Hoog Soeren
Fotograaf: Kees Venenbosch
Hoog Soeren

Apeldoorn wil een gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Daarom investeren we in de leefbaarheid van onze buurten en dorpen. In Hoog Soeren zijn we met inwoners en organisaties in gesprek gegaan: wat gaat goed, wat kan beter? We hebben ook onderzoek gedaan. Met de uitkomst is een plan gemaakt om het dorp vitaal te houden.

Vitaliteitsagenda Hoog Soeren

Hoog Soeren is een pareltje in de bossen van Kroondomein Het Loo. Met zijn monumentale gebouwen en historische grafheuvels is het een rijksbeschermd dorpsgezicht. Een klein dorp met een heel eigen karakter, identiteit en sfeer. Dat willen we graag zo houden.

Hechte buurt

Het is goed wonen in Hoog Soeren, blijkt uit onderzoek en gesprekken met dorpsbewoners. Ze geven hun woning gemiddeld een rapportcijfer van 8,9. En ze zijn sterk gehecht aan hun buurt (9,1).

Die positieve cijfers zie je ook terug als je naar het welbevinden vraagt. Fysieke gezondheid krijgt gemiddeld een 8,2, mentale gezondheid een 8,6 en geluk een 8,4.

Het contact met buren is meestal goed of in ieder geval prima. Bewoners zijn heel betrokken bij hun buurt. Ze zetten zich er over het algemeen graag voor in.

Weinig voorzieningen

Tegelijk zijn er ook punten die aandacht vragen. Inwoners hebben bijvoorbeeld weinig voorzieningen dichtbij. Voor school, dokter, winkels en andere zaken moet altijd een stukje gereisd worden.

Verkeer en wonen

Ook de verkeerssituatie kan beter. Toeristen hebben het dorp ontdekt. Dat brengt bedrijvigheid met zich mee, maar ook overlast. Van motoren bijvoorbeeld, die soms met veel lawaai door het dorp toeren. Of van mensen die hun auto’s verkeerd parkeren. Daardoor kunnen vervelende of zelfs gevaarlijke situaties ontstaan.

Verder is er in het dorp eigenlijk geen woningaanbod voor twee groepen: starters aan de ene kant, en ouderen die zorg nodig hebben aan de andere kant.

Samen aan de slag

Hoog Soeren is kortom een karakteristiek en aantrekkelijk dorp, maar ook een dorp met aandachtspunten. Aan die punten werken we in deze jaren. Samen met bewoners zijn we aan de slag om Hoog Soeren goed te houden, nu en in de toekomst. We hebben daarvoor een agenda gemaakt met actiepunten.

Agenda

Tussen 2020 en 2030* geven we extra aandacht aan vijf punten. Allereerst aan de sociale omgeving: hoe zorgen we dat Hoog Soeren een fijne gemeenschap blijft? Daarnaast ook aan het behoud van karakter en sfeer van het dorp. We pakken verkeersproblemen op. Verder kijken we wat er speelt rond ruimtelijke ordening, zoals de regels voor verbouwen. En we zoeken naar vormen van duurzaamheid die passen bij het dorp.

 

Doel

Actie/Aandachtspunt

Wie

Behoud van de vrijwillige brandweer

De vrijwillige brandweer van Hoog Soeren heeft een belangrijke rol in het samenbinden en de veiligheid van de gemeenschap. Er was ooit sprake van het stopzetten van de brandweerpost. We hebben besproken dat opheffen geen optie is.

Gemeente, brandweer

Behoud van het rijksbeschermd dorpsgezicht

We zijn met de Commissie Omgevingskwaliteit in gesprek over het behoud van het dorpsgezicht. We hebben bijvoorbeeld besproken hoe we bij verbouw of nieuwbouw rekening kunnen houden met het karakter van het dorp.

Dorpsbewoners hebben soms moeite met de bouweisen. Ze ervaren dat (ver)bouw in de stijl van de woning vaak wordt afgewezen. Terwijl sterk afwijkende bouwplannen juist worden toegestaan. Dat roept vragen op. Zulke zaken bespreken we met de commissie.

Gemeente, Commissie Omgevingskwaliteit

Behoud van zichtlijnen in

het dorp

Dorpsbewoners willen de bestaande zichtlijnen in het dorp graag houden. Net als de kenmerkende akkers. Gelukkig lijkt het er niet op dat iemand dit wil veranderen. We gaan hier nog wel over in gesprek met het Kroondomein.

Gemeente, Commissie Omgevingskwaliteit, Kroondomein

Minder overlast

van verkeer

Overlast van hardrijders en luidruchtige motoren: het is een groot probleem in Hoog Soeren. De gemeente plaatst geen herhalingsborden in de 30-kmzone, maar een markering op de weg is misschien wel mogelijk. Voorlopig staan er om de zoveel tijd snelheidsdisplays langs de weg. Met de verkeerskundige bespreken we deze en andere verkeersproblemen. In 2023 gaat de gemeente ook aan de slag met verkeersdrempels in Assel.

Gemeente, dorpsraad

Breder en beter fietspad over de

Asselse Heide

Het drukke fietspad over de Asselse Heide is smal en slecht onderhouden. Binnen het omgevingsplan is ruimte voor een kleine verbreding. Maar verdere uitbreiding moet met de provincie besproken worden. Er is nu een verkeersbesluit genomen zodat fietsers ook op de rijbaan mogen fietsen.

Gemeente, dorpsraad

Verlichte bushalte Amersfoortseweg - Kampsteeg

Bij de bushalte aan de Amersfoortseweg/Kampsteeg was geen straatverlichting. Voor wachtende passagiers was dat niet fijn. Bovendien zag de buschauffeur hen in het donker nog weleens over het hoofd. Inmiddels is er verlichting geplaatst.

Gemeente

Doel

Actie/Aandachtspunt

Wie

Speeltuintje

voor kinderen

Op dit moment zijn er in het dorp geen speeltuintjes voor kinderen. Een groepje jongeren wil daar verandering in brengen. Ze zijn bezig met een plan voor een speeltuin.

Bewoners, gemeente

Minder parkeerproblemen

Er zijn regelmatig parkeerproblemen. Daarom zijn we met horecaondernemers in gesprek. Zij kunnen automobilisten wijzen op beschikbare parkeerplaatsen. We kijken ook of handhavers vaker kunnen controleren in het buitengebied.

Gemeente

Woonplekken voor starters en ouderen die zorg nodig hebben

Een tijdje geleden was er een plan voor kleinschalige woningen voor ouderen. Zodat mensen die meer zorg nodig hebben, toch in het dorp kunnen blijven. Ook starters hebben behoefte aan passende woonruimte. De woningbouw lag stil door de crisis, maar is weer op gang. Daarom kijken we nu naar nieuwe opties.

Gemeente, dorpsraad, particuliere initiatieven, Veluwonen

Collectieve initiatieven voor duurzame energie

We zoeken samen hoe Hoog Soeren duurzamer kan worden:

1. Besparen en zelf opwekken: Hoog Soeren is een rijks-beschermd dorpsgezicht met beschermde enken. Daarom is een collectief zonneveld eigenlijk niet mogelijk. We gaan kijken of er zonnepanelen op particuliere erven en daken kunnen komen. Samen met het Energiepunt van de gemeente organiseren we een voorlichting. Die gaat over thema’s zoals energiebesparing, warmtepompen en zonnepanelen. De gemeente kan ondersteunen met subsidie voor buurtinitiatieven voor duurzame energie.

2. Warmtevoorziening: met de huidige techniek is er nog geen mogelijkheid voor een goede collectieve duurzame warmtevoor-ziening voor heel Hoog Soeren. Dit wordt misschien pas na 2040. BBV en gemeente kijken wat in de tussentijd de beste aanpak is.

Buurt- en Belangen-vereniging (BBV), Energiepunt gemeente, bewoners

Plek voor Hoog Soeren op de warmtekansenkaart

De gemeente heeft een ‘warmtekansenkaart’ gemaakt. Daarop staan de opties voor duurzame energie in bepaalde wijken/buurten. Hoog Soeren wil graag op deze kaart komen te staan.

Gemeente, Energiepunt

Doel

Actie/Aandachtspunt

Wie

Verbetering kruispunt Amersfoortseweg - Kampsteeg

(Grote) vrachtwagens kunnen nu niet in één keer van de Amersfoortseweg de Kampsteeg oprijden. De provincie gaat dit tijdens het groot onderhoud aanpassen. Dat duurt nog even: het onderhoud staat in ieder geval niet voor 2027 op de planning.

Gemeente, Buurt- en Belangenvereniging,

provincie

Vitaliteitsagenda's

Als gemeente willen we dat onze inwoners met veel plezier in hun buurt wonen en dit in de toekomst blijven doen. Daarom betrekken we hen zo vroeg mogelijk als we (beleids)plannen maken. Samen willen we tot plannen komen waar iedereen baat bij heeft.

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vitaliteitsagenda?

Neem contact op

Meer vitaliteitsagenda's

Uw Reactie
Uw Reactie