Uitkering startende ondernemer

U heeft een ondernemingsplan en de vooruitzichten zijn goed. U verwacht alleen de eerste maanden nog niet voldoende te verdienen. U kunt dan een uitkering als startende ondernemer aanvragen.

Lees meer

Als u de eerste periode onvoldoende verdient om van rond te komen, kan de overheid uw inkomen maximaal 36 maanden lang aanvullen tot bijstandsniveau. U ontvangt de uitkering in eerste instantie voor een periode van 6 maanden. Na 6 maanden bespreken we de resultaten en de verlenging. Daarna bekijken we periodiek of verlenging mogelijk is.

De hoogte van de uitkering bepalen we op basis van uw specifieke situatie, zoals gezinssamenstelling, woonkosten en premie arbeidsongeschiktheidsverzekering. De uitkering is een renteloze geldlening. Aan de hand van het boekhoudrapport en de aangifte inkomstenbelasting kijken we naar het behaalde inkomen en uw vermogen. Vervolgens bepalen we of u de uitkering al dan niet terug moet betalen.

Inkomen

 • U hebt geen directe mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
 • U hebt geen problematische schulden.
 • U bent voor uw levensonderhoud aangewezen op een uitkering. Of u dreigt als gevolg van werkloosheid op een uitkering aangewezen te raken. Tel het inkomen van uw levenspartner mee! Samen hebt u een inkomen onder het bijstandsniveau. Is het inkomen van uw levenspartner uit tijdelijk werk? Dan zijn er misschien mogelijkheden. Vraag ons ernaar. Hebt u vrijwillig ontslag genomen uit een vaste baan? Dan komt u helaas niet in aanmerking voor deze regeling.

Een levensvatbaar bedrijf

Uw bedrijf moet naar verwachting levensvatbaar zijn. Dat betekent, dat er verwacht kan worden, dat u een 'toereikend' inkomen haalt. Het inkomen uit bedrijf of zelfstandig beroep moet, samen met het eventuele overige vaste inkomen (bijv. uit loondienst voor enige dagen per week of inkomen van uw levenspartner), genoeg zijn om

 • Uw bedrijf voort te zetten
  Uw inkomen is er niet alleen om van te leven. U moet er ook investeringen en reserveringen van kunnen doen. Dit houdt in, dat uw inkomen vermeerderd met de afschrijvingen hoog genoeg moet zijn om aan alle aflossingsverplichtingen (ook die van de Bbz) te voldoen. Ook moet het hoog genoeg zijn om het bedrijf op peil te houden. U moet dus ook noodzakelijke (vervangings-)investeringen kunnen doen, eventueel met behulp van bankkrediet.
 • Te voorzien in uw bestaan
  Wij kijken naar uw individuele situatie, dus niet alleen naar de bijstandsnorm. Komt u al jaren rond met minder geld dan de bijstandsnorm? Dan wegen wij dit mee bij de beantwoording van de vraag of uw bedrijf levensvatbaar is. De continuïteit van uw bedrijf of beroep moet wel gewaarborgd zijn. Onder normale omstandigheden geeft dit inkomen beneden de bijstandsnorm dan ook geen recht op bijstandsverlening. U krijgt in zo'n geval pas bijstand als er zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor er behoefte aan bijstand ontstaat. Zijn uw privé-uitgaven permanent hoger dan uw inkomen? Dan is uw bedrijf niet levensvatbaar.

Financiering en vermogen

 • Banken of investeerders willen u geen of onvoldoende financiering verstrekken.
 • Hebt u of uw levenspartner vermogen (bijvoorbeeld een eigen huis)? Dan kunt u toch financiële steun ontvangen. Wanneer u een zakelijk partner hebt, beoordelen wij ook zijn of haar vermogen. De hoogte van het vermogen bepaalt of de bijstand een lening of een gift is.

Aansprakelijkheid en administratie

 • U hebt de zeggenschap in uw bedrijf en draagt het financiële risico van het bedrijf.
 • U en uw levenspartner, gehuwd of niet, zijn ongeacht huwelijkse voorwaarden, hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling.
 • Uw eventuele zakelijk partner en zijn of haar levenspartner leveren ook de benodigde gegevens en zijn bereid om alle financiële risico's van het bedrijf te dragen. Zij ondertekenen dus ook de schuldbekentenis en aanvaarden de hoofdelijke aansprakelijkheid.
 • U voert een deugdelijke (bedrijfs-)administratie en doet op tijd aangifte bij de belastingdienst.

Het ondernemingsplan

Bij de aanvraag moet u een ondernemingsplan leveren. Dit plan moet minimaal de volgende onderdelen bevatten:

 • Persoons- en adresgegevens en persoonlijke omstandigheden
 • Motivatie voor het ondernemerschap, uw werkervaring en opleiding
 • Een omschrijving van de diensten of producten die u gaat leveren
 • De rechtsvorm van uw bedrijf en hoe het wordt opgezet (huisvesting, personeel, etc.)
 • Onderzoek naar de vestigingseisen, zoals bijvoorbeeld de eisen die het gemeentelijk omgevingsplan aan de vestiging stelt, noodzakelijke vergunningen
 • Marktonderzoek: een concurrentie-analyse en waarom u denkt dat uw onderneming succesvol zal zijn
 • Een marketingplan
 • Een investeringsbegroting met financieringsplan
 • Een gemotiveerde exploitatiebegroting (omzet minus inkoop en kosten) voor de komende 3 jaren en een openingsbalans
Uw Reactie
Uw Reactie