Begeleiding en advies over (passend) onderwijs en jeugd

Met een diploma op zak is een jongere beter voorbereid op de toekomst. Elk kind heeft recht op onderwijs. Kinderen gaan vaak vanaf 4 jaar naar school. Vanaf 5 jaar zijn jongeren leerplichtig en moeten ze op een school ingeschreven staan en onderwijs volgen tot hun 18e verjaardag. Of tot het moment dat ze een kwalificatie hebben behaald (HAVO, VWO en MBO2-niveau). Kunt u ondersteuning gebruiken bij problemen met schoolinschrijving, schoolgang, passend onderwijs of jeugdzorg? De leerplichtambtenaar helpt u bij het zoeken naar oplossingen in het recht op onderwijs.

Komt u in Apeldoorn wonen met schoolgaande kinderen?

Meld uw kind schriftelijk aan bij de school van uw voorkeur. Hoe eerder u uw kind inschrijft, hoe groter de kans is dat uw kind geplaatst kan worden. De school bekijkt of ze een passende plek hebben voor uw kind. Als dat om redenen niet mogelijk is bieden ze u een plek op een andere school aan. Kijk op www.passendonderwijs.nl of www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap als u meer wilt weten over uw rechten en plichten. Wilt u advies over de route van schoolinschrijving? Neem dan contact op met de afdeling Leerplicht: 14 055.

Welke onderwijsvorm past het beste bij uw kind?

Passend onderwijs helpt kinderen (beter) tot hun recht te komen. Het samenwerkingsverband Apeldoorn heeft de kennis over specialisaties van de scholen in Apeldoorn en de regio. Dat geldt zowel voor het basis als het voortgezet onderwijs. U kunt bij hen terecht voor uw vragen over de onderwijsvormen, soorten onderwijs en locaties. Neem contact op met het samenwerkingsverband www.swvapeldoornpo.nl of www.swv-vo-2505.nl. 

Wat zijn de onderwijs- of arbeidsmogelijkheden voor jongeren tussen 18 en 23 jaar?

Jongeren tussen 18 en 23 jaar kunnen zich melden voor begeleiding bij het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC)  Apeldoorn. Hier vinden jongeren ondersteuning in hun stappen naar onderwijs of werk. De medewerker van het RMC bekijkt dan samen met de jongere waar de kansen liggen. Het RMC adviseert jongeren in hun keuzes en stappen, eventueel in samenwerking met andere organisaties.


Ook interessant