Bedrijventerrein Kieveen
Fotograaf: Rob Voss
Bedrijventerrein Kieveen

Het bedrijventerrein Kieveen in Loenen wordt uitgebreid. In 2019 hebben vier bedrijven uit Loenen een intentieovereenkomst getekend. Andere bedrijven hebben zich gemeld zich voor de resterende kavels.

Bedrijventerrein Kieveen Loenen

Het bedrijventerrein Kieveen in Loenen krijgt uitbreiding ten zuiden van het huidige bedrijventerrein. De grond daarvan is volledig in eigendom van gemeente Apeldoorn. De uitbreiding is niet alleen goed voor de economie: Ook drie bedrijven uit het dorp willen verhuizen naar Kieveen. Dat betekent meer ‘lucht’ in het dorp.

 

Bruto uitbreiding van ongeveer 6 hectare

 

Nadat de raad in juli 2019 heeft besloten om vervolg te geven aan de ontwikkeling van Kieveen, is een ontwerp gemaakt met een verkaveling en de ontsluiting van de kavels.

In totaal gaat het om een bruto uitbreiding van circa 6 hectare. Hiervan kan circa 4 hectare uitgegeven worden voor bedrijvigheid. De overige 2 hectare betreffen openbaar gebied zoals ontsluiting, grond voor waterberging en een houtwal waarmee het bedrijventerrein wordt ‘ingepakt’. De ontsluiting van de 4 hectare bedrijventerrein zal plaatsvinden via, een verbrede (weg) Kieveen op de Voorsterweg. De gebouwen worden maximaal 12 meter hoog. We vragen aandacht voor een aantal duurzame principes zoals groene gevels en daken, zonnepanelen en elektrisch vervoer.

Bestemmingsplan en onderzoek

Voor het bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, naar bijvoorbeeld flora en fauna, bodem en geluid. Ook naar stikstof is onderzoek gedaan. In oktober 2022 heeft de gemeente een boerderij aangekocht om de stikstofrechten daarvan te kunnen gebruiken voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Kieveen. Met het oplossen van het stikstofprobleem voor deze locatie lag de weg open voor het afronden van het bestemmingsplan. Inmiddels zijn alle onderzoeken gedaan en is het concept bestemmingsplan afgerond. Op 18 januari 2023 is het bestemmingsplan ter inzage gelegd. U kunt dit vinden via www.officielebekendmakingen.nl (zoekterm Kieveen) en u kunt hier alle stukken inzien

Concept bestemmingsplan

In het concept bestemmingsplan kunnen nog aanvullingen en wijzigingen worden aangebracht. Het concept-bestemmingsplan bestaat uit vijf delen.

Reservering

Er is een reservering opgenomen voor een zonnepark van 2 hectare aan de zuidwestkant van het bedrijventerrein. Dit mogelijke zonnepark is niet in het bestemmingsplan opgenomen en maakt nu geen onderdeel uit van dit project.

Planning

Het bestemmingsplan is op 18 januari ter inzage gelegd. Na zes weken worden de ingediende zienswijzen behandeld en een zienswijzenota geschreven. De verwachting is dat rond de zomervakantie het bestemmingsplan kan worden behandeld in het college en de gemeenteraad. Na vaststelling van het bestemmingsplan kunnen we starten met het bouw- en woonrijp maken van het terrein. Dan kunnen de bedrijven een omgevingsvergunning aanvragen voor de bouw van hun bedrijven.

Informatiebrief 

Op 19 oktober 2022 hebben omwonenden een brief gekregen om hen op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. Bekijk de brief.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de projectleider.

kieveen@apeldoorn.nl

Projectleider Kieveen

 

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie