Bestemmingsplan in- of herzien

Een bestemmingsplan schrijft voor waarvoor iemand bepaalde grond mag gebruiken en wat iemand erop mag bouwen. Het bevat ook regels over de maximale hoogte en oppervlakte van bouwwerken. Burgers, bedrijven, instellingen en de gemeente zijn aan een bestemmingsplan gebonden.

 
Kosten  Inzien is gratis. Aan een kopie zijn kosten verbonden.
Lees meer

Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dan spreken we niet meer van een bestemmingsplan, maar van een omgevingsplan. In een omgevingsplan worden straks meer onderwerpen geregeld dan nu in een bestemmingsplan. Lees op deze pagina meer over wat een omgevingsplan inhoudt.

Het inzien van een bestemmingsplan kan op 3 manieren:

  • Via internet op de webpagina Bestemmingsplannen (voor de bestemmingsplannen die op dit moment ter inzage liggen) en via de website ruimtelijkeplannen.nl, waar alle bestemmingsplannen van de gemeente terug te vinden zijn. 
  • Persoonlijk aan de balie van het Omgevingsloket of via een telefonische afspraak. Maak hiervoor online een (bel)afspraak.
  • Per brief via Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, t.a.v. de Afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen van de gemeente Apeldoorn. In de brief geeft u aan om welk bestemmingsplan het gaat. U krijgt dan per post een kopie toegestuurd. Let op: hieraan zijn kosten verbonden. Deze staan vermeld onder het tabblad 'Kosten'.

Kosten inzien van een bestemmingsplan

Het inzien van bestemmingsplannen via internet of aan de balie is gratis. De kosten voor het ontvangen van een papieren kopie van een bestemmingsplan zijn:

 
  Formaat Kosten 2023
Plan in procedure tot 20 pagina's (excl. plankaarten) € 13,57
  elke pagina meer dan 20 € 0,10
Onherroepelijk plan tot 20 pagina's (geen plankaarten) € 27,15
  elke pagina meer dan 20 € 0,10
Plankaart A0-formaat € 19,20
  A1-formaat € 12,90
  A2-formaat € 6,70
  A3-formaat € 3,45
  A4-formaat € 1,70

Past uw (bouw)plan in het geldende bestemmingsplan?

Misschien wilt u een woning bouwen op een perceel dat u bezit. Of u heeft plannen om uw bedrijf uit te breiden. Of u wenst het gebruik van uw perceel of gebouw te veranderen. Als u een (bouw)plan heeft, kunt u op www.ruimtelijkeplannen.nl zelf nagaan of uw (bouw)plan past binnen het bestemmingsplan. U kunt dit ook navragen bij het Omgevingsloket van de gemeente Apeldoorn. Maak hiervoor online een (bel)afspraak.

Heeft u een (bouw)plan dat niet past binnen het bestemmingsplan?

U heeft schriftelijk of via het Omgevingsloket vernomen dat uw plan niet past binnen het bestemmingsplan of u heeft dit zelf geconstateerd. Is uw plan hiermee van de baan? Zeker niet.

Ook als uw idee niet past binnen het bestemmingsplan, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. Daar gaat een speciale projectgroep met uw verzoek aan de slag. Uw voorstel wordt in één keer integraal beoordeeld op haalbaarheid. Ook wordt gekeken met welke procedure uw plan mogelijk gemaakt kan worden. Doorgaans ontvangt u binnen tien weken duidelijkheid over de kans van slagen van uw bouw(plan). En over de te volgen procedure en de daarvoor benodigde onderzoeken.

De spelregels

Een goed uitgedacht verzoek is van groot belang. U bent eigenaar of gemachtigde en dient uw plan in met een toelichting en een korte omschrijving van de aard en omvang van het plan. Ook voegt u een schets toe van de huidige situatie en van de door u gewenste toekomstige situatie. Bij voorkeur op een kadastrale ondergrond.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en andere ruimtelijke wet- en regelgeving. Vanaf dat moment is er geen sprake meer van een bestemmingsplan maar van één omgevingsplan.

Dit omgevingsplan bestaat onder andere uit de nu geldende bestemmingsplannen en onder andere uit de ‘bruidsschat’. Dit zijn regels die overgaan van het Rijk naar de Gemeente.

Als uw plan nu niet past in het bestemmingsplan, dan past het straks ook niet in het omgevingsplan van rechtswege. Een wijziging van het omgevingsplan of afwijking daarvan moet voldoen aan de eisen van de Omgevingswet. Vanaf 1 januari 2024 gaan er dus andere regels gelden voor de beoordeling van uw plan.

