Bestemmingsplan of omgevingsplan inzien of wijzigen

Een omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) schrijft voor wat je op een locatie mag bouwen en voor welke activiteiten je de gronden mag gebruiken. Het bevat ook regels over de maximale hoogte en oppervlakte van bouwwerken en bijvoorbeeld lokale milieuregels. Burgers, bedrijven, instellingen en de gemeente zijn aan een omgevingsplan gebonden.

 
Kosten  Inzien is gratis. Aan een kopie zijn kosten verbonden.
Lees meer

Een omgevingsplan in plaats van een bestemmingsplan

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Tot 1 januari was er sprake van een bestemmingsplan dat gold voor een locatie. In het bestemmingsplan was bepaald wat je op een locatie mocht bouwen en waarvoor je het mocht gebruiken.

Vanaf 1 januari gaan deze bestemmingsplannen, samen met bepaalde regels van het rijk (de ‘bruidsschat’), over in één omgevingsplan voor de gemeente Apeldoorn. In een omgevingsplan worden meer onderwerpen geregeld dan in een bestemmingsplan het geval was. Zo staan er bijvoorbeeld ook milieuregels in. 

Op dit moment bestaat het omgevingsplan nog uit de losse bestemmingsplannen en de bruidsschat. Dit noemen we ook wel het ‘tijdelijke’ omgevingsplan. De bruidsschat bestaat uit overgangsregels van het Rijk.

De gemeente mag de komende tijd zelf gaan bepalen of ze deze regels wil behouden, aanpassen of loslaten. Ook zullen er regels uit plaatselijke verordeningen overgezet moeten worden naar het omgevingsplan. Het gaat dan om regels die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. Zoals bijvoorbeeld regels voor het kappen van een boom.

Vóór 2032 moet de gemeente van al deze regels één plan maken. De regels moeten dan op elkaar worden afgestemd. Dit geheel vormt dan het nieuwe omgevingsplan. Dus één plan voor het gehele grondgebied van de gemeente. Lees op deze pagina meer over wat een omgevingsplan inhoudt.

Mogelijk maken van een nieuwe ontwikkeling

Als een gewenste ontwikkeling op dit moment niet kan op basis van het omgevingsplan, dan kan een wijziging van het omgevingsplan of een vergunning om van het omgevingsplan af te wijken worden aangevraagd. De ontwikkeling wordt dan getoetst aan de nieuwe regels die gelden onder de Omgevingswet.

Voor een aantal ontwikkelingen is vóór 1 januari 2024 nog een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Deze plannen vallen onder het overgangsrecht en worden nog getoetst aan de ‘oude’ regels. De regels die golden onder de Wet ruimtelijke ordening. Als het bestemmingsplan wordt vastgesteld, dan maakt deze automatisch deel uit van het tijdelijk omgevingsplan.

Digitaal inzien van een bestemmingsplan / het omgevingsplan

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanaf dat moment vormen alle geldende bestemmingsplannen bij elkaar, samen met de bruidsschat, één (tijdelijk) omgevingsplan. Dit omgevingsplan is digitaal te raadplegen via:

  1. officielebekendmakingen.nl toont de wijzigingsbesluiten
  2. Het DSO, via de website Regels op de kaart toont de regels die gelden op een locatie via kaartweergave.
  3. lokaleregelgeving.nl toont de juridische weergave van de geconsolideerde regeling.  

Digitaal inzien van plannen die ter inzage liggen

Plannen van de gemeente die op dit moment ter inzage liggen en waar u nog op kunt reageren, kunt u ook vinden via de webpagina's Bestemmingsplannen / wijzigingen omgevingsplan

Inzien van plannen bij het Omgevingsloket

Wilt u liever het omgevingsplan of bestemmingsplan persoonlijk aan de balie van het Omgevingsloket inzien? Of via een telefonische afspraak uitgelegd krijgen wat er mag op uw perceel? Dan kunt hiervoor een (bel)afspraak maken.

Papieren versie van een bestemmingsplan /  het omgevingsplan

Voor een papieren versie vult u het contactformulier ‘Bouwen en verbouwen’ in of stuurt u een brief naar Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, t.a.v. de Afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen van de gemeente Apeldoorn. Geef in het contactformulier of de brief aan om welk bestemmingsplan / wijziging omgevingsplan het gaat. U krijgt dan per post een kopie toegestuurd. Let op: hieraan zijn kosten verbonden. Van een wijziging omgevingsplan kunt u alleen de tekst ontvangen. Hiervan kunnen wij geen aparte plankaart afdrukken.

Kosten inzien van een bestemmingsplan / omgevingsplan

Het inzien van bestemmingsplannen / omgevingsplan via internet of aan de balie is gratis. De kosten voor het ontvangen van een papieren kopie van een bestemmingsplan / omgevingsplan zijn:

 
  Formaat Kosten 2024
Plan in procedure tot 20 pagina's (excl. plankaarten) € 14,45
  elke pagina meer dan 20 € 0,11
Onherroepelijk plan  tot 20 pagina's (geen plankaarten) € 28,91
  elke pagina meer dan 20 € 0,11
Plankaart A0-formaat € 20,45
  A1-formaat  € 13,74
  A2-formaat € 7,14
  A3-formaat € 3,67
  A4-formaat € 1,81

Past uw (bouw)plan in het geldende omgevingsplan?

Misschien wilt u een woning bouwen op een perceel dat u bezit. Of u heeft plannen om uw bedrijf uit te breiden. Of u wenst het gebruik van uw perceel of gebouw te veranderen. Als u een (bouw)plan heeft, kunt u op het (nieuwe) Omgevingsloket via Regels op de kaart zelf nagaan of uw (bouw)plan past binnen het omgevingsplan. U kunt dit ook navragen bij het Omgevingsloket van de gemeente Apeldoorn. Maak hiervoor online een (bel)afspraak.

Heeft u een (bouw)plan dat niet past binnen het omgevingsplan?

U heeft schriftelijk of via het Omgevingsloket vernomen dat uw plan niet past binnen het omgevingsplan of u heeft dit zelf geconstateerd. Is uw plan hiermee van de baan? Zeker niet.

Ook als uw idee niet past binnen het omgevingsplan, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. Daar gaat een speciale projectgroep met uw verzoek aan de slag. Uw voorstel wordt in één keer integraal beoordeeld op haalbaarheid. Ook wordt gekeken met welke procedure uw plan mogelijk gemaakt kan worden. Doorgaans ontvangt u binnen tien weken duidelijkheid over de kans van slagen van uw bouw(plan). En over de te volgen procedure en de daarvoor benodigde onderzoeken. Omdat per 1 januari 2024 nieuwe wet- en regelgeving is ingegaan, namelijk de Omgevingswet, kan het echter zo zijn dat u langer moet wachten op een reactie. Dit omdat er verschillende toetsingskaders zijn veranderd en we de advisering hierop moeten aanpassen. We hopen op uw begrip daarvoor.

Wat levert u aan?

Een goed uitgedacht verzoek is van groot belang. U bent eigenaar of gemachtigde en dient in ieder geval uw plan in met een toelichting en een korte omschrijving van de aard en omvang van het plan. Ook voegt u een schets toe van de bestaande situatie en van de door u gewenste nieuwe situatie. Bij voorkeur op een kadastrale ondergrond. U hoeft nog geen onderzoeken aan te leveren, tenzij de gemeente u daarom heeft gevraagd. Als u al onderzoeken heeft uitgevoerd, dan is het wel mogelijk om deze bij het verzoek te voegen. En wellicht ook verstandig om dat te doen.

Hoe dient u uw plan in?

U kunt uw verzoek als conceptverzoek indienen via het landelijke Omgevingsloket of via bovenstaande knop. Dit doet u door te klikken op ‘start aanvraag’ (onder de kopjes aanvraag of melding  indienen / vergunning aanvragen) en bij de aanvraag aan te geven dat het om een conceptverzoek gaat. Dit is een van de vragen in de te doorlopen stappen. Eén van de vragen is welke activiteit u wilt aanvragen. Kies hier voor ‘afwijken regels in het omgevingsplan’.Dit kunt u invullen als zoekterm, dan komt de activiteit daarna als optie tevoorschijn. Deze kunt u dan aanklikken. Vermeld in uw verzoek dat het gaat om een conceptverzoek voor de wijziging of afwijking van het omgevingsplan.

Dient u het verzoek in, maar bent u niet de eigenaar van de gronden? Voeg dan een verklaring van de eigenaar bij dat hij/zij akkoord gaat met het laten beoordelen van uw conceptverzoek. Zie verder onder het kopje ‘wat levert u aan’ wat u verder moet aanleveren.

Wij ontvangen uw verzoek graag, zo mogelijk, digitaal. Wilt u uw verzoek per post versturen? Stuur uw verzoek dan met de benodigde stukken naar de Afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen van de gemeente Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Vermeld in de titel van uw verzoek dat het om een conceptverzoek gaat voor de wijziging/afwijking van het omgevingsplan en vermeld ook duidelijk het adres van de locatie waar het om gaat.

Wat zijn de kosten van een conceptverzoek?

Voor het in behandeling nemen van uw conceptverzoek worden kosten in rekening gebracht.

De quickscan kost u € 1738,80,-. De kosten voor de wijziging van het omgevingsplan zelf hangen af van het doel van de wijziging en de hoogte van de bouwkosten. Zie tarievenregeling betaalplannen wat de tarieven zijn om het omgevingsplan te wijzigen. Houdt er rekening mee dat er naast deze tarieven voor het wijzigen van een omgevingsplan nog andere kosten bijkomen, zoals kosten voor onderzoek.

Hoe behandelen wij uw conceptverzoek?

Als er voldoende gegevens zijn aangeleverd, nemen wij uw verzoek in behandeling. De gemeente voert eerst een quickscan uit die circa 10 weken duurt. De eerste periode na inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2024 kan dit wat langer duren. Met een quickscan toetst de gemeente of uw plan in overeenstemming is met het beleid van de gemeente, de provincie en het Rijk en met de relevante wetgeving. Daarna krijgt u bericht of de gemeente aan uw verzoek mee kan werken. Als dit het geval is, dan wordt u gevraagd om participatie met de buurt te organiseren. Participatie wordt bij de besluitvorming betrokken. Afhankelijk van de uitkomst biedt de gemeente u een overeenkomst aan om te kunnen starten met de voorbereidingen voor een wijziging van het omgevingsplan.  

Als u instemt met deze overeenkomst en de benodigde kosten daarvoor betaalt, stelt de gemeente een wijziging omgevingsplan op en doorloopt zij de benodigde procedure. Gemeentelijke ambtenaren bereiden in opdracht van het college de wijziging van het omgevingsplan voor, de gemeenteraad besluit uiteindelijk een wijziging omgevingsplan wel of niet vast te stellen.

Het kan ook zijn dat uw plan beter met een omgevingsvergunning mogelijk gemaakt kan worden. Dat zal dan met u worden besproken. U kunt dan een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Zie voor meer info hierover de pagina omgevingsvergunning-wijzigen gebruik en de pagina omgevingsvergunning – bouwen.  

Houd voor de omgevingsplanprocedure rekening met een totale doorlooptijd van ten minste 1 jaar, gerekend vanaf het sluiten van de overeenkomst én het betalen van de leges tot de vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan. Na vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan kan er beroep worden ingesteld bij de Raad van State. De afhandeling van dit beroep kan ook nog een jaar duren. Houdt hier rekening mee bij het maken van uw plannen.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag dan bij één van onze medewerkers van het Omgevingsloket.

In heel Nederland is hard gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Net als bij een verbouwing staat niet alles in één keer op de goede plek. Dat kost tijd en we werken er hard aan om zaken op orde te brengen. Toch verwachten wij dat er, zeker in het begin, dingen fout gaan en dat zaken langer duren dan u van ons gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor

In het nieuwe Omgevingsloket doet u de verguningcheck en kunt u een aanvraag starten. Heeft u een vraag over de werking van de vergunningcheck of over geldende regelgeving? Wij hebben de veelgestelde vragen per thema voor u op een rij gezet.

Uw Reactie
Uw Reactie