Sprenkelaar
Fotograaf: Rob Voss
Sprenkelaar

Deze Vitaliteitsagenda’s zijn toekomstplannen voor de buurt. Doel van deze plannen is om goed in kaart te brengen welke plannen, ambities en uitdagingen er vanuit inwoners, gemeente en andere partners liggen in een bepaald gebied. Het gaat hierbij zowel om ‘fysieke’ plannen en ambities (hoe dingen zijn ingericht en aangelegd) als om sociale onderwerpen zoals gezondheid en veiligheid. Ook over de mogelijkheden die inwoners zelf zien om iets te betekenen voor de buurt.

Vitaliteitsagenda Sprenkelaar

We willen allemaal dat onze omgeving leefbaar is en dat we het samen met elkaar redden. In de wijk Sprenkelaar is dit niet altijd makkelijk. Verschillende partijen, ook bewoners, zetten zich in om de leefbaarheid en samenredzaamheid te vergroten. De komende jaren willen we de verbinding tussen mensen verbeteren en de verdeeldheid verminderen. Er is veel diversiteit in Sprenkelaar en we zien veel krachten en talenten. Door hier op aan te sluiten, op het eigen tempo van de buurt, versterken we de sociale basis in de wijk. Daarnaast zijn er ook een aantal uitdagingen in de openbare ruimte. Uit ervaring weten we dat door sociale projecten te combineren met de fysieke (of andersom) mooie resultaten oplevert. Hier willen we graag snel mee beginnen.

De samenwerking met de partijen en bewoners in de Sprenkelaar is belangrijk. Het gevoel moet overheersen dat we het samen doen. Dit versterkt de betrokkenheid met elkaar en de omgeving.

We hebben aan bewoners en wijkprofessionals gevraagd wat zij belangrijk vinden. Hieruit zijn onderstaande punten gekomen. Daar gaan we mee aan de slag.

Actie/ Aandachtspunt

Wie

Afvalproblemen

Er zijn veel klachten over het zwerfvuil rondom de hoogbouw en het bijplaatsen van afval bij de containers. Er is een werkgroep waarin ook bewoners betrokken zijn. We sluiten aan bij de werkgroep die al actief is en ondersteunen deze.

Gemeente

Werk

 

Actie/ Aandachtspunt

Wie

Eenzaamheid

Professionals in de wijk zeggen dat er veel eenzaamheid is in Sprenkelaar. Uit het bewonersonderzoek komt hierover geen duidelijk beeld naar voren. Dit onderwerp gaan we verder onderzoeken.

Gemee

 
 

Actie/ Aandachtspunt

Wie

Taalonderwijs

Er is sprake van veel taalachterstand, extra aandacht hiervoor is heel belangrijk. Voor volwassenen én voor kinderen.

Gemeente

 

Actie/ Aandachtspunt

Wie

Buurtbasisscholen

De scholen in de buurt willen graag een gezonde mix van kinderen met verschillende achtergronden. We gaan onderzoeken hoe we daarbij kunnen helpen.

Gemeente

Buurtbasisscholen

Herontwikkeling basisschool de Ichtus.

Gemeente

Actie/ Aandachtspunt

Wie

Jeugd en jongeren

Onderzoeken welk soorten jongerenwerk en voorzieningen voor jongeren nodig zijn in dit gebied. We maken een compleet plan van aanpak voor deze doelgroep op gebied van veiligheid, activiteiten, voorzieningen en (bij)scholing.

Gemeente

 

Actie/ Aandachtspunt

Wie

Sociale kansen en sociale problemen

We maken een complete aanpak voor problemen die zich vaak opstapelen. Zoals armoede (schulden, inkomensarmoede, energiearmoede) opvoeding, dagbesteding en zingeving. Door de vele verschillende culturen is belangrijk: elkaar ontmoeten, digitale vaardigheden, wegwijs maken in Nederland, specifieke activiteiten voor mannen/vrouwen, en taalondersteuning. Het liefst zo dichtbij mogelijk en laagdrempelig. Samenwerking met het bewonersbedrijf Sadika is hierbij een kans.

