Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een document waarmee het Ministerie van Justitie en Veiligheid verklaart dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd. U hebt een VOG nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat werken met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen. Ook voor een lidmaatschap bij een schietvereniging, het starten van een eigen zaak of de adoptie van een kind, kunt u een VOG nodig hebben.

 
Kosten € 41,35
Lees meer

U kunt een VOG op de volgende manieren aanvragen:

Online

U kunt online een VOG aanvragen als de organisatie die de VOG van u wil hebben, die mogelijkheid aanbiedt.

Zo werkt het

 • De or­ga­ni­sa­tie die om de VOG vraagt, zet een aan­vraag voor u klaar op de web­si­te van Dienst Jus­tis.
 • U krijgt een e-mail van Dienst Jus­tis. Via een link in de mail kunt u de aan­vraag af­ron­den.
 • Na ont­vangst van de be­ta­ling neemt Dienst Jus­tis de aan­vraag in be­han­de­ling. U krijgt schrif­te­lijk be­richt over uw VOG.

Werkgever heeft eHerkenning nodig

Om de aanvraag te kunnen klaarzetten heeft uw werkgever eHerkenning nodig met betrouwbaarheidsniveau 1. eHerkenning is aan te vragen via eherkenning.nl.

Voorwaarden voor u als werknemer

Als werknemer moet u in Nederland ingeschreven staan om de aanvraag online te kunnen doen. Als u in het buitenland woont is een online aanvraag niet mogelijk. Voor de aanvraag hebt u een DigiD, een burgerservicenummer en een e-mailadres nodig. U betaalt met iDEAL.

Balie

U kunt aan de balie alleen een VOG aanvragen als u in de gemeente Apeldoorn staat ingeschreven.

Maak hiervoor online een afspraak. Neem mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Het aanvraagformulier; recent, volledig ingevuld en ondertekend waar nodig.

Wij verwerken uw aanvraag aan de balie direct en sturen deze door naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De afhandeling bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid duurt maximaal 8 weken.

U kunt iemand machtigen om een VOG voor u aan te vragen. U moet zelf wel in Apeldoorn ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen (BRP).

Zo werkt het

Vul het machtigingsformulier (pdf, 155 kB) in. De gemachtigde kan de aanvraag doen bij aan de balie. Maak hiervoor online een afspraak. Neem mee:

 • een vol­le­dig in­ge­vuld aan­vraag­for­mu­lier 
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van zich­zelf (bij­voor­beeld een pas­poort, iden­ti­teits­kaart of rij­be­wijs)
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van u, of een ko­pie daar­van (bij­voor­beeld een pas­poort, iden­ti­teits­kaart of rij­be­wijs)
 • het mach­ti­gings­for­mu­lier, door u in­ge­vuld en on­der­te­kend. Op de mach­ti­ging moet een da­tum staan en het do­cu­ment mag maxi­maal zes we­ken oud zijn.

Aanvraagformulier en machtiging: geen scan of kopie

De machtiging mag geen scan of kopie zijn. Dat geldt ook voor het aanvraagformulier van de VOG zelf. Voor de aanvraag is uw originele handtekening nodig. Daarom kunt u de formulieren niet e-mailen naar de persoon die de aanvraag voor u komt doen.

Met een Verklaring omtrent gedrag voor rechtspersonen kunt u de integriteit van uw instelling aantonen aan partners, bedrijven en overheden. Om een aanvraag te kunnen doen moet u vertegenwoordiger zijn van:

 • een be­slo­ten ven­noot­schap (BV)
 • een ver­e­ni­ging
 • een ven­noot­schap on­der fir­ma (v.o.f.)
 • een maat­schap

Aanvragen

Een VOG voor rechtspersonen moet u schriftelijk aanvragen bij Dienst Justis. Kijk hiervoor op justis.nl/vog.

Zzp’er?

Bent u zelfstandige zonder personeel (zzp'er), dan is de VOG voor rechtspersonen niet voor u bestemd. U moet een VOG voor natuurlijke personen aanvragen. Kijk voor meer informatie onder 'Aanvragen'.

Uw Reactie
Uw Reactie