Orden
Fotograaf: Imre Csany
Orden

Apeldoorn wil een gemeente zijn waar je fijn kunt wonen, werken en recreëren. Daarom investeren we in de leefbaarheid van de buurten en dorpen. In Orden zijn we met inwoners en organisaties in gesprek gegaan. Wat gaat goed, wat kan beter? We hebben ook onderzoek gedaan. Met de uitkomst is een plan gemaakt om de wijk een stukje mooier te maken.

Vitaliteitsagenda Orden

Het grootste deel van Orden is kort na de oorlog gebouwd. Je kunt de wijk eigenlijk opdelen in twee buurten. Aan de ene kant vind je vooral koopwoningen, in rijtjes en vrijstaand. Aan de andere kant vooral huurwoningen, in rijtjes en flats. Er wonen ongeveer 6.300 inwoners in Orden, met allerlei leeftijden en achtergronden. In verhouding tot andere buurten zijn er veel eenoudergezinnen en alleenstaanden. En een op de vijf inwoners heeft een niet-westerse achtergrond.

Meer armoede en stress

Algemene cijfers over de buurt laten zien dat Orden op veel punten iets minder goed scoort dan gemiddeld in Apeldoorn. De inkomens liggen lager en er is meer armoede. Meer mensen hebben een uitkering of zitten in de bijstand. De gezondheid van een deel van de inwoners is ook slechter. Ze ervaren bijvoorbeeld veel stress, of ze hebben een beperking. Daardoor is er meer zorg nodig. En kijk je naar de woningen, dan valt op dat vooral de huurwoningen vaak matig geïsoleerd zijn. Dat betekent: meer stookkosten en meer geluidsoverlast.

Wisselend beeld

We hebben inwoners ook gevraagd hoe ze de buurt beleven. Dat geeft een wisselend beeld. Bewoners van een koopwoning zijn over het algemeen positiever dan de huurders. Over de hele linie vinden inwoners dat hun wijk er eerder op achteruit is gegaan dan op vooruit. Vooral de huurders geven regelmatig aan dat ze wel willen verhuizen. Over de voorzieningen in de buurt zijn bewoners goed te spreken. Ze vinden dat er een behoorlijk aanbod van winkels en sportplekken is. En ook: dat de natuur lekker dichtbij is.

De schouders eronder

Het is duidelijk dat er werk verzet moet worden in Orden. De komende jaren zetten we daar samen de schouders onder. We willen ervoor zorgen dat inwoners fijn kunnen wonen, werken en leven in Orden. Ook als daar een steuntje in de rug bij nodig is. Daarom investeren we bijvoorbeeld in extra ondersteuning, in ontmoetingsplekken en in het opknappen van de wijk.

Agenda

Vier punten krijgen de komende jaren extra aandacht. We steken allereerst tijd in de sociale steun voor bewoners. Zodat mensen hun leven goed op de rit houden of krijgen. Daarnaast zorgen we dat er minder instroom komt van kwetsbare huurders. Zo kunnen we zorgen voor voldoende steun voor deze mensen. We bouwen ook aan een schone, veilige en prettige leefomgeving. En we gaan aan de slag met de woningen en de buitenruimte. Bijvoorbeeld met het isoleren van flats, en met plannen voor nieuwbouw.

 
 Doel Actie/ Aandachtspunt Wie
Gezonde en actieve bewoners We zorgen dat het leuker wordt om in de wijk te bewegen. Bijvoorbeeld met een beweegroute voor ouderen. Verder steken we tijd en geld in activiteiten voor gezond leven. We werken zo actief mogelijk samen om dit voor elkaar te krijgen.

Stimenz, Samen055, Accres Sportservice

Minder eenzaamheid We onderzoeken wat er in de wijk gedaan wordt tegen eenzaamheid. En we checken waar bewoners vooral behoefte aan hebben. Zodat we daarop kunnen inspringen. Als het kan, sluiten we aan op bestaande projecten tegen eenzaamheid.

Samen055, Stimenz

Beter samenleven van verschillende culturen Via verschillende projecten helpen we statushouders om hun plek te vinden in de buurt. En we koppelen vluchtelingen aan wijkbewoners, zodat er vriendschappen kunnen ontstaan. Stimenz, wooncorporaties
Meer ruimte voor ontmoeting We kijken of er in wijkcentrum Orca meer mogelijkheden voor ontmoeting kunnen komen. En we proberen buiten meer ontmoetingsplekken te maken. Zoals bankjes en speelplekken. Stimenz, gemeente
Minder armoede Met vragen over geldzaken kun je nu al terecht bij het loket van ‘Centenkwesties’ in Coda. We kijken of er ook zo’n loket in de wijk zelf kan komen. Als we horen dat inwoners worstelen met geldzaken, wijzen we hun de weg naar passende hulp.

Samen055

Veilig en gezond opgroeien in Orden We willen graag een vaste plek voor jongerenwerk in de wijk. En ook: meer menskracht voor de speeltuin Kindervreugd. Dit is een plek waar kinderen en ouders écht gezien worden. Verder gaan we overlast van jongeren aanpakken. En we kijken of de school een grotere rol kan spelen als verbindende schakel in de buurt.

Samen055, Stimenz

Meer steun voor mensen met onbegrepen gedrag In Orden wonen relatief veel mensen die soms ingewikkeld gedrag laten zien. Dat is ingrijpend voor hen én voor andere inwoners. We gaan mensen die vanuit een instelling (weer) in de wijk komen wonen, beter begeleiden. Verder proberen we beter in beeld te krijgen welke mensen extra steun nodig hebben. We kunnen dan samen om hen heen staan.

Samen055, wooncorporaties

Meer variatie in bewoners van de huurwoningen Op sommige plekken in de wijk wonen veel kwetsbare mensen dicht bij elkaar. Ze missen een stabiele buurt om zich heen. We kijken daarom of we ook ándere mensen naar de wijk kunnen trekken. Bijvoorbeeld door woningen toe te wijzen aan jongeren die zich bewust willen inzetten voor de buurt. Zo wordt Orden diverser én fijner om te wonen.

Wooncorporaties

Minder geluidsover-last in huurwoningen We gaan kijken of we de gehorigheid van huurwoningen kunnen verminderen. Dat kan bijvoorbeeld door een woning te isoleren als die van huurder wisselt.

Wooncorporaties

Groenere straten Groen is gezond en het helpt bij het koel houden van de wijk in warme tijden. We gaan het terrein rond Orca groener maken. En als het kan, maken we bij wegonderhoud de straat meteen een stukje groener. Dat doen we in overleg met de bewoners.

Gemeente, wooncorporaties

Minder rommel
op straat
Vervuiling rond de flats gaan we aanpakken. Verder geven we de containers een extra fleurige aankleding. En een groep van vrijwilligers is heel actief met het opruimen van zwerfvuil.

Gemeente, wooncorporaties, Circulus

Minder rommelige tuinen Het lukt niet iedereen om de tuin goed bij te houden. Gelukkig zijn er allerlei vrijwilligers die hierbij willen ondersteunen. We gaan bewoners daarop wijzen. De wooncorporaties helpen ook mee om tuinen aan te pakken.

Gemeente, wooncorporaties, Stimenz

 

 
 Doel Actie/ Aandachtspunt Wie
Passend werk of een goede daginvulling voor wijkbewoners Voor sommige inwoners is het moeilijk om een geschikte baan te vinden. Soms is ‘gewoon’ werk geen optie, maar een andere dagbesteding wel. Samen met deze mensen zoeken we naar een persoonlijke oplossing. Zodat iedereen kan meedoen. Gemeente, Samen055
Goede beheersing van de Nederlandse taal voor inwoners In Orden wonen in verhouding veel mensen die moeite hebben met Nederlands. We gaan onderzoeken wat zij nodig hebben om de taal beter te leren. We kijken ook wat er al aan taalhulp is in en rond de wijk. Zo kunnen we snel stappen zetten. Gemeente, CODA, Stimenz
Nieuwbouw van andere soorten woningen Om de wijk afwisselender te maken, maken we plannen voor de bouw van nieuwe woningen. Hoe en wat precies, dat gaan we nog uitzoeken. De plannen zijn nog in een beginstadium. Gemeente, wooncorporaties
Actieve en betrokken bewoners Een fijne wijk staat of valt met betrokken bewoners. Daarom ondersteunen we mensen die de handen uit de mouwen willen steken zo goed mogelijk. Gemeente, Stimenz
Veilig verkeer en parkeren Als we bezig gaan met de weg, kijken we of er aanpassingen nodig zijn voor de veiligheid en voor parkeren. En we wijzen automobilisten met matrixborden op hun snelheid. Gemeente
Minder (jeugd)criminaliteit We gaan actiever samenwerken om (jeugd)criminaliteit te voorkomen en aan te pakken. Politie, gemeente, Stimenz
Energiezuinige woningen en energiebewuste bewoners De komende tijd steken we veel tijd en energie in een duurzame wijk. Bijvoorbeeld door het isoleren van huurwoningen. Door advies te geven aan huiseigenaren over verduurzaming. En door tips voor energiezuinig gedrag. Gemeente, wooncorporaties

Vitaliteitsagenda's

Als gemeente willen we dat onze inwoners met veel plezier in hun buurt wonen en dit in de toekomst blijven doen. Daarom betrekken we hen zo vroeg mogelijk als we (beleids)plannen maken. Samen willen we tot plannen komen waar iedereen baat bij heeft.

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vitaliteitsagenda?

Neem contact op

Meer vitaliteitsagenda's

Uw Reactie
Uw Reactie