Veelgestelde vragen snippergroen

Hieronder leest u de veelgestelde vragen over het kopen of huren van snippergroen van de gemeente.

Gemeentegrond is in principe bedoeld voor algemene voorzieningen waar alle inwoners van de gemeente gebruik van (kunnen) maken. Bijvoorbeeld voor wegen en straten of voor openbare groenvoorzieningen. In het project Snippergroen bedoelen we met gemeentegrond: stroken grond in eigendom van de gemeente die een beperkte functie hebben en direct grenzen aan een woonperceel. Deze stroken grond zijn bijvoorbeeld niet belangrijk voor de verkeerssituatie of het straatbeeld. Mogelijk komen deze stroken grond in aanmerking voor verkoop.

Voor stroken grond met een oppervlakte vanaf 50 m2 tot en met 100 m2 geldt een tarief van € 100,- per vierkante meter. De eerste 10 m2 worden om niet overgedragen. Stroken grond groter dan 100 m2 worden getaxeerd door een taxateur. De bijkomende kosten zoals 10,4% overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten komen voor rekening van de koper (kosten koper). Zie hiervoor het onderwerp 'kosten' op de snippergroen webpagina.

Kosten koper betekent dat de 2% overdrachtsbelasting over de koopsom (aantal m² x € grondprijs,-per m²), de notariskosten en de kadasterkosten voor rekening van de koper komen.

De verkoopprijzen zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hiervan afwijken is niet mogelijk.

U vult het aanvraagformulier dat u vindt op onze website in en stuurt dit aan ons toe. Wij beoordelen of u de gewenste strook gemeentegrond kunt kopen.

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, onderzoeken wij of we de strook gemeentegrond aan u kunnen verkopen. Wij toetsen de aanvraag aan de toetsingscriteria zoals opgenomen in het beleid (Herijking uitgiftebeleid openbaar groen 2016). Wij kijken daarbij onder andere naar de groenstructuur in uw buurt, de (verkeers)veiligheid, mogelijk toekomstige ontwikkelingen, logische en rechte kadastrale grenzen en naar de aanwezigheid van kabels en/of leidingen. Wanneer blijkt dat er geen belemmeringen zijn, kunt u de grond kopen. Wij sturen u dan een verkoopvoorstel. Daarna maakt de notaris de koop officieel door het passeren van de akte. Kunt u de grond niet kopen, dan hoort u van ons waarom het niet kan.

Als niet alle inwoners van het blok de gemeentegrond willen kopen, betekent dat niet dat niemand uit het blok gemeentegrond kan kopen. We streven naar een rechte en logische kadastrale grens, maar het is geen harde eis. We bekijken elke situatie individueel.

De grond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt op het moment van de aankoop.

Als huurder kunt u geen grond van de gemeente kopen. Nieuwe huurovereenkomsten worden niet meer aangegaan.

De gemeente wil bestaande (huur)overeenkomsten actualiseren. Dit doen we door:

 • De grond voor een verlaagde verkoopprijs te koop aan te bieden. Diverse huurders hebben in het verleden bij de gemeente aangegeven het door hun gehuurde stukje snippergroen te willen kopen. Verkoop was destijds niet mogelijk binnen de toen geldende regels. Voor een deel van deze huurders is koop nu wel mogelijk. De gemeente vindt het redelijk om voor deze huurders een deel van de huursom te compenseren. Daarom wordt een korting van € 1 per m2 voor elk jaar van de
  looptijd van het huurcontract toegepast met een maximum korting van € 10 per m2 op de verkoopprijs.
 • Indien u geen interesse heeft in aankoop van de grond, blijft de bestaande
  huurovereenkomst in stand. Wel is in het nieuwe beleid bepaald dat de huurprijs in vijf jaar tijd wordt verhoogd naar € 10,- per m² per jaar, met een minimumhuurprijs van € 250,- per jaar.
  • De verhoging ziet er als volgt uit:
   1 januari Prijs per m² Minimumprijs per jaar
   2018 € 2,- € 50,-
   2019 € 4,- € 100,-
   2020 € 6,- € 150,-
   2021 € 8,- € 200,-
   2022 € 10,- € 250,-
   Voor bewoners van corporatiewoningen die een stukje snippergroen huren wordt het oude huurtarief van € 0,98 per m² gehandhaafd, totdat er een overeenkomst is met de corporaties. De gemeente spant zich in om afspraken te maken met de corporaties over een mogelijke overdracht van verhuurde stukjes snippergroen. U wordt over uw individuele situatie per brief geïnformeerd.

