Vragen en antwoorden over de Regionale Energiestrategie in Apeldoorn

We hebben een aantal vragen en antwoorden over de RES voor u op een rij gezet. Heeft u hierna nog vragen? Stuur dan een e-mail aan res@apeldoorn.nl. Of neem contact op met Harold van Ganzenwinkel, adviseur duurzaamheid bij de gemeente, tel 14 055.

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. En al in 2030 49% minder CO2 uitstoten. Dat is de helft aan CO2 in vergelijking met 1990. Dat hebben we met 171 landen afgesproken tijdens de klimaattop van Parijs 2015. In ons landelijk Klimaatakkoord staan maatregelen en afspraken die nodig zijn om dat doel in Nederland te bereiken.

Duidelijk is dat iedereen moet bijdragen, dus alle sectoren en alle regio’s. Met de Regionale Energiestrategie pakken gemeenten en regio’s met belanghebbenden dat samen aan. Gemeente Apeldoorn doet dat met de gemeenten Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, de provincie Gelderland en met de waterschappen Vallei&Veluwe en Rijn & IJssel in de CleanTech Regio.

Wat staat er in de Regionale Energiestrategie 1.0?

De RES 1.0 legt het volgende voor: de bouw van ongeveer 15 windmolens en gebruik van circa 600 hectare land en grootschalige daken voor zonnepanelen. De 3 bestaande en 3 beoogde windmolens (die nu in procedure zijn bij de Raad van State) in Zutphen rekenen we hierin mee. Evenals de al aangelegde zonnepanelen op land en daken.

Wat betekent de Regionale Energiestrategie 1.0 voor Apeldoorn?

In Apeldoorn zijn in 2030 ongeveer 20 windmolens nodig om onze eigen ambitie bij de energietransitie te halen. Bij ons is ‘zon op dak’ al langer onderdeel van onze lokale ambitie en aanpak. Daarnaast gaan we ervan uit dat er 250 hectare aan velden met zonnepanelen nodig zijn in 2030. Dat zijn ongeveer 350 voetbalvelden in totaal.

Wat zijn de verschillen tussen de concept-RES en de ontwerp- RES 1.0?

De Regionale Energie Strategie (RES) van de Cleantech Regio gaat een nieuwe fase in. Het afgelopen jaar is de concept- RES met vele betrokken partijen besproken en zijn diverse onderzoeken gedaan. Dit leidde tot een ontwerp van de RES 1.0. Hierin staat dat de regio verwacht 1,07 Terrawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken in 2030, waarvan 0,11 TWh uit wind, 0,51 TWh uit zonnepanelen op daken en 0,45 TWh uit zonnepanelen op land. Eerder werd uitgegaan van 1,23 TWh. Dit komt doordat uit ecologisch onderzoek en haalbaarheidsstudies blijkt dat in ons gebied minder ruimte is voor het plaatsen van windmolens.

Het gebruik van grootschalige daken is nieuw in deze versie van de RES. Om alle noodzakelijke zonne-energie op te wekken is 33% van het hiervoor geschikte dakoppervlak nodig. Het gaat onder meer om daken van agrariërs, bedrijven en kantoren waarop meer dan 50 zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Deze hoeveelheid zon op dak is ambitieus, omdat het ook aandacht vraagt voor opslag van energie.

Wat al vastligt, is dat er windmolens en zonneparken moeten komen. Ze zijn gewoon nodig. We weten ook al de gebieden waarbinnen dat bij voorkeur kan: de zoekgebieden. Deze zoekgebieden zijn nog heel grof. Het wordt pas concreet als er een projectvoornemen is en een partij die een zonnepark of windmolen wil realiseren.

De gemeenteraad heeft eerder uitspraken gedaan voor welke gebieden bij voorkeur verdere verkenning wordt gedaan naar de mogelijkheden, met prioriteit voor het gebied aan de A1 ter hoogte van de Veluwe. Verder heeft de raad aangegeven geen windenergie te wensen in de Beekbergsebroek en nabij Uddel.

 Is kernenergie een goed alternatief?

Landelijk vragen mensen zich af waarom geen gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld kernenergie. Kernenergie heeft minder impact op het Nederlandse landschap en draagt als betrouwbare energiebron bij aan terugdringing van CO2- uitstoot. Kernenergie is echter nu geen onderdeel van de regionale RESsen. Het bouwen en ontwikkelen van kernenergie is een langdurig en zeer kostbaar traject. Net zoals zon en wind, kent kernenergie naast voordelen ook nadelen. Die zijn: opslag, veiligheid en kosten. Vanwege de risico’s is dit niet een besluit dat op regionaal niveau wordt genomen. Ergens een kerncentrale plaatsen vraagt om een landelijke afweging. Wordt hiertoe landelijk wel besloten, dan zal dit niet voor 2030 gerealiseerd kunnen worden.

Is waterstof geschikt voor het opwekken van energie?

Op dit moment wordt verreweg de meeste waterstof uit aardgas gemaakt, met veel CO2-uitstoot tot gevolg. Deze waterstof wordt met name ingezet als grondstof voor de industrie en chemie. De productie van groene waterstof, waarbij energie wordt opgewekt uit wind en zon, staat in Nederland nog in de kinderschoenen.

Waterstof is een energiedrager en geen energiebron. Het is daarmee wel interessant als opslagmedium, om opgewekte energie in op te slaan. Daar worden momenteel zowel binnen de Cleantech Regio als in Nederland veel pilots mee gedaan.

Inwoners en organisaties zijn betrokken geweest bij de concept- RES en de ontwerp-RES. Bijvoorbeeld met informatieavonden en ontwerpateliers waar mensen konden meedenken. We blijven daar waar het kan niet alleen omwonenden van de betrokken gebieden betrekken maar de inwoners van de hele gemeente. Er wordt nog onderzocht op welke wijze onze inwoners nog meer en beter betrokken kunnen worden. Speciale aandacht is er voor jongeren. Zij zijn onze toekomst en we vinden het belangrijk dat zij hun inbreng kunnen geven. De jeugd wordt bij diverse onderwerpen betrokken in de jongerenraad en via het platform jongeren binnen de CleanTech Regio.

Kan ik financieel meedoen met de Regionale Energiestrategie?

Financiële participatie kan op verschillende manieren. Ook op veilige manieren. Het is niet altijd nodig om te investeren. Er is een zogenaamde ‘ladder van financiële participatie’ benoemd in het Afwegingskader voor Apeldoornse zonneparken. 

De gemeente ondersteunt bewoners die zelf aan de slag willen met energie besparen of kleinschalig opwekken middels zonnepanelen op hun eigen dak. Via de website van Energiek Apeldoorn vindt u tips en advies. Ook kunt u vrijblijvend langskomen bij het Energiepunt aan de Paslaan voor persoonlijk advies. De onafhankelijke adviseurs van Energiek Apeldoorn helpen u graag op weg bij het verduurzamen van uw eigen woning.

De gemeente ondersteunt ook Apeldoornse bedrijven en maatschappelijke organisaties en brengt hen in contact met organisaties die daarbij kunnen helpen.

Uw Reactie
Uw Reactie