Gemeente

Bewonersbedrijf Sadika

Actie/ Aandachtspunt

Wie

Gezondheid en bewegen

We willen zorgmijdend gedrag verminderen en ervoor zorgen dat mensen begrijpen dat een goede gezondheid belangrijk is. Dit doen we in samenwerking met onder andere huisartsen. Het Preventieakkoord kan helpen bij het maken van plannen hiervoor. We moedigen bewegen op een laagdrempelige manier aan. Een uitnodigende buitenruimte en geschikte activiteiten helpen hierbij. Hiervoor liggen kansen bij het verbeteren van de buitenruimte.

Gemeente

Huisar

 

Actie/ Aandachtspunt

Wie

Werk en dagbesteding

De geplande projecten in de buitenruimte bieden mogelijkheden voor werk en dagbesteding. Onderzoeken welke projecten we met elkaar kunnen combineren, en hoe we bewoners kunnen inzetten in hun eigen gebied.

Gemeente

Actie/ Aandachtspunt

Wie

Werk en dagbesteding

De geplande projecten in de buitenruimte bieden mogelijkheden voor werk en dagbesteding. Onderzoeken welke projecten we met elkaar kunnen combineren, en hoe we bewoners kunnen inzetten in hun eigen gebied.

Gemeente

Actie/ Aandachtspunt

Wie

Veiligheid

Bewoners voelen zich meer dan gemiddeld onveilig. Verkeersveiligheid: er wordt te hard gereden. Verder onderzoek lijkt zinvol, eventuele aanpassingen aan de weg zijn misschien te combineren met de aanpak van de Anklaarseweg. Overlast door jongeren wordt vaak genoemd, naast drugscriminaliteit en ondermijning. Verder onderzoek in combinatie met samenwerkende partners zoals de wijkagent en wijkboa.

Gemeente

Politie

 

Actie/ Aandachtspunt

Wie

Duurzaamheid

Veel bewoners geven aan dit belangrijk te vinden maar ondernemen nog geen actie. Dit heeft onder andere te maken met weinig kennis over bijvoorbeeld subsidies en financiële mogelijkheden om te verduurzamen. Belangrijk om bewoners te betrekken bij de ontwikkelingen.

Gemeente

 
 

Actie/ Aandachtspunt

Wie

Ruimtelijke omgeving

In 2023 en 2024 wordt de openbare ruimte rondom de hoogbouw aan de Aristotelesstraat verbeterd. We moedigen bewoners aab om mee te denken/doen.

Gemeente

 

Verbetering openbare ruimte rondom hoogbouw Aristotelesstraat

Gemeente

 

Verbreding Laan van Zevenhuizen

Gemeente

 

Herinrichting Anklaarseweg

Gemeente

 

Uitvoering nieuwbouwperceel Schuttersgebouw

Gemeente

 

Uitbreiding winkelcentrum de Mheen

Gemeente

 

Beheerplan Mheenpark

Gemeente

 

Actie/ Aandachtspunt

Wie

Gebiedsoverleg

We willen graag dat dit overleg een beeld geeft van het gebied (bewoners, scholen, partners in het gebied). In dit overleg denkt men mee over de uitvoering van deze vitaliteitsagenda, en let op de voortgang hiervan.

Gemeente

Vitaliteitsagenda's

Als gemeente willen we dat onze inwoners met veel plezier in hun buurt wonen en dit in de toekomst blijven doen. Daarom betrekken we hen zo vroeg mogelijk als we (beleids)plannen maken. Samen willen we tot plannen komen waar iedereen baat bij heeft.

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vitaliteitsagenda?

Neem contact op

Meer vitaliteitsagenda's

Uw Reactie
Uw Reactie