Bedrijventerrein Kieveen
Fotograaf: Rob Voss
Bedrijventerrein Kieveen

Het bedrijventerrein Kieveen in Loenen wordt uitgebreid. In 2019 hebben vier bedrijven uit Loenen een intentieovereenkomst getekend. Andere bedrijven hebben zich gemeld zich voor de resterende kavels.

Bedrijventerrein Kieveen Loenen

Het bedrijventerrein Kieveen in Loenen krijgt uitbreiding ten zuiden van het huidige bedrijventerrein. De grond daarvan is volledig in eigendom van gemeente Apeldoorn. De uitbreiding is niet alleen goed voor de economie: Ook drie bedrijven uit het dorp willen verhuizen naar Kieveen. Dat betekent meer ‘lucht’ in het dorp.

 

Bruto uitbreiding van ongeveer 6 hectare

 

Nadat de raad in juli 2019 heeft besloten om vervolg te geven aan de ontwikkeling van Kieveen, is een ontwerp gemaakt met een verkaveling en de ontsluiting van de kavels.

In totaal gaat het om een bruto uitbreiding van circa 6 hectare. Hiervan kan circa 4 hectare uitgegeven worden voor bedrijvigheid. De overige 2 hectare betreffen openbaar gebied zoals ontsluiting, grond voor waterberging en een houtwal waarmee het bedrijventerrein wordt ‘ingepakt’. De ontsluiting van de 4 hectare bedrijventerrein zal plaatsvinden via, een verbrede (weg) Kieveen op de Voorsterweg. De gebouwen worden maximaal 12 meter hoog. We vragen aandacht voor een aantal duurzame principes zoals groene gevels en daken, zonnepanelen en elektrisch vervoer.

Omgevingsplan en onderzoek

Voor het omgevingsplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, naar bijvoorbeeld flora en fauna, bodem en geluid. In het beeldkwaliteitsplan worden aanbevelingen gedaan of richtlijnen gegeven voor de vormgeving van de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. Ook naar stikstof is onderzoek gedaan. In oktober 2022 heeft de gemeente een boerderij aangekocht om de stikstofrechten daarvan te kunnen gebruiken voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Kieveen. Met het oplossen van het stikstofprobleem voor deze locatie lag de weg open voor het afronden van het omgevingsplan. Inmiddels zijn alle onderzoeken gedaan en is het concept omgevingsplan afgerond. Vanaf 18 januari 2023 heeft het omgevingsplan zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn beantwoord. De zienswijzennota en het gewijzigde omgevingsplan zijn door het college vastgesteld. Volgens planning wordt het omgevingsplan in het eerste kwartaal van 2024 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. U kunt dit vinden via www.officielebekendmakingen.nl (zoekterm Kieveen) en u kunt hier alle stukken inzien. 

Omgevingsplan

Het gewijzigde omgevingsplan kunt u hieronder inzien.

Reservering

Er is een reservering opgenomen voor een zonnepark van 2 hectare aan de zuidwestkant van het bedrijventerrein. Dit mogelijke zonnepark is niet in het omgevingsplan opgenomen en maakt nu geen onderdeel uit van dit project.

Planning

Het omgevingsplan is op 18 januari ter inzage gelegd. De ingediende zienswijzen zijn behandeld en de zienswijzennota is geschreven. Het gewijzigde omgevingsplan is goedgekeurd door het college. Volgens planning wordt het gewijzigde omgevingsplan in het eerste kwartaal van 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. Na vaststelling van het omgevingsplan kan er gestart worden met het bouw- en woonrijp maken van het terrein. De bedrijven kunnen een omgevingsvergunning aanvragen voor de bouw van de bedrijfsgebouwen.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Apeldoorn ontwikkelt!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de projectleider.

kieveen@apeldoorn.nl

Projectleider Kieveen

 

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie