De Velden
Fotograaf: Imre Csany
De Velden

Apeldoorn wil een gemeente zijn waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Daarom investeren we in de leefbaarheid van onze buurten en dorpen. In De Velden zijn we met inwoners en organisaties in gesprek gegaan: wat gaat goed, wat kan beter? We hebben ook onderzoek gedaan. Met de uitkomst is een plan gemaakt om aandachtspunten in de wijk op te pakken.

Vitaliteitsagenda de Velden

Begin jaren zeventig ging de bouw van De Maten van start. Een van de eerste delen was De Velden, een echte gezins-buurt. Er zijn allerlei hofjes met eengezinswoningen, veel groen, en volop wandel- en fietspaden. De buurt heeft zo’n 5.900 inwoners, vooral gezinnen met opgroeiende kinderen.

Prima woonplek

Uit algemene gegevens blijkt dat De Velden een fijne buurt is. Vergeleken met de rest van Apeldoorn zijn er geen opvallende plussen of minnen. Of het nu gaat om gezond-heid, welzijn, bevolkingsopbouw of leefomgeving: de cijfers laten een gezond gemiddelde zien. Een aandachtspunt is het voorzieningenniveau: dat is wat lager dan gemiddeld.

Binding met de buurt

Als je de inwoners zélf vraagt naar hun ervaring met de wijk, vallen wel enkele dingen op. Ze zijn bijvoorbeeld iets beter te spreken over Apeldoorn als geheel dan over hun eigen buurt. Ze voelen zich ook iets meer verbonden met de woonplaats dan met hun buurt.

Intussen is het contact tussen de wijkbewoners over het algemeen prima. Ze voelen zich ook medeverantwoordelijk voor het reilen en zeilen in hun buurt.

Overlast

Uit gesprekken met bewoners en organisaties komen ook een aantal aandachtspunten naar voren. We stippen er een paar aan. Zo hebben veel inwoners last van de snelweg. Mensen maken zich ook zorgen over de impact van eventuele windmolens in de omgeving van de wijk. En bewoners willen graag dat er genoeg voorzieningen blijven, zoals winkels.

Forse update

Tot slot: De Velden is alweer meer dan veertig jaar oud. De buurt verdient dan ook een update zodat het hier fijn leven blijft. Het is ook belangrijk om de wijk duurzamer te maken. Hoe kunnen de woningen op een betaalbare manier van het gas af? En hoe kunnen we zorgen dat de wijk ingericht is op klimaatverandering? We nemen het allemaal mee in de Vitaliteitsagenda.

Agenda

In de komende tijd geven we vijf punten extra aandacht. Allereerst werken we aan ruimte voor ontmoeting in de wijk. We kijken ook of we de mobiliteit in de buurt kunnen verbeteren, bijvoorbeeld met deelauto’s. Hoog op de lijst staat duurzaamheid: we helpen inwoners met verduurzamen en we maken een plan om de wijk gasloos te maken. Ook op andere manieren zorgen we dat het hier fijn wonen blijft: door genoeg voorzieningen en door nieuwe woonruimte voor senioren. En we knappen de openbare ruimte flink op.

 

* Deze agenda is gemaakt in 2020. Sommige plannen zijn inmiddels uitgevoerd of aangepast.

 Doel Actie/ Aandachtspunt Wie
De buurthuiskamer als ontmoetingsplek Samen met organisaties en bewoners zetten we ons in voor een beter gebruik van de buurthuiskamer. Stimenz, woningcorporatie, vrijwilligers & bewoners
Verduurzaming van de buurt Onze energieregisseur en de adviseur geven bewoners advies over het verduurzamen van hun woningen. Gemeente
Afkoppelen van regenwater We stimuleren het groener maken van tuinen en het afkoppelen van regenwater (o.a. met gebruik van de regenton). Gemeente (Operatie Steenbreek)
Bevorderen van eigenaarschap We betrekken bewoners bij het meedenken over – en meewerken aan – een plezierige buitenruimte. Gemeente
Besluit over wieler-sport in Kanaalpark We onderzoeken of er ruimte is voor de aanleg van een wielersportparcours in het Kanaalpark. Gemeente, ODVeluwe, wielervereniging, buurtraad, bewoners & bedrijven

 

* Deze agenda is gemaakt in 2020. Sommige plannen zijn inmiddels uitgevoerd of aangepast.

 Doel Actie/ Aandachtspunt Wie
Minder geluidsover-last van de snelweg We overleggen met provincie en Rijk over geluidswerende maatregelen bij de A1, eventueel samen met zonnepanelen. Gemeente, DeA & Cleantech Regio
Dialoog over de optie van windmolens We blijven in gesprek over mogelijke locaties voor windmolens. Een deel van de buurt heeft zorgen over deze ontwikkeling. Gemeente, wijk-/buurtraad & DeA
Meer levensloop-bestendige woningen We kijken hoe er meer ruimte kan komen voor levensloop-bestendige (senioren)woningen. Gemeente, buurtraad & woningcorporaties
Voldoende buurt-voorzieningen We zorgen dat het niveau van voorzieningen op peil blijft. Daar helpen we ondernemers zo nodig bij. Gemeente & ondernemers
Meer elektrisch en deelvervoer We stimuleren het gebruik van elektrisch vervoer, deelauto’s en buurtvervoer, o.a. door plaatsing van laadpalen. Gemeente, bewoners
Ontwikkeling van een warmtevisie In overleg met bewoners maken we een warmtevisie voor De Maten. Hoe kunnen we deze wijk afkoppelen van het gas? Gemeente, bewoners, wijk-/ buurtraad, netbeheerder, corporaties & waterschap

 

* Deze agenda is gemaakt in 2020. Sommige plannen zijn inmiddels uitgevoerd of aangepast.

 Doel Actie/ Aandachtspunt Wie
Opknapbeurt van
de wijk

We maken een plan voor het opknappen van de wijk, met aandacht voor o.a. verkeer, parkeren, spelen en klimaat.

Gemeente, Stimenz & wijk-/buurtraad

Vitaliteitsagenda's

Als gemeente willen we dat onze inwoners met veel plezier in hun buurt wonen en dit in de toekomst blijven doen. Daarom betrekken we hen zo vroeg mogelijk als we (beleids)plannen maken. Samen willen we tot plannen komen waar iedereen baat bij heeft.

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vitaliteitsagenda?

Neem contact op

Meer vitaliteitsagenda's

Uw Reactie
Uw Reactie