Manier van indienen – aangepast vanwege komst Omgevingswet

Voorheen kon u een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan met de knop ‘Principeverzoek’ indienen. Vanwege de doorlooptijd van een bestemmingsplanprocedure, is het nu niet meer mogelijk om voor 1 januari 2024 een bestemmingsplan ter herzien. Het indienen van een principeverzoek hiervoor is vanaf nu niet meer mogelijk.

U heeft nu twee mogelijkheden om uw plan in te dienen:

  1. U dient uw plan nog dit jaar in als concept-aanvraag omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan, gevolgd door een definitieve aanvraag omgevingsvergunning vóór 31 december 2023. Dit kan via het huidige omgevingsloket (OLO). Uw plan wordt dan nog beoordeeld aan de hand van de nu geldende regels. Wilt u hier meer informatie over, kijk dan op de pagina omgevingsvergunning - bouwen of maak online een (bel)afspraak bij het Omgevingsloket van de gemeente Apeldoorn.
    Let op! Niet elk plan kan mogelijk worden gemaakt met een omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld als het vanwege milieuregels nodig is om een onderliggende of nabijgelegen bestemming te wijzigen. Dan kan dat niet met een omgevingsvergunning. Daarnaast moet u al een concreet plan hebben. Een aanvraag omgevingsvergunning onder het huidige recht kan nog tot en met 31 december 2023 worden ingediend. Een vooroverleg (concept-aanvraag) om na te gaan wat de mogelijkheden zijn, komt daar nog voor en neemt al snel 10 weken in beslag. Houdt hier rekening mee bij het maken van uw keuze. 
  2. U wacht tot 1 januari 2024 en dient dan uw plan als concept-aanvraag in om het omgevingsplan te wijzigen of hiervan af te wijken. Dit kan tegen die tijd via het nieuwe omgevingsloket (DSO-Digitaal Stelsel Omgevingsloket). Dit loket is nog niet actief.
    Wilt u uw verzoek per post versturen? Stuur uw verzoek na 1 januari 2024 dan met de benodigde stukken naar de Afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen van de gemeente Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Vermeld -in de titel van uw verzoek-  dat het om een concept-aanvraag gaat voor wijziging/afwijking van het omgevingsplan en vermeld ook duidelijk het adres van de locatie waar het om gaat.

Beoordeling van uw plan en het vervolg

Voor het in behandeling nemen van uw verzoek (concept-aanvraag) worden kosten in rekening gebracht. Deze staan vermeld onder het tabblad 'Kosten'.

Als er voldoende gegevens zijn aangeleverd, nemen we uw verzoek in behandeling. De gemeente voert eerst een quickscan uit die circa 10 weken duurt. Met een quickscan toetst de gemeente of uw plan in overeenstemming is met het beleid van de gemeente, de provincie en het Rijk en met de relevante wetgeving. Daarna krijgt u bericht of de gemeente aan uw verzoek mee kan werken. Als dit het geval is, biedt de gemeente u een overeenkomst aan.

Als u instemt met deze overeenkomst en de benodigde kosten daarvoor betaalt, stelt de gemeente een wijziging omgevingsplan op en doorloopt zij de benodigde procedure. Gemeentelijke ambtenaren bereiden in opdracht van het college de wijziging van het omgevingsplan voor, de gemeenteraad besluit uiteindelijk een wijziging omgevingsplan wel of niet vast te stellen.

Het kan ook zijn dat uw plan beter met een omgevingsvergunning mogelijk gemaakt kan worden. Dat zal dan met u worden besproken. U kunt dan een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Zie voor meer info hierover de pagina omgevingsvergunning – bouwen.

Houd voor de omgevingsplanprocedure rekening met een totale doorlooptijd van ten minste 1 jaar, gerekend vanaf het sluiten van de overeenkomst én het betalen van de leges tot de vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan. Na vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan kan er beroep worden ingesteld bij de Raad van State. De afhandeling van dit beroep kan ook nog een jaar duren. Houdt hier rekening mee bij het maken van uw plannen.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag dan bij één van onze medewerkers van het Omgevingsloket.

Kosten Herzien (Wijzigen)

De quickscan kost u € 1.495. De kosten voor de wijziging van het omgevingsplan zelf hangen af van het doel van de wijziging en de hoogte van de bouwkosten. Zie tarievenregeling betaalplannen (informatie van Overheid.nl) wat de tarieven nu zijn om het bestemmingsplan te herzien. Eind 2023 zullen de tarieven voor het wijzigen van een omgevingsplan worden vastgesteld.

Uw Reactie
Uw Reactie