Actieplan verkeersveiligheid Apeldoorn (concept)

Hoe kunnen we de verkeersveiligheid in Apeldoorn de komende jaren verder verbeteren? Welke wegen of kruispunten willen we het eerst aanpakken en veiliger maken? Dat beschrijven we in het Actieplan verkeersveiligheid Apeldoorn (concept).

De verkeersveiligheid in heel Apeldoorn verbetereren, daar werken we aan

Ieder verkeersslachtoffer is er één teveel. Daarom heeft de gemeente Apeldoorn een eerste versie van een Actieplan verkeersveiligheid opgesteld. Daarin beschrijven we hoe we de verkeersveiligheid in Apeldoorn de komende jaren verder verbeteren. Dit plan is opgesteld met behulp van diverse informatiebronnen. Eén daarvan is een enquête, waarin we onze inwoners vroegen om hun mening en ervaringen. Het plan is nu openbaar. U kunt het nu bekijken en er uw mening op geven.

Bekijk het concept Actieplan verkeersveiligheid Apeldoorn (PDF, 5.780kB)

Waarom een Actieplan verkeersveiligheid

Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland neemt toe. Hoewel die stijging in Apeldoorn nog niet terug te zien is in het aantal verkeersslachtoffers, wil de gemeente niet wachten. Er zijn nu maatregelen nodig om verkeersslachtoffers te voorkomen.

Er zijn verschillende redenen waarom verkeersveiligheid hoog op de agenda staat. In Apeldoorn wonen en werken steeds meer mensen. Dat vraagt niet alleen om het bereikbaar houden van de stad, maar ook om goede maatregelen die ervoor zorgen dat al die weggebruikers veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Nieuwe vervoersvormen, zoals de e-bike, en een toename van het aantal oudere verkeersdeelnemers zorgen er bovendien voor dat we moeten nadenken over extra maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tot slot verandert ook dat het gedrag van weggebruikers. Mensen houden zich minder vaak aan de snelheid en ook andere verkeersregels worden vaker overtreden.

Wat staat er in het Actieplan

De snelheid op hoofdwegen in Apeldoorn wordt de komende jaren verlaagd. We beginnen met het verlagen van de snelheid op een aantal plaatsen binnen de bebouwde kom van 50 naar 30 km/h. Het gaat dan om de centrumring en een deel van de Sprengenweg (tussen Vosselmanstraat en Koning Lodewijklaan) en op de Hoofdweg in Loenen. De uitvoering van de snelheidsverlaging op de centrumring doen we in samenhang met maatregelen op de stedelijke ring. Buiten de bebouwde kom verlagen we de snelheid naar 60 km/u op Kanaal Zuid en Zwolseweg. Belangrijke randvoorwaarden om de snelheid te kunnen verlagen zijn de bereikbaarheid van de hulpdiensten en openbaar vervoer.

Naast meer fysieke maatregelen, zoals het aanpassen van de wegindeling, zet de gemeente in op gedragsbeïnvloeding. Doel is daarmee het bewustzijn van verkeersdeelnemers vergroten: welke invloed heeft hun gedrag op de verkeersveiligheid?

Enquête

Het concept Actieplan verkeersveiligheid is opgesteld met behulp van diverse informatiebronnen. Eén daarvan is een enquête. Eind 2021 vroegen we onze inwoners naar hun mening over de verkeersveiligheid in Apeldoorn. 1.100 inwoners reageerden op de oproep en vulden de vragenlijst in. De uitkomst van deze enquête zijn te vinden in deze rapportage. Deze rapportage maakt ook onderdeel uit van het Actieplan verkeersveiligheid. In de enquête vroegen we inwoners onder meer welk type verkeersdeelnemers zij zijn (voetganger, fietser etc) en ook naar de wegen die volgens hen verbeterd moeten worden. Daaruit kwam een aantal aandachtspunten naar voren.

Mogelijkheid om uw mening te geven over het plan

Van 13 april t/m 25 mei kan iedereen een reactie geven op het concept Actieplan verkeersveiligheid Apeldoorn via www.apeldoorn.nl/beleidsnota-s

Op 18 april spreekt de gemeenteraad over het plan. Het plan zal naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Uw Reactie
Uw Reactie