Vergadering 22 augustus

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 22 augustus 2023

Aanwezig
A.J.M. Heerts, burgemeester
P.C.J. Messerschmidt, wethouder
D.S. Huizer, wethouder
van den Berge, wethouder
Biharie, wethouder
A.J. Prins, wethouder
Wenzkowski, wethouder
de Bruin, gemeentesecretaris
van Loenen, bestuursadviseur, notulist

Afwezig

J. Joon, wethouder

BESPREEKSTUKKEN

 1. Tussentijdse rapportage Q2 (Turap) 2023

Voorstel van de afdeling Financiën en Control:

 1. Vaststellen van de Tussentijdse rapportage Q2 2023;
 2. De raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsbrief met de link naar de desbetreffende website;
 3. Het presidium verzoeken de bijgevoegde begrotingswijzigingen ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden waardoor de volgende mutaties worden verwerkt:
 • Begrotingswijziging Turap 2023;
 • Begrotingswijziging Leienplein;
 • Begrotingswijziging Wilhelmina Druckerstraat;
 • Begrotingswijziging actualisatie BROA jaarschijf 2023.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel voor wat betreft de onderdelen 3b, 3c en 3d en houdt het overige voorstel aan tot bespreking in de vergadering van 29 augustus 2023.

 1. Ter inzagelegging ontwerp-Erfgoedverordening gemeente Apeldoorn 2023

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. In te stemmen met de ontwerp-Erfgoedverordening;
 2. Deze ontwerp-Erfgoedverordening vrij te geven voor inspraak In de periode 30 augustus – 11 oktober 2023;
 3. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

 1. Kredietaanpassing UGO na aanbesteding

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. In te stemmen met het aanpassen en verduurzamen van het UGO aan de Prinses Beatrixlaan 259 in Apeldoorn met een gemeentelijke bijdrage van € 6.550.000,- en;
 2. Hiertoe een aanvullend investeringskrediet van € 565.000,- beschikbaar te stellen;
 3. De hieruit voortvloeiende extra kapitaallasten en laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting;
 4. De raad ter kennisgeving te informeren over dit besluit.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

HAMERSTUKKEN

 1. Raadsbrief over Openbaar Vervoer

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Instemmen met de inhoud van de raadsbrief over de exploitatietekorten van de provincie in het openbaar vervoer;
 2. Raadsbrief en de brief van de provincie aan het college sturen aan de raad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 1. Raadsbrief zero emissie zone stadslogistiek centrum Apeldoorn

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Instemmen met de inhoud van de raadsbrief over de zero emissie zone stadslogistiek centrum Apeldoorn;
 2. Raadsbrief sturen aan de raad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 1. Vaststellen Beleidsregels zonnepanelen op monumenten en in rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten gemeente Apeldoorn

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. De beleidsregels zonnepanelen op monumenten en in rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten gemeente Apeldoorn vast te stellen en direct inwerking te laten treden na publicatie;
 2. Akkoord te gaan met het mandateren van de ambtelijke toetsing van de beleidsregels naar de Afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen;
 3. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad via bijgevoegde raadsbrief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht. 

 1. Beantwoording mail van de heer P. over wegrestaurant Mendel

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Instemmen met de beantwoording van de mail van de heer P., waarin we onder meer aangeven dat we begrip hebben voor zijn standpunt, dat de situatie rond Mendel ingewikkeld is, dat we een meerdere belangen afwegen en dat we daarom voornemens zijn in te grijpen;
 2. Uw besluit ter kennisname brengen aan de Raad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 1. Reactie op petitie over wegrestaurant Mendel

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Instemmen met de reactie op de petitie, waarin we onder meer aangeven dat we begrip hebben voor de petitie en het belang van het wegrestaurant (inclusief parkeergelegenheid) voor de ondernemer en de transportsector, dat de situatie rond Mendel ingewikkeld is, dat we een meerdere belangen afwegen en dat we daarom voornemens zijn in te grijpen;
 2. Uw besluit ter kennisname brengen aan de Raad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 1. Bestemmingsplanwijziging Oude Zwolseweg naast 76

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Instemmen met de beantwoording van de brief over de bestemmingswijziging van Oude Zwolseweg naast 76;
 2. Een afschrift van de brief ter informatie aan de gemeenteraad versturen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 1. Inspraak 22e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2014

Voorstel van de afdeling Juridische zaken:

 1. Kennisnemen van het concept voorstel '22e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2014 (APV);
 2. De voorgestelde inhoudelijke wijzigingen (klein evenement tijdens de jaarwisseling en de toevoeging van de definitie ‘begeleid wonen’) van de APV vrijgeven voor inspraak.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 1. Kredietaanvraag Verkeersveiligheidsmaatregelen

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. De raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen ad € 4,0 miljoen ten behoeve van verkeersveiligheidsmaatregelen en de hierop betrekking hebbende begrotingswijziging (BW2023-15) vast te stellen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 1. Vaststelling bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Terwoldseweg 2-6

Voorstel van de Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Het presidium verzoeken bestemmingsplan Terwoldseweg 2-6 en het beeldkwaliteitsplan Terwoldseweg 2-6 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, waarbij wordt voorgesteld niet aan de zienswijzen tegemoet te komen en een enkele ambtshalve wijziging in het bestemmingsplan aan te brengen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 1. Woningmarkt monitor 2022 en Voortgang woonbeleid

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Kennis te nemen van de Woningmarktmonitor 2022;
 2. De notitie Voortgang Woonbeleid 2023 vast te stellen;
 3. De gemeenteraad hierover te informeren door beide stukken naar de raad te verzenden samen met de stukken voor de PMA van 14 september over het woonbeleid.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 1. Ontwerp van vergroening en verlichting Caterplein en omgeving

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Instemmen met het ontwerp en de onderliggende financiële kaders van het ontwerp om het Caterplein en omgeving kwalitatief te verbeteren door het toevoegen van groen en sfeerverlichting. Na dit akkoord start de voorbereiding van de realisatie.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 1. Actualiseren van de wegenlegger

Voorstel van de afdeling Beheer en Onderhoud:

 1. Instemmen met de ontwerp wegenlegger;
 2. Instemmen met het nemen van de processtappen om te komen tot vaststelling van de wegenlegger door Gedeputeerde Staten;
 3. De ontwerp wegenlegger 6 weken ter inzage leggen conform de uniforme voorbereidingsprocedure als bedoeld in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
 4. In het geval van zienswijzen, het afdelingshoofd Beheer en Onderhoud te mandateren om hierover richting Gedeputeerde Staten te adviseren;
 5. Dit besluit ter informatie toe te sturen aan de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 1. Beantwoording schriftelijke vragen directe spoorverbinding Amsterdam-Berlijn (via Apeldoorn)

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document;
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 1. Beantwoording vragen over tankstation De Witte

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document;
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 1. Vragen Skaeve Huse juni 2023

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document;
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 1. Schriftelijke vragen over snelheidsverlaging Kanaal Zuid

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document;
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Ex Agenda/ Rondvraag

 • Het college besluit op voorstel van de Afdeling Projecten, Programma’s en Interimmanagement (PPIM) de volgende wijzigingen aan te brengen in het op 4 juli 2023 genomen besluit Ontwikkelen brandweerkazerne Matenpoort naar Veiligheidscentrum en verwerven Molenmakershoek 14, Apeldoorn:
 1. het raadsvoorstel en het raadsbesluit in overeenstemming te brengen met het dictum onder 2.;
 2. het dictum onder 6. te wijzigen in “Het college besluit de ontwikkelstrategie (niet openbaar) ten behoeve van het ontwikkelen van het veiligheidscentrum ter kennisname aan de raad te sturen”.
 • Het college besluit op voorstel van de Afdeling Juridische Zaken het collegevoorstel Conceptbrief voor de raad in reactie op een e-mail van de heer B. aan de gemeenteraad en alle bijlagen uit de collegevergadering van 6 juni 2023 met terugwerkende kracht openbaar te maken.

 

 • Wethouder Wenzkowski meldt dat er in het kader van onderzoek naar een geschikte pek voor een jeugdhonk een gesprek plaats zal vinden met bedrijven aan de Laan van de Dierenriem.

 

 • Het college neemt kennis van het verslag van de informele ontmoeting van het college van 15 augustus 2023.

 

 • Het college neemt kennis van de op basis van het zomeregime genomen besluiten:
  • Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie BVNL volgens artikel 34 Reglement van Orde betreffende sanitaire voorzieningen weekmarkten Apeldoorn;
  • Aanmelden project Flexwonen op de Dubbelbeek als experiment voor de Crisis- en Herstelwet (Chw);
  • Informeren raad stand van zaken tijdelijk depot ProRail/BAM.

 

 • Het college neemt kennis van het voorlopig advies overheveling Oekraine-taken VNOG van 8 augustus 2023.

 

 • Het college neemt kennis van:
  • De motie vreemd aan de orde van de dag uit de gemeenteraad van Scherpenzeel over de vierde aanvliegroute Schiphol;
  • De gewijzigde uitnodiging van de VNOG en de GGD van 13 juli 2023 aan raadsleden en griffiers over de taken van deze organisaties;
  • De brief van 11 juli 2023 en bijbehorende notitie “Bouwstenen voor de toekomst” van Accres;
  • De Besluitenlijsten van de vergaderingen van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 27 juni 2023, 29 juni 2023 en 4 juli 2023;
 • De brief met bijlagen van 12 juli 2023 van de VNOG over de Regeling Demarcatie;
 • De uitnodiging van de gemeenteraad voor de raadsconferentie van 1 september 2023.

 

 • Wethouder Prins meldt dat zij Tamara van Ark, dementierapporteur Alzheimer Nederland, heeft ontvangen in het kader van de aanpak van dementie in Apeldoorn.

Het college neemt hier kennis van.

 • Wethouder Prins meldt dat in het kader van de uitwerking van de IZA/GALA-akkoorden Adviesbureau Berenschot de opdracht heeft gekregen voor verdere uitwerking.

Het college neemt hier kennis van.

 • Wethouder Prins praat het college bij over de genomen verkeersmaatregelen rondom het parkeren Julianatoren in de zomer.

Het college verzoekt de wethouder een evaluatie op te laten stellen.

 • Wethouder Wenzkowski meldt dat Bouwend NL een bezoek aan Apeldoorn heeft gebracht in het kader van zero emissie in de binnenstad. Hij is gevraagd deel te nemen aan een Stuurgroep over dit onderwerp bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het college stemt hier mee in onder de voorwaarde dat dit met de VNG wordt afgestemd.

 • Wethouder Wenzkowski meldt dat een pilot gestart wordt met Felyx scooters.

Het college neemt hier kennis van.

 • Wethouder Messerschmidt zal de burgemeester vervangen bij de lunch met de Commissaris van de Koning van Gelderland en licht de daar te ondertekenen intentie om te doen wat binnen de mogelijkheden ligt om het Kröller-Müller Museum te helpen, de gewenste uitbreiding te realiseren toe.

Het college onderschrijft deze intