Snippergroen

Heeft u voor, naast of achter uw woning een stukje openbaar groen op gemeentegrond dat aan uw tuin of woning grenst? Wil u graag weten of het mogelijk is om het stukje snippergroen te kopen?

Lees meer

De gemeente beoordeelt welke gronden voor verkoop in aanmerking komen. Daarbij kijkt de gemeente onder andere naar:

 • de groenstructuur;
 • de (verkeers)veiligheid;
 • mogelijke toekomstige ontwikkelingen;
 • logische en rechte kadastrale grenzen;
 • de aanwezigheid van kabels en/of leidingen.

Kijk voordat u een aanvraag indient op de groenstructuurkaart van de gemeente Apeldoorn of het door u gewenste stuk gemeentegrond onderdeel uitmaakt van de groenstructuur.

Staat de groenstrook aangemerkt als groenstructuur op de kaart?

In dat geval kan de gemeentegrond niet verkocht worden. U hoeft dan dus geen aanvraag in te dienen.

Staat de groenstrook niet aangemerkt als groenstructuur op de kaart?

In dat geval kan de gemeente onderzoeken of de gemeentegrond verkocht kan worden. U kunt uw aanvraag voor het kopen van snippergroen direct online indienen.

Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt rekening gehouden met een aantal criteria. Verkoop is niet mogelijk als:

 • De groenstrook een belangrijk onderdeel vormt van het oorspronkelijke stedenbouwkundige of landschappelijke plan. Bijvoorbeeld als de groenstrook belangrijk is voor een geleidelijke overgang van openbaar groen naar de tuinen of bij de begeleiding van fiets- en voetpaden.
 • Oevers van waterpartijen of sloten niet meer bereikbaar zijn voor onderhoudswerkzaamheden door het waterschap of de gemeente.
 • De verkeersveiligheid of sociale veiligheid leidt tot een verslechtering van de verkeerssituatie of het ontstaan van onoverzichtelijke plekken en donkere hoekjes.
 • De beheerders van het openbaar groen niet meer op een efficiënte wijze de grond kunnen onderhouden, zoals snoeien, schoffelen en maaien;
 • Er in de buurt op termijn ontwikkelingen (verwacht) zijn waarbij verkoop van de gemeentegrond een belemmering zou kunnen vormen;
 • Dit leidt tot verspringingen in de kadastrale grens en een onlogische overgang tussen perceel en openbaar gebied.

Nadat wij het formulier ontvangen, beoordelen wij of de grond verkocht kan worden. Als de koop door kan gaan, ontvangt u van ons een koopovereenkomst. Als wij uw aanvraag afwijzen dan krijgt u van ons bericht.

Het is mogelijk dat het omgevingsplan op de door u gevraagde locatie het gebruik als tuin niet toestaat. U heeft dan ook een omgevingsvergunning (ontheffing planologisch strijdig gebruik) nodig. Op voorhand kunnen we niet aangeven of we medewerking verlenen. Voormeer informatie neem contact met ons op.

De vaste verkoopprijs van € 100,--/m2 geldt voor stroken grond tot en met een oppervlakte van 50 m2. Stroken groter dan 50 m2 zijn immers qua oppervlakte geen reststroken meer en zullen per geval getaxeerd worden door een onafhankelijke taxateur.

Bijkomende kosten

Naast de koopsom betaalt u kosten koper. Dit betekent dat de 10,4% overdrachtsbelasting over de koopsom en de kosten van de notaris en het Kadaster voor uw rekening komen.

Daarnaast kan het zijn dat er een aanpassing in de openbare ruimte moet plaatsvinden door de verkoop van een stuk grond. Een voorbeeld hiervan is het verplaatsen van een lichtmast. De kosten van deze aanpassing brengen wij in rekening bij de koper van de grond.

Twijfelt u aan de exacte plaats van de perceelsgrenzen (in het bijzonder de zijgrenzen) dan kunt u via de website van het Kadaster een verzoek indienen om de perceelgrenzen ter plekke, tegen betaling, in het terrein uit te zetten.

U kunt ook bij het Kadaster terecht voor een maatschets (veldwerk) van het kadastrale perceel. Dit is vooral van belang als u uw bouwwerk vlakbij de zijgrens van een perceel bouwt en de toegankelijkheid van het (andere) perceel in het geding is.

Uw Reactie
Uw Reactie