Bestemmingsplan in- of herzien

Een bestemmingsplan schrijft voor waarvoor iemand bepaalde grond mag gebruiken en wat iemand erop mag bouwen. Het bevat ook regels over de maximale hoogte en oppervlakte van bouwwerken. Burgers, bedrijven, instellingen en de gemeente zijn aan een bestemmingsplan gebonden.

 
Kosten  Inzien is gratis. Aan een kopie zijn kosten verbonden.
Lees meer

Het inzien van een bestemmingsplan kan op 3 manieren:

  • Via internet op de webpagina Bestemmingsplannen (voor de bestemmingsplannen die op dit moment ter inzage liggen) en via de website ruimtelijkeplannen.nl, waar alle bestemmingsplannen van de gemeente terug te vinden zijn. 
  • Persoonlijk aan de balie van het Omgevingsloket of via een telefonische afspraak. Maak hiervoor online een (bel)afspraak.
  • Per brief via Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, t.a.v. de Afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen van de gemeente Apeldoorn. In de brief geeft u aan om welk bestemmingsplan het gaat. U krijgt dan per post een kopie toegestuurd. Let op: hieraan zijn kosten verbonden. Deze staan vermeld onder het tabblad 'Kosten'.

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan

Als u een (bouw)plan heeft, kunt u zelf nagaan of uw (bouw)plan past binnen het bestemmingsplan. U kunt dit ook navragen bij het Omgevingsloket van de gemeente Apeldoorn. Maak hiervoor online een (bel)afspraak.

Past uw (bouw)plan niet in het geldende bestemmingsplan, dan kunnen medewerkers van het Omgevingsloket u ook informeren over de mogelijkheden die er zijn om met een omgevingsvergunning van het bestemmingsplan af te wijken of het bestemmingsplan te herzien.  

Indienen principeverzoek

Als u wilt weten of uw (bouw)plan mogelijk gemaakt kan worden, door het bestemmingsplan te herzien of door af te wijken van het bestemmingsplan met een omgevingsvergunning, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. Dit noemen wij een principeverzoek. U, als eigenaar of gemachtigde, kunt hiervoor gebruik maken van het formulier op deze website. Bij het invullen van het formulier wordt onder andere gevraagd om een aantal documenten toe te voegen. Namelijk:

  • een toelichting en een omschrijving van de aard en omvang van uw plan, inclusief een beschrijving van de gewenste bebouwing, functie(s) en activiteiten en uw contactgegevens;
  • een situatietekening van de bestaande situatie, bij voorkeur op een kadastrale ondergrond;
  • een situatietekening / schetsplan van uw plan, bij voorkeur op een kadastrale ondergrond.

Als u zelf niet de eigenaar van de locatie bent, dan wordt u gevraagd ook een machtiging of verklaring van de eigenaar toe te voegen.

Wilt u uw verzoek per post versturen? Stuur uw verzoek met bovengenoemde bijlagen dan naar de Afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen van de gemeente Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Vermeld -in de titel van uw verzoek- duidelijk dat het om een principeverzoek gaat voor herziening/afwijking van het bestemmingsplan en vermeld ook duidelijk het adres van de locatie waar het om gaat.

Behandeling principeverzoek

Als u eenprincipeverzoek heeft ingediend, ontvangt u van ons een betaalbrief. Hierin wordt u gevraagd het bedrag te betalen voor het in behandeling nemen van uw principeverzoek. Pas als deze kosten zijn betaald en er voldoende gegevens zijn aangeleverd, wordt uw principeverzoek in behandeling genomen.

De gemeente voert eerst een quickscan uit die circa 10 weken duurt. Met een quickscan toetst de gemeente of uw plan in overeenstemming is met het beleid van de gemeente, de provincie en het Rijk en met de relevante wetgeving (denk aan de wetten geluidhinder en milieubeheer). Daarna krijgt u bericht of de gemeente aan uw verzoek mee kan werken. Als dit het geval is, biedt de gemeente u een overeenkomst aan. Als u instemt met deze overeenkomst en de benodigde kosten daarvoor betaalt, stelt de gemeente een bestemmingsplan op en doorloopt zij de benodigde procedure. Gemeentelijke ambtenaren bereiden in opdracht van het college het bestemmingsplan voor, de gemeenteraad besluit uiteindelijk een bestemmingsplan wel of niet vast te stellen.

Houd voor de bestemmingsplanprocedure rekening met een totale doorlooptijd van ten minste 1 jaar, gerekend vanaf het sluiten van de overeenkomst én het betalen van de leges tot de vaststelling van het bestemmingsplan. Na vaststelling van het bestemmingsplan kan er beroep worden ingesteld bij de Raad van State. De afhandeling van dit beroep kan ook nog een half jaar tot een jaar duren. Houdt hier rekening mee bij het maken van uw plannen.

Het kan  zijn dat in één oogopslag duidelijk is dat uw principeverzoek niet haalbaar is. Hier krijgt u dan bericht over. Er worden op dat moment geen kosten in rekening gebracht.

Inzien

Het inzien van bestemmingsplannen via internet of aan de balie is gratis. De kosten voor het ontvangen van een papieren kopie van een bestemmingsplan zijn:

 
  Formaat Kosten 2023
Plan in procedure tot 20 pagina's (excl. plankaarten) € 13,57
  elke pagina meer dan 20 € 0,10
Onherroepelijk plan tot 20 pagina's (geen plankaarten) € 27,15
  elke pagina meer dan 20 € 0,10
Plankaart A0-formaat € 19,20
  A1-formaat € 12,90
  A2-formaat € 6,70
  A3-formaat € 3,45
  A4-formaat € 1,70

Herzien

De quickscan kost u € 1.495. De kosten voor de herziening van het bestemmingsplan zelf hangen af van het doel van de herziening en de hoogte van de bouwkosten. Zie tarievenregeling betaalplannen (informatie van Overheid.nl).

Uw Reactie
Uw Reactie