Als u geen belangstelling heeft voor de aankoop van de gemeentegrond en er geen sprake is van verjaring, dan moet u de grond weer beschikbaar stellen aan de gemeente. De grond moet schoon (zonder bestrating, beplanting, etc.) opgeleverd worden aan de gemeente. Wij richten de grond dan in als openbaar groen.

Het Kadaster verzamelt gegevens van alle grond in Nederland. Met die gegevens maakt het Kadaster zogenoemde kadastrale kaarten. Door de kadastrale kaarten te vergelijken met een recente luchtfoto is geconstateerd dat u gemeentegrond gebruikt.

De gemeentegrond is en blijft gemeentelijk eigendom. Het eventuele slechte onderhoud staat los van het terugvorderen of de mogelijke verkoop van deze grond. Als u klachten heeft over het slechte onderhoud kunt u hierover een melding doen. Slecht onderhoud is geen reden om gemeentegrond zonder toestemming bij uw tuin te trekken.

Het eigendom in Nederland is goed beschermd. Dit betekent dat het eigendom van de
gemeentegrond niet zomaar overgaat van de gemeente naar de bewoner. Om een geslaagd beroep te doen op verjaring dient u bewijsmateriaal aan te leveren waaruit blijkt dat u deze gemeentegrond minimaal twintig jaar voortdurend, onafgebroken, ongestoord, openbaar en ondubbelzinnig in bezit heeft. Er moet sprake zijn van een ondoordringbare erfafscheiding (haag/afrastering) die het stukje grond afsluit van het eigendom van de gemeente waardoor het perceel niet meer toegankelijk is voor derden. Hier geldt het  juridische uitgangspunt: ‘Wie stelt, bewijst’. In dit geval stelt u dat de grond verjaard is, dus dient u dit ook te bewijzen. De bewijslast ligt bij u. De gemeente beoordeelt vervolgens het aangeleverde bewijsmateriaal en bekijkt of het beroep op verjaring slaagt.

Dit is een zaak tussen u en de verkopende partij. De gemeente bemoeit zich hier niet mee. De gemeente kijkt naar de situatie op dit moment en constateert dat u als huidige bewoner van deze woning gemeentegrond gebruikt.

Dit is in beginsel niet mogelijk. Wij vinden het niet wenselijk dat inwoners grond die niet direct aan het eigen perceel grenst kopen. Alle situaties worden per geval bekeken. Als er meerdere bewoners grenzen aan een strook gemeentegrond, dan nemen wij contact op met alle bewoners.

De bouwmogelijkheden die ontstaan door aankoop van de grond, zijn afhankelijk van de bestemming die op de grond rust. De te verkopen grond heeft vaak de bestemming ‘groen’ of ‘verkeer’. Het bebouwen van deze grond is dan volgens het omgevingsplan vaak niet toegestaan. Bebouwing is pas mogelijk na een wijziging van het omgevingsplan. Heeft u een groenstrook gekocht, dan verandert de bestemming niet direct. Aankoop van restgroen leidt formeel dus niet tot vergroting van de bouwmogelijkheden. Indien u op het gekochte wil bouwen, of de oppervlakte mee wil laten tellen in de berekening van de procentuele bebouwingsgraad, dan moet hiervoor een omgevingsplan wijziging plaatsvinden of een vrijstellingsprocedure worden gevoerd. De bestemming wijzigt pas bij de reguliere herziening van het omgevingsplan. Indien u een wijziging van de bestemming op korte termijn wenst dan kunt u dit op eigen kosten doen.

U kunt contact opnemen met het projectteam Snippergroen van de gemeente Apeldoorn via het telefoonnummer 14055. U kunt ook een e-mail sturen naar snippergroen@apeldoorn.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie