De Donken
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
De Donken

Apeldoorn wil een gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Daarom investeren we in de leefbaarheid van onze buurten en dorpen. In De Donken zijn we met inwoners en organisaties in gesprek gegaan: wat gaat goed, wat kan beter? We hebben ook onderzoek gedaan. Met de uitkomst is een plan gemaakt om de wijk te verbeteren.

Vitaliteitsagenda de Donken

De Donken is van de delen van de wijk De Maten. Het is een buurt met veel eengezinswoningen. Ze staan vooral in rijtjes, op woonerven. Er zijn ook appartementengebouwen. Net als de rest van De Maten is het een groene buurt met veel fiets- en wandelpaden. De Donken telt ongeveer 5100 inwoners, jong en oud door elkaar.

Wonen en gezondheid

Uit onderzoek blijkt dat De Donken heel gemiddeld scoort als je het vergelijkt met andere delen van Apeldoorn. Veel mensen wonen hier al lang en zijn gehecht aan hun buurt. Voor het woonplezier geven ze een 7,5. De meeste inwoners voelen zich redelijk tot goed gezond. Het geluksgevoel krijgt een 7,8.

Activiteiten en voorzieningen

De Donken heeft geen eigen winkelcentrum, maar de winkels van De Eglantier zijn gelukkig niet ver weg. Mensen maken daar graag gebruik van. Het aanbod van scholen dichtbij is ook goed. En er is een eigen buurtontmoetingsplek, het DonkHuus. Hier worden allerlei activiteiten georganiseerd. Handig is ook het station, dat tegen de wijk aan ligt.

Punten van zorg

Tegelijk zijn er aandachtspunten. Het inkomen in De Donken is bijvoorbeeld lager dan gemiddeld in Apeldoorn. Dat kan mensen kwetsbaarder maken voor tegenslagen. En één op de drie inwoners voelt zich min of meer eenzaam. Het (buurt)contact kan dan ook beter. Verder zijn er weinig voorzieningen voor jongeren.

Opknapbeurt

Tot slot: De Donken is bijna vijftig jaar oud. De buurt kan een opknapbeurt gebruiken. Daar zijn we dan ook al mee gestart. Als we de wijk onder handen nemen, kijken we meteen of we andere punten kunnen oppakken. Kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat je elkaar makkelijker buiten ontmoet? Dat de wijk duurzamer, groener en veiliger wordt? Samen met de buurt kijken we wat nodig is. Op de volgende pagina’s staat waar we mee aan de slag gaan.

Agenda

De komende tijd* krijgen zes punten extra aandacht. Allereerst de identiteit van de wijk: hoe kunnen we deze mooie buurt versterken? We werken aan de openbare ruimte, zoals de straten. En aan de sociale omgeving, zodat iedereen zich thuis voelt. Veiligheid staat op de agenda, bijvoorbeeld de aanpak van hardrijden. We kijken naar mobiliteit en voorzieningen, zoals het behoud van winkels. En samen maken we de buurt duurzamer.

* Sommige actiepunten zijn inmiddels uitgevoerd.

Doel

Actie/Aandachtspunt

Wie

Een frisse, groene wijk

Een deel van het groen is aan vervanging toe. Dat pakken we op. We kijken ook of we méér en afwisselender groen kunnen aanleggen. En we motiveren bewoners om mee te helpen bij het onderhoud. Verder kijken we of er extra prullenbakken nodig zijn. Mensen die afval ruimen, steunen we actief.

Gemeente, bewoners, meedenkers, Stimenz, woningcorporaties, Heel Apeldoorn Rein, Zero Waste Apeldoorn

Mensen weten Samen055 te vinden

Via Samen055 werken organisaties samen om inwoners te ondersteunen. We laten bewoners weten wat er allemaal is.

Samen055, gemeente

Meer contact tussen bewoners

Samen doen we ons best om het contact tussen bewoners te verbeteren. Bijvoorbeeld door hen te betrekken bij activiteiten. Gelukkig gebeurt er al veel, zoals burenhulp en activiteiten in het DonkHuus. We brengen mensen op de hoogte van het aanbod. En we maken ruimte voor nieuwe ideeën.

Gemeente, bewoners, woningcorporaties, scholen, meedenkers, Stimenz, Don Bosco, Donkhuus, Huis van Ontmoeting

Minder eenzaamheid en armoede

We steunen ideeën om eenzaamheid te verminderen.  En we kijken wat we kunnen doen voor inwoners die niet genoeg geld hebben voor de minimaal nodige spullen en voorzieningen.

Samen055, Stimenz, bewoners, buurtteam, Mooiland

Digitaal handige inwoners

We helpen bewoners bij het omgaan met bijvoorbeeld computers, websites en DigiD.

Samen055, Digicoach, CODA, Huis van Ontmoeting

Veiliger verkeer

We gaan meer controleren op hardrijden en foutparkeren. En we onderzoeken onveilige situaties. Verder geven we infor-matie over verkeersregels en het gebruik van huurscooters.

Gemeente, politie, bewoners, meedenkers

Minder overlast

van jongeren

We blijven eraan werken om overlast van jongeren in de wijk te beperken. Daarbij kijken we ook gericht naar jonge tieners.

