Fietsroute Apeldoorn – Vaassen
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Fietsroute Apeldoorn – Vaassen

Apeldoorn werkt aan een verbeterde fietsroute richting Vaassen/Epe. Via deze webpagina houden we u op de hoogte over de voortgang van dit project.

Verbetering fietsroute Apeldoorn – Vaassen

Op 24 februari 2022 nam de Apeldoornse gemeenteraad een besluit over hoe verder met de fietsroute richting Vaassen/Epe. De raad besloot om de ambitie om de zogenaamde Baronnenroute te ontwikkelen tot een volwaardige vlotte en veilige fietsroute te laten vervallen. Besloten werd om de Baronnenroute op sobere wijze te gaan verbeteren. Hierbij rekening houdend met een aantal uitgangspunten, zoals het veiliger maken van kruispunten, zoveel mogelijk behoud van landschappelijk groen tussen de kruisingen en een beperkte verbreding van de verharding om de verkeersveiligheid te verbeteren

Tekstblok

Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van een versoberd en tegelijk verkeersveilig voorlopig ontwerp (VO) voor deze fietsroute. Deze uitwerking heeft de projectnaam ‘spoorfietspad Apeldoorn-Vaassen’ gekregen. Als het ontwerp klaar is wordt het aansluitend ook voorzien van een kosteninschatting en financieringsvoorstel. Medio oktober 2022 verwachten we het ontwerp te kunnen delen met alle betrokken partijen en inwoners en het ontwerp en financieringsvoorstel ook aan het college en de gemeenteraad voor te leggen.

Wat ging vooraf

Samen met de gemeente Epe, provincie Gelderland en de Cleantech Regio is de laatste jaren uitgebreid onderzocht en verkend wat de beste vlotte en veilige fietsverbinding zou zijn tussen Apeldoorn en Epe, via Wenum-Wiesel, Vaassen en Emst. Er werden diverse mogelijke routes onderzocht. Uit het onderzoek kwam een duidelijke voorkeur naar voren voor de route via het huidige fietspad over de oude spoorbaan van Apeldoorn tot aan Epe. Dit is de Baronnenroute gaan heten.

Op 13 januari besprak de gemeenteraad dit project. De kritische kanttekeningen van de gemeenteraad gingen met name over de vrees dat aanleg van een brede fietsroute een te grote en negatieve impact zou hebben op het landschap. Dit bleek ook een groot zorgpunt van veel inwoners die in de buurt van de route wonen. Ook werden door de raad vraagtekens gezet bij het hoge prijskaartje dat aan het voorlopig ontwerp bleek te hangen.

Niet verenigbaar

Wethouder Willems besprak deze punten daarna met de provincie en de gemeente Epe. De provincie bepaalt aan welke eisen een vlotte en veilige route moet voldoen om voor cofinanciering in aanmerking te komen. De wensen zoals geuit in de Apeldoornse gemeenteraad, om een veel soberder en minder breed ontwerp te maken dan nu op tafel ligt, bleken niet verenigbaar met de eisen die de provincie stelt aan een volwaardige vlotte en veilige fietsroute (ook wel snelfietsroute genoemd).

Het gevolg was dat het Apeldoornse college de raad voorstelde om de ambitie om de F50 te realiseren los te laten. En om tegelijkertijd in te stemmen met de broodnodige verbetering van de fietsroute naar Epe, op sobere wijze. Met dat voorstel stemde een meerderheid van de gemeenteraad op 24 februari in.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op.

Bel: 14 055

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie