Begeleiding en advies over (passend) onderwijs en leerplicht

Met een diploma op zak is een jongere beter voorbereid op de toekomst. Elk kind heeft recht op onderwijs. Kinderen gaan vaak vanaf 4 jaar naar school. Tussen de 5 en 18 jaar zijn jongeren verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben (Havo, vwo of mbo2 diploma). Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar kwalificatieplicht. Een leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Kunt u ondersteuning gebruiken bij problemen met schoolinschrijving, schoolgang, passend onderwijs of jeugdzorg? De leerplichtambtenaar helpt u bij het zoeken naar oplossingen in het recht op onderwijs.

Gaat u verhuizen en heeft u schoolgaande kinderen?

Schrijf uw kind schriftelijk ruim van te voren (liefst 10 weken) in bij de school van uw voorkeur in de nieuwe woonplaats. Loopt de plaatsing van uw kind op een school vertraging op? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Welke onderwijsvorm past het beste bij uw kind?

Passend onderwijs helpt kinderen (beter) tot hun recht te komen. Het samenwerkingsverband Apeldoorn heeft de kennis over specialisaties van de scholen in Apeldoorn en de regio. Dat geldt zowel voor het basis als het voortgezet onderwijs. U kunt bij hen terecht voor uw vragen over de onderwijsvormen, soorten onderwijs en locaties. Neem contact op met het samenwerkingsverband www.swvapeldoornpo.nl of www.swv-vo-2505.nl

Wat zijn de onderwijs- of arbeidsmogelijkheden voor jongeren tussen 18 en 23 jaar?

Jongeren tussen 18 en 23 jaar kunnen zich melden voor begeleiding bij het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) Apeldoorn. Hier vinden jongeren ondersteuning in hun stappen naar onderwijs of werk. De medewerker van het RMC bekijkt dan samen met de jongere waar de kansen liggen. Het RMC adviseert jongeren in hun keuzes en stappen, eventueel in samenwerking met andere organisaties.

Wilt u bijzonder verlof aanvragen?

Wanneer u buiten de reguliere vakantieperiodes met uw kind op vakantie wilt, kan uw kind onder bepaalde voorwaarden verlof van school krijgen. Voorwaarde is dat de vakantie niet mogelijk is in één van de schoolvakanties door het beroep van één van de ouders. U moet bewijzen dat dit tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen leidt. Dit verlof vraagt u aan bij de directeur van de school. Gebruik daarvoor dit formulier

Ook bij bepaalde familieomstandigheden of een medische of sociale indicatie is verlof soms mogelijk. Wanneer u verlof voor uw kind wilt aanvragen in verband met deze zogenoemde bijzondere omstandigheden, dan doet u dat ook bij de schooldirecteur. Duurt de periode waarvoor u verlof wilt aanvragen meer dan 10 dagen? Gebruik dan dit formulier.

Meer informatie

Heeft u vragen over (passend) onderwijs of het leerrecht? Neem dan gerust contact op met team Leerplicht via telefoonnummer 14 055. Op de website van Rijksoverheid vindt u ook meer algemene informatie over de leerplicht en uitzonderingen op de kwalificatieplicht.


Ook interessant