Gemeente, politie, Samen055

Minder overlast

bij scholen

Het brengen en halen van schoolkinderen met de auto zorgt voor overlast. We stimuleren mensen om de fiets te pakken.

Scholen, gemeente, politie

Meer energie besparen

We geven tips voor energiebesparing. We brengen ook het Energiepunt onder de aandacht, net als de regelingen voor mensen die moeite hebben om de energiekosten te betalen.

Gemeente, Woonmensen, Energiepunt

Minder winkelwagens in de wijk

Soms laten mensen winkelwagens zomaar ergens achter. We vragen hiervoor aandacht in de wijkkrant en bij de winkels.

Gemeente, ondernemers, woningcorporaties

Alternatief voor de brievenbus

Voor sommige bewoners is het lastig dat er steeds minder brievenbussen in de buurt zijn. We kijken naar een oplossing.

Samen055, gemeente,

gezondheidsinstellingen

Doel

Actie/Aandachtspunt

Wie

Schone wijk

Soms dumpen mensen afval buiten de containers. We gaan meer controleren en we plaatsen zo nodig extra verlichting.

Gemeente, woningcorporaties

Een opgeknapte wijk

De Donken verdient een opknapbeurt. Sommige straten, paden en speeltuintjes zijn verouderd. We kijken met bewoners wat er nodig is. We lossen meteen ook de verzakkingen op die zijn ontstaan door de aanleg van glasvezel. En we pakken het gebied rond de gerenoveerde appartementengebouwen aan.

Gemeente, bewoners, meedenkers, Stimenz, woningcorporaties, glasvezelexploitant

Ondersteuning van mooie initiatieven

Bewoners hebben mooie ideeën om de buurt te verbeteren. Het initiatievenfonds van Apeldoorn kan helpen om plannen uit te voeren. We laten bewoners weten wat er mogelijk is.

Gemeente, bewoners, mee-denkers, Stimenz, woning-corporaties, Samen055

Beter welkom voor huurders

Onder nieuwe huurders in de wijk zijn ook mensen die kwetsbaar zijn en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We onderzoeken of we een soort ‘Welkom in de wijk’ kunnen opzetten voor deze en andere nieuwkomers.

Gemeente, bewoners, woningcorporaties, politie, Samen055, Stimenz

Minder criminaliteit bij de Bronsgietersdonk

Rond de Bronsgietersdonk ervaren bewoners regelmatig overlast. Bij signalen van criminaliteit of drugshandel ondernemen we actie.

Gemeente, bewoners, politie, woningcorporaties

Passend openbaar vervoer

Voor sommige bewoners is het een probleem dat er bushaltes verdwijnen. We overleggen hierover met de provincie.

Gemeente, provincie

Plan voor de energietransitie

We werken eraan om delen van De Maten in 2030 aardgasvrij te hebben. Samen met de wijk maken we hiervoor een plan. We kijken ook hoe bewoners hun huis duurzamer kunnen maken. Op de lange termijn komt er waarschijnlijk één warmtevoorziening voor de hele wijk.

Gemeente, burgerinitiatief De Energieke Maten, bewoners, VvE’s, woningcorporaties, Liander

Genoeg laadpalen

We onderzoeken of er meer laadpalen nodig zijn.

Gemeente, bewoners, markt

Doel

Actie/Aandachtspunt

Wie

Karakter van de buurt versterken + meer ontmoeting

Als inwoners ideeën hebben voor het maken of verbeteren van ontmoetingsplekken/buurtjes, kijken we hoe we dit kunnen oppakken. We nemen dit mee in de revitaliseringstrajecten.

Gemeente, bewoners, woningcorporaties, Stimenz

Geen wateroverlast meer

Bewoners van de Bronsgietersdonk hebben soms last van kapotte waterleidingen. We kijken hoe we dit kunnen oplossen.

Vitens

Duidelijkheid over

de waterkwaliteit

Voor veel bewoners is niet duidelijk hoe de kwaliteit van het water in de vijvers is. We geven daarover informatie.

Gemeente, Waterschap

Activiteiten

in het groen

De groene plekken in de wijk zijn heel geschikt voor ontmoeting. We willen hier meer activiteiten organiseren.

Stimenz, Samen055, bewoners

Behoud van

winkels en andere voorzieningen

Voor bewoners is het heel belangrijk dat de sociale voorzieningen en het winkelaanbod van De Eglantier op peil blijven. We doen ons best om dat zo te houden.

Woningcorporaties, Samen055, gemeente, bewoners, ondernemers

Meer deelauto’s

We streven naar meer deelauto’s in de buurt.

Gemeente, bewoners, markt

Vitaliteitsagenda's

Als gemeente willen we dat onze inwoners met veel plezier in hun buurt wonen en dit in de toekomst blijven doen. Daarom betrekken we hen zo vroeg mogelijk als we (beleids)plannen maken. Samen willen we tot plannen komen waar iedereen baat bij heeft.

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vitaliteitsagenda?

Neem contact op met ons

Meer vitaliteitsagenda's

Uw Reactie
Uw Reactie