Groene Balans en daarmee toepassing te geven aan de hardheidsclausule in de verordening, omdat toepassing van de vereiste 100% verevening in dit geval leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.
 3. Burgemeester: volmacht verlenen aan wethouder P.C.J. Messerschmidt t.b.v. ondertekening anterieure overeenkomst (volmacht bijgevoegd).

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Besluit: De burgemeester verleent volmacht aan wethouder P.C.J. Messerschmidt t.b.v. de ondertekening van de anterieure overeenkomst.

 4.  Coulance regionale meerkostenregeling corona 2021 en 2022

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Instemmen met het regionaal toepassen van coulance voor de meerkostenregeling 2022 voor de onderdelen:
 1. Beschermingsmiddelen;
 2. Personele kosten.
 1. Kennisnemen van de brief van vijf aanbieders met klachten over de uitvoering van de meerkostenregeling 2021 aan de wethouders van de gemeente Apeldoorn.
 2. Instemmen met het regionaal tegemoetkomen van aanbieders die een beroep hebben gedaan op de ‘Regeling meerkosten door corona zorgregio MIJ/OV 2021’ door aan hen een incidentele subsidie te verstrekken.
 3. Coulant om te gaan met nieuwe aanvragen over 2021 en 2022.
 1. Instemmen met het uitvoeren van het mandaat van de gemeenten Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen aan Béguin, Afdelingshoofd Keten- en Accountmanagement van de gemeente Apeldoorn conform bijgevoegd mandaatbesluit voor het verlenen van een incidentele subsidie aan aanbieders die een beroep hebben gedaan op de ‘Regeling meerkosten door corona zorgregio MIJ/OV 2021’.
 2. De ‘Regeling meerkosten door corona zorgregio MIJ/OV 2021’ intrekken.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 5. Klachtenregeling

Voorstel van de afdeling Juridische zaken:

 1. Akkoord gaan met de klachtenregeling en deze voor kennisgeving aanbieden aan de raad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 6. Interreg Europa Subsidieaanvraag CLEAR CITIES

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Instemming verlenen aan deelname van het project en de subsidieaanvraag met de (gelijknamige) naam CLEAR CITIES, waarmee we Europa-breed kunnen werken aan schone steden (CLEAR CITIES) met optimale logistieke routes.
 2. Aan de burgemeester: afdelingshoofd Omgevingsbeleid volmacht verlenen, voor het indienen van de subsidieaanvraag zoals opgesteld in de bijlage.
 3. Uw besluit ter kennis te brengen aan de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Besluit: De burgemeester verleent volmacht aan het afdelingshoofd Omgevingsbeleid t.b.v. het indienen van de subsidieaanvraag.

  7. Samenwerkingsovereenkomst Wijk van de Toekomst De Maten

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Akkoord gaan met de Samenwerkingsovereenkomst Wijk van de Toekomst De Maten, waarin we afspraken maken met de vier woningcorporaties tot het moment dat de fase ‘keuzes maken’ is afgerond, uiterlijk 31 december 2025;
 2. Instemmen met het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst Wijk van

de Toekomst De Maten;

 1. Aan de burgemeester: wethouder Huizer volmacht verlenen voor de ondertekening

van de Samenwerkingsovereenkomst Wijk van de Toekomst De Maten.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat een redactionele wijziging wordt aangebracht.

De burgemeester verleent volmacht aan wethouder D.S. Huizer t.b.v. de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Wijk van de Toekomst De Maten.

  8. Uitspraak Raad van State Oudedijk Uddel

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Instemmen met het versturen van bijgevoegde brief aan de gemeenteraad waarin de uitspraak van de Raad van State over de kwestie Oudedijk Uddel is verwoord. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verklaart het hoger beroep van de eigenaar ongegrond.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 9. Interreg Europa Subsidieaanvraag HeRITION

      Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn (VOA):

 1. Instemming verlenen aan deelname van het project en de subsidieaanvraag met de (gelijknamige) naam HeRITION, waarmee we Europa-breed kunnen werken aan verbeteren van erfgoed- en toerisme beleid en beleving in beschermde natuurgebieden
 2. Aan de burgemeester: afdelingshoofd Vitaal en Ondernemend Apeldoorn volmacht verlenen, voor het indienen van de subsidieaanvraag zoals opgesteld in de bijlage.
 3. Uw besluit ter kennis te brengen aan de gemeenteraad.

Spoedbesluit 07 juni 2023: Het college besluit conform het voorstel.

 

Ex Agenda/ Rondvraag

 

 • Het college neemt kennis van:
  • Het Handboek Integriteit voor politieke ambtsdragers van decentrale overheden en het Handboek Integriteit van 8 mei 2023 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
  • Het Voorlopig programma EWRV 2023.

Vastgesteld op 12 juni 2023.

de secretaris

S. de Bruin

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Uw Reactie
Uw Reactie