Begeleiding en advies over (passend) onderwijs

Met een diploma op zak is een jongere beter voorbereid op de toekomst. Elk kind heeft recht op onderwijs. Kinderen gaan vaak vanaf 4 jaar naar school. Tussen de 5 en 18 jaar zijn jongeren verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben (Havo, vwo of mbo2 diploma). Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar kwalificatieplicht. Een leerplichtambtenaar van de gemeente houdt toezicht op de naleving van de leerplichtwet. Kunt u ondersteuning gebruiken bij problemen met schoolinschrijving, schoolgang, passend onderwijs of jeugdzorg? De leerplichtambtenaar helpt u bij het zoeken naar oplossingen in het recht op onderwijs.

Lees meer

Schrijf uw kind schriftelijk het liefst 10 weken van te voren  in bij de school van uw voorkeur in de nieuwe woonplaats. Loopt de plaatsing van uw kind op een school vertraging op? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Passend onderwijs helpt kinderen (beter) tot hun recht te komen. Het samenwerkingsverband Apeldoorn heeft de kennis over specialisaties van de scholen in Apeldoorn en de regio. Dat geldt zowel voor het basis als het voortgezet onderwijs. U kunt bij hen terecht voor uw vragen over de onderwijsvormen, soorten onderwijs en locaties.

Neem contact op met het samenwerkingsverband www.swvapeldoornpo.nl of www.swv-vo-2505.nl

Jongeren tussen 18 en 23 jaar, zonder startkwalificatie kunnen voor begeleiding terecht bij het Doorstroompunt. Hier vinden jongeren ondersteuning in hun stappen naar onderwijs of werk. De medewerker van het Doorstroompunt bekijkt dan samen met de jongere waar de kansen liggen. Het Doorstroompunt adviseert jongeren in hun keuzes en stappen, eventueel in samenwerking met andere organisaties.

Voor wie?

Het Doorstroompunt is er voor jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma Havo/VWO of minimaal MBO-niveau 2.

Afspraak maken

Heb je vragen? Of wil je langskomen op het stadhuis? Neem dan contact op met een medewerker van het Doorstroompunt via dsp@apeldoorn.nl.

Wilt u verlof aanvragen voor uw kind? Dat kan alleen in bijzondere omstandigheden.

Verlof buiten schoolvakantie

Op vakantie buiten de schoolvakanties mag alleen als vanwege het specifieke beroep van één van beide ouders het niet mogelijk is om in de reguliere schoolvakanties als gezin 10 aaneengesloten schooldagen op vakantie te gaan. Hierbij moet u bewijzen dat dit voor u of uw werkgever om onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen leidt. Het mag niet gaan om organisatorische oorzaken. Het verlof vraagt u aan bij de directeur van de school (pdf, 77 kB).

Verlof bijzondere omstandigheden

Verlof voor bijzondere omstandigheden is in bepaalde situaties toegestaan. Het gaat dan om zogenaamde “gewichtige omstandigheden”, zoals huwelijk, overlijden, e.d. Het gaat dan veelal om omstandigheden die buiten de invloedsfeer van de ouders of het kind zijn gelegen. Gaat het om 10 schooldagen of minder dan vraagt u verlof aan bij de directeur van de school; gaat het om meer dan 10 schooldagen dan moet u verlof aanvragen bij de leerplichtambtenaar. gaat het om meer dan 10 schooldagen dan moet u verlof aanvragen bij de leerplichtambtenaar (pdf, 73 kB).  

Heeft u vragen over (passend) onderwijs of het leerrecht? Neem dan gerust contact op met team Leerplicht via telefoonnummer 14 055. Op de website van Rijksoverheid vindt u ook meer algemene informatie over de leerplicht en uitzonderingen op de kwalificatieplicht.

Uw Reactie
Uw Reactie