Afvalwaterlozing

Bij activiteiten zoals schoonmaakwerkzaamheden of voedselbereiding kan afvalwater vrijkomen. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven. Aan het lozen van afvalwater zijn voorwaarden verbonden. Welke dat zijn ligt aan de mate van vervuiling. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in 3 besluiten. In specifieke situaties moet u uw afvalwaterlozing bij ons melden.

Lees meer

Het kosteloos melden van een afvalwaterlozing op grond van (1 van) de 3 besluiten (zie voorwaarden) gaat als volgt:

 • Activiteitenbesluit: de melding voor het Activiteitenbesluit vraagt u online aan met het meldingsformulier op de website Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM)
 • Besluit lozing afvalwater huishoudens: Melden hoeft alleen bij nieuwe lozingen van huishoudelijk afvalwater op bodem of oppervlaktewater en niet voor hemelwater of overtollig grondwater. U neemt hiervoor contact op met de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, via telefoonnummer (055) 580 17 05.
 • Besluit lozen buiten inrichtingen: U meldt uw afvalwaterlozing digitaal via het Omgevingsloket.

U hebt de volgende gegevens nodig voor het melden:

 • naam en adres aanvrager
 • reden van lozing
 • beschrijving van de herkomst van het afvalwater
 • duur van de lozing en de hoeveelheid in m3/uur
 • omschrijving van voorziening om afvalwater te zuiveren (zoals een septic tank)
 • tekening van de lozingssituatie
 • een plattegrond.

De melding moet u minimaal 4 weken voordat u het afvalwater gaat lozen indienen.

Wij verwerken uw melding onmiddellijk. U ontvangt vervolgens een brief (zover van toepassing gezien het soort besluit) waarin wij uw aanvraag accepteren, afwijzen of om nadere informatie vragen.

Wanneer 1 van onderstaande besluiten op u van toepassing is, dan moet u het lozen van afvalwater melden.

 • Activiteitenbesluit (bedrijven): als er een wijziging optreedt in de lozing van het afvalwater of als er sprake is van een nieuwe activiteit waarbij u afvalwater loost.
 • Besluit lozing afvalwater huishoudens (particulieren): als uw woning of bedrijf (nog) niet op het riool is aangesloten en als aansluiting op de riolering niet mogelijk is. In dat geval stelt de gemeente eisen aan de manier waarop u het afvalwater zuivert en hoe het in de bodem of het oppervlaktewater terechtkomt. Doorgaans meldt u het vooral als u huishoudelijk afvalwater uit nieuwe particuliere woningen via bijvoorbeeld een septictank in de bodem of op het oppervlaktewater loost. In dergelijke gevallen kunt u het beste een afspraak maken met de OVIJ (Omgevingsdienst Veluw IJssel) via telefoonnummer (055) 580 17 05.
 • Besluit lozen buiten inrichtingen: onder dit besluit vallen lozingen die niet vanuit een bedrijf of particulier komen. Een melding is vereist indien u bij activiteiten afvalwater loost dat invloed kan hebben op de rioolwaterzuivering of als u ineens een grote hoeveelheid afvalwater op de riolering loost. Alle activiteiten die u moet melden zijn genoemd in het Besluit lozen buiten inrichtingen op Overheid.nl.
Uw Reactie
Uw Reactie