Bedrijventerrein Ecofactorij II
Fotograaf: Peter Lous
Bedrijventerrein Ecofactorij II

In Apeldoorn is er een tekort aan bedrijventerrein. Daarom zoeken we naar nieuwe locaties. Het gebied naast de Ecofactorij, centraal aan de A1 en A50, biedt een unieke kans voor een duurzaam en circulair bedrijventerrein voor grootschalige bedrijven. Intensief en efficiënt ruimtegebruik is daarbij het uitgangspunt. Een aantrekkelijke, groene plek om te werken. Op deze pagina leest u alles over deze ontwikkeling.

Een unieke werklocatie en centraal gelegen

Ecofactorij II ligt in de oksel van de snelwegen A1 en A50 en biedt met circa 31 hectare netto bedrijventerrein ruimte aan nieuwe bedrijven of aan bestaande Apeldoornse bedrijven die misschien willen verplaatsen. Het wordt een regionaal bedrijventerrein voor de maakindustrie en logistiek. De Ecofactorij II krijgt een hoge dichtheid op de kavels door intensief en compact gebruik, maar zal voelen als erg ruim en groen door de open ruimte.

Economische vraag

Het aanbod aan bedrijventerreinen in Apeldoorn is niet groot, terwijl er sprake is van een groeiende vraag. Om die reden maakt de gemeente werk van de ontwikkeling van Ecofactorij II waarmee ongeveer 31 hectare kan worden toegevoegd aan Apeldoornse bedrijvigheid.

De ligging van Ecofactorij II is ideaal. Het plangebied sluit aan bij het stedelijke gebied, maar ligt buiten de stad en in de oksel van twee snelwegen. Het bestaande Ecofactorij I ligt ten noorden en sluit er direct op aan. Het plangebied biedt alle ruimtelijke mogelijkheden om de onderzochte economische vraag naar grote bedrijfskavels met een mix van logistiek en maakindustrie een plek te geven.

De Ecofactorij II wordt een vestigingslocatie voor verplaatsing van bedrijven uit de ontwikkelgebieden uit de stad en voor nieuwe bedrijven. De kavels zijn minimaal 1 hectare groot en het gebied krijgt een identiteit die past bij Apeldoorn en Ecofactorij I.

Ontwikkeling met zorg voor de natuur

Ecofactorij I en II zijn twee bedrijventerreinen die samen één worden. Het wegennetwerk van de Ecofactorij I loopt door en het groen sluit op elkaar aan en op de omgeving. Het verbonden groen en water bevordert de biodiversiteit en de leefruimte van dieren.

De wensen en doelen zijn hoog en vragen veel ruimte. Alleen door slim te combineren, goed te ontwerpen en het stapelen van gebruik, kunnen we die doelen ook bereiken. Door ruimte meervoudig te gebruiken, halen we meer uit de beperkte ruimte. Op die manier kunnen we meer bedrijven, dus meer banen een plek geven. Met de toegevoegde waarde per hectare dragen we een steentje bij aan het zuinig omgaan met het open landschap.

Het plan in grote lijnen

Een belangrijke uitgangspunt van het plan is dat er op ieder ontwikkelveld compact en intensief en efficiënt wordt gebouwd. Vooral voor de gebouwen, en in het bijzonder de daken, zijn grote kansen voor meervoudig ruimtegebruik. Een natuurdak in combinatie met zonnepanelen is het minimaal vereiste dakgebruik. De bebouwingsmogelijkheden zijn ruim, een hoge bouwhoogte en ruimte om tot de erfgrenzen van naastgelegen bedrijven te bouwen. Tegelijkertijd is het maken van een aantrekkelijke groene plek om te werken, te pauzeren en doorheen te fietsen een belangrijke doelstelling.

Brede groene lanen met waterpartijen lopen door het gebied en komen samen in het centrale park. Een park in het midden van de bedrijventerreinen Ecofactorij I en II, dat meervoudig gebruikt kan worden. Er is ruimte voor waterberging en natuurontwikkeling. Zo ontwikkelen we een aangename verblijfsplek, een koele plek in de zomer en biedt het ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen. 25% van het totale plangebied wordt groen en ecologisch ingericht. Daarnaast worden zeker 400 bomen gepland. Dit past binnen de ideeën voor een natuurinclusief en klimaatadaptief terrein.

Het auto- en vrachtverkeer wordt via een tunnel onder het spoor en via de Ecofactorij I ontsloten. Vracht- en autoverkeer kan straks niet meer van de Ecofactorij II naar de Maten of de Hooilanden rijden en niet meer van de Ecofactorij I naar Zonnehoeve. De snelwegonderdoorgangen zijn straks alleen nog bruikbaar voor fietsers en voetgangers. Op het bedrijventerrein worden vanuit verkeersveiligheid vrijliggende fietspaden aangelegd.

Bekijk het ontwikkelplan hier

Wethouder Nick Derks
“Voor een toekomstbestendige Apeldoornse economie werken wij ambitieus aan een duurzaam en ecologisch verantwoord bedrijventerrein.”

Ambities duurzaamheid nog hoger

De Ecofactorij I was al vooruitstrevend in de duurzaamheidsambities. Op initiatief van de eerste ondernemers is een smart grid aangelegd. Dat was vernieuwend en heeft gunstig uitgepakt.

De regionale duurzame regels vormen de basis bij de ontwikkeling van nieuwe terreinen. Voor de ontwikkeling van Ecofactorij II leggen wij de ambitie hoger. Zo komt er een certificeringsverplichting en er is een duurzaamheidsadviseur beschikbaar. Deelname aan parkmanagement wordt verplicht. Het dak moet volledig gebruikt worden voor groen of energie. Auto’s worden inpandig of onder zonnecarports geparkeerd. 

Stikstof en ecologie

Om dit bedrijventerrein haalbaar te krijgen voor de wet natuurbescherming zijn diverse ingrepen nodig buiten het plangebied. Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een toename van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Daarom is het nodig om stikstof te salderen met één of meer activiteiten buiten het plangebied (extern salderen).

Aanwezige beschermde soorten moeten worden ingepast in het plan. Of er moeten compenserende maatregelen worden genomen. De benodigde maatregelen hangen af van de aanwezige beschermde soorten en functies van het plangebied voor deze soort.

Momenteel vindt een zogenaamd jaarrond onderzoek plaats. Hierbij wordt het concrete gebruik van het plangebied door de das en andere beschermende diersoorten onderzocht. Op basis hiervan zal een plan voor een integrale realisatie van natuurcompensatie voorafgaand aan de ontwikkeling van Ecofactorij II worden opgesteld.

Planning

Naar verwachting moet de natuurcompensatie ontwikkeld zijn voordat het plangebied als huidig leefgebied aangetast mag worden. Hierdoor moet er naast de proceduretijd voor het bedrijventerrein rekening gehouden worden met een benodigde groei- en ontwikkeltijd van de natuurcompensatie. De eerste uitgiften van het bedrijventerrein kunnen dan volgens de huidige planning naar verwachting eind 2029 plaatsvinden. Momenteel wordt nog onderzocht of een eerdere fase uitgegeven kan worden.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Vragen kunt u stellen via ecofactorij2@apeldoorn.nl of neem contact op.

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie