Verkeersveiligheidplan

Hoe kunnen we de verkeersveiligheid in Apeldoorn de komende 10 jaar verder verbeteren. Welke wegen of kruispunten willen we het eerst aanpakken en veiliger maken. Dat beschrijft het Verkeersveiligheidsplan.

De verkeersveiligheid in heel Apeldoorn verbetereren, daar werken we aan

Gemeente Apeldoorn werkt op dit moment aan een Verkeersveiligheidsplan. Daarin beschrijven we hoe we de verkeersveiligheid in Apeldoorn de komende 10 jaar verder verbeteren. We stellen het Verkeersveiligheidsplan op met behulp van diverse informatiebronnen. Eén daarvan is een enquête, waarin we onze inwoners vroegen om hun mening en ervaringen.

Enquête

We stellen het Verkeersveiligheidsplan op met behulp van diverse informatiebronnen. Eén daarvan is een enquête. Eind 2021 vroegen we onze inwoners naar hun mening over de verkeersveiligheid in Apeldoorn. 1.100 inwoners reageerden op de oproep en vulden de vragenlijst in. De uitkomst van deze enquête zijn te vinden in deze rapportage.
In de enquête vroegen we inwoners onder meer welk type verkeersdeelnemers zij zijn (voetganger, fietser etc) en ook naar de wegen die volgens hen verbeterd moeten worden. Daaruit kwam een aantal aandachtspunten naar voren.

Wat doen we met de resultaten?

We verwerken de resultaten in het Verkeersveiligheidsplan. De meningen en ervaringen van onze inwoners vinden we een belangrijke aanvulling op de ‘harde’ cijfers zoals ongevallen statistieken. Als mensen een locatie als onveilig ervaren kan dat allerlei oorzaken hebben. Soms kan een verkeersbord, een poster of een ander middel al helpen om ongewenst verkeersgedrag te beïnvloeden. Veilig Verkeer Nederland heeft ook diverse middelen beschikbaar voor buurtacties. Het kan ook zo zijn dat een weg of locatie alleen veiliger te maken is door het aanpassen van een weg of kruispunt. Het aanpassen van een weg kost veel geld en moet ook goed ingepland worden, om de overlast voor het verkeer en een wijk zo beperkt mogelijk te houden. We kunnen daarom helaas niet alle problemen die wij of inwoners zien meteen oplossen.
Plekken waar het risico het grootst is pakken we als eerste aan. Locaties die minder dringend zijn komen aan de beurt voor verbeteringen op een later moment en soms kan dat een aantal jaren duren. Dat komt omdat we in minder dringende situaties verbeteringen pas aanbrengen op het moment dat een weg in onze onderhoudsplanning al ingepland staat voor (asfalt)onderhoud. Dat is het meest efficiënt, want dit kost aanzienlijk minder dan ‘tussendoor’ een weg openbreken om aanpassingen te doen. Werkzaamheden combineren scheelt bovendien ook overlast voor omwonenden en weggebruikers.

Wanneer is het plan klaar?

Helaas zijn de presentatie van de enquêteresultaten en ook de oplevering van het verkeersveiligheidsplan later dan gepland. We verwachten dat het plan het tweede kwartaal van 2023 klaar is. De vertraging heeft onder meer te maken met de  gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2022 en het aantreden van nieuwe raadsleden en een nieuw bestuur. Ook heeft de voorbereiding van de raadsvergadering over het onderwerp meer tijd gekost dan we verwacht hadden. Op 19 januari 2023 bespraken we met de gemeenteraad over onder andere het onderwerp verkeersveiligheid en vragen we de raadsleden aan de hand van stellingen naar hun mening. Ook de uitkomsten van dit gesprek gebruiken we, naast de resultaten van de enquête,  voor het opstellen van het Verkeersveiligheidsplan.

Achtergrondinformatie

Het verkeersbeleid van gemeente Apeldoorn staat beschreven in de Verkeersvisie 2016-2030. Aanvullend hierop maakt de gemeente nu ook een apart plan specifiek over Verkeersveiligheid, met als horizon 2030. In dit plan zullen we onder andere:

  • een beeld geven van de huidige stand van zaken in Apeldoorn op het gebied van verkeersveiligheid. Hierbij gaat het zowel om een objectief beeld op basis van(ongeval)cijfers en ook een subjectief beeld waarbij het ook draait om meningen en ervaringen.
  • toekomstige ontwikkelingen schetsen (zoals het streven naar waar mogelijk 30 in de bebouwde kom).
  • beschrijven hoe de gemeente werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en omgaat met signalen en/of wensen vanuit de samenleving.
Uw Reactie
Uw Reactie