Oosterhuizen
Oosterhuizen

Deze Vitaliteitsagenda’s zijn toekomstplannen voor de buurt. Doel van deze plannen is om goed in kaart te brengen welke plannen, ambities en uitdagingen er vanuit inwoners, gemeente en andere partners liggen in een bepaald gebied. Het gaat hierbij zowel om ‘fysieke’ plannen en ambities (hoe dingen zijn ingericht en aangelegd) als om sociale onderwerpen zoals gezondheid en veiligheid. Ook over de mogelijkheden die inwoners zelf zien om iets te betekenen voor de buurt.

Vitaliteitsagenda Oosterhuizen

Apeldoorn wil een gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Daarom investeren we in de leefbaarheid van onze buurten en dorpen. In Oosterhuizen zijn we met inwoners en organisaties in gesprek gegaan: wat gaat goed, wat kan beter? We hebben ook onderzoek gedaan. Met de uitkomst is een plan gemaakt om het dorp vitaal te houden.

Oosterhuizen ligt op de grens van Veluwe en IJsselvallei. Het is een levendig dorp met een eigen school, een dorpshuis en een dorpsraad. ‘Een kern met pit’, staat op het plaatsnaam-bord. Dat is terug te zien in de vele activiteiten, zoals de jaarlijkse kermis, de winterfair en de fiets4daagse. Maar ook in de kleine dingen die de dorpsbewoners voor elkaar doen.

Hecht dorp

Uit onderzoek en gesprekken met dorpsbewoners blijkt dat het goed wonen is in Oosterhuizen. Bewoners geven gemiddeld een mooi cijfer voor hun woning en voor de buurt waarin ze wonen. Ook het ‘welbevinden’ (gezondheid en geluksgevoel) krijgt een dikke 8. Mensen hebben over het algemeen goed contact met elkaar. En ze steken de handen gerust uit de mouwen voor het dorp.

Weinig voorzieningen

Tegelijk zijn er ook zaken die aandacht vragen. Behalve het dorpshuis en de dorpsschool zijn er weinig voorzieningen. Voor bijvoorbeeld dokter, tandarts of boodschappen moeten mensen toch buiten het dorp zijn. Dat is niet altijd handig.

Verkeersoverlast

Ook de verkeersoverlast is een punt van zorg. Bewoners hebben last van het lawaai van de weg langs het kanaal en van de snelweg. Er is ook sluipverkeer door het dorp. En mensen rijden soms veel te hard.

Passende woningen

Verder is er in het dorp eigenlijk geen woningaanbod voor twee groepen: starters aan de ene kant, en ouderen die zorg nodig hebben aan de andere kant. Er is dus behoefte aan woonruimte. Maar wel graag passend bij het karakter van het dorp. Dat betekent: liever geen nieuwbouw, maar bijvoorbeeld woningen in leegstaande schuren.

Samen aan de slag

Samenvattend: Oosterhuizen is een fijn dorp om te wonen, maar er zijn ook verbeterpunten. Daar zijn we in deze jaren mee aan de slag. Samen met bewoners ondernemen we actie. Zo blijft het dorp nu en in de toekomst een goede woonplek. We hebben daarvoor een agenda gemaakt met actiepunten.

Agenda

Tussen 2020 en 2030* geven we extra aandacht aan vijf punten. Allereerst aan de sociale omgeving: hoe zorgen we dat Oosterhuizen een fijne gemeenschap blijft? Daarnaast ook aan het behoud van karakter en sfeer van het dorp. We pakken de verkeersveiligheid aan. Verder kijken we wat er speelt rond ruimtelijke ordening en wonen, zoals de wens voor meer woonruimte. En we werken aan een duurzaam dorp.

* De actiepunten ind e agenda zijn bijgewerkt tot 2023

 

 
Doel Actie/ Aandachtspunt Wie
Behoud van
dorpshuis en dorpsschool

Uit een enquête blijkt dat bewoners het dorpshuis willen behouden. We zetten ons hiervoor in. Ook de school is belangrijk voor het dorp. Verder is er behoefte aan een kinderopvang, naast de BSO en de peuteropvang. We zijn hierover in gesprek.

Dorpsraad, dorpshuis, buurtverbinders, school

Verminderen van hardrijden

Op de wegen in en rond het dorp wordt soms hard gereden. Daarom kijken we of er verkeersdrempels kunnen komen. En bijvoorbeeld ook versmallingen bij de ingangen van het dorp. Er zijn al verschillende mogelijkheden onderzocht. Na een telling van het verkeer komt er een besluit over de maatregelen.

Gemeente, dorpsraad

Afsluiting Wittekruisweg

De Wittekruisweg wordt vaak gebruikt als sluiproute. Dat zorgt voor drukte en soms voor gevaarlijke situaties. We onderzoeken of we de weg kunnen afsluiten voor verkeer.

Gemeente, dorpsraad

Zorgunits en aanleunwoningen

We kijken of er aanleunwoningen/zorgunits mogelijk zijn. Ouderen die zorg nodig hebben, kunnen hier dan langer blijven wonen.

Gemeente

 
Doel Actie/ Aandachtspunt Wie
Veilige buurt

We gebruiken Buurtpreventie via WhatsApp om verdachte situaties snel te melden. We houden ook actief contact met de wijkagent.

Bewoners

Bruikbare AED
in het dorp

Er is een AED (hartstarter) bij het dorpshuis. Vrijwilligers die het apparaat kunnen bedienen, krijgen elk jaar een opfriscursus.

Gemeente, dorpsraad

Behoud van het dorpskarakter

In de ‘Dorpsvisie’ had Oosterhuizen beschreven hoe men het karakter van het dorp wil behouden. Met de komst van de nieuwe Omgevingsvisie is die dorpsvisie niet meer geldig. We kijken nu of er nieuwe afspraken nodig zijn om het dorpskarakter te behouden.

Gemeente

Industrieterrein
uit het zicht

Er is groen geplant rond het industrieterrein, maar de afscherming is nog niet voldoende. De gemeente gaat een deel herplanten.

Dorpsraad, gemeente
(Meer) duurzame energieopwekking

Oosterhuizen wil graag duurzame energie opwekken. Maar het dorp wil zelf bepalen hoe en waar. De insteek is: zonnepanelen op schuren en (bedrijfs)panden. Het Energieloket kan advies geven.

Dorpsraad, inwoners

 
Doel Actie/ Aandachtspunt Wie
Oplossen van knelpunten bij Kanaal Zuid

We werken aan het oplossen van verschillende onveilige punten op de weg Kanaal Zuid. Er komt een onderzoek naar het kruispunt Kanaal Zuid/Achterste Kerkweg. Dat is een onoverzichtelijke plek. En gemeente en provincie onderzoeken of de hele weg een 60km-zone kan worden. De situatie voor fietsers is inmiddels verbeterd. Er zijn lijnen gemaakt voor de fietsstrook. En er is bewegwijzering naar een veilige oversteekplek.

Gemeente, provincie, dorpsraad

Minder overlast
van snelweg en weg langs kanaal

Bewoners hebben geluidsoverlast van de snelweg en de weg langs het kanaal. We kijken of we die hinder kunnen verminderen. Er is in ieder geval behoefte aan nieuw onderzoek naar de overlast.

Gemeente, dorpsraad, Rijkswaterstaat, provincie
Woningen in schuren

Oosterhuizen wil graag meer woonruimte voor jong en oud. Maar het dorp wil liever niet uitbreiden met nieuwbouw. We kijken of het mogelijk is om schuren of woningen om te bouwen/uit te bouwen.

Inwoners, gemeente

Omgevingsplan

Oosterhuizen gaat een omgevingsplan opstellen om te laten zien welke kant het dorp op wil. Voor de zuidelijke rand komt er een (bredere) gebiedsvisie.

Dorpsraad
Warmtepomp voor het dorpshuis

We onderzoeken de mogelijkheden voor plaatsing van een warmtepomp in het dorpshuis.

Dorpsraad, inwoners
Gezamenlijke inkoop van energie

We kijken of bewoners samen energie kunnen inkopen voor het dorp. Zo kunnen we de energielasten verlagen.

Dorpsraad, inwoners

Vitaliteitsagenda's

Als gemeente willen we dat onze inwoners met veel plezier in hun buurt wonen en dit in de toekomst blijven doen. Daarom betrekken we hen zo vroeg mogelijk als we (beleids)plannen maken. Samen willen we tot plannen komen waar iedereen baat bij heeft.

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vitaliteitsagenda?

Neem contact op

Meer vitaliteitsagenda's

Uw Reactie
Uw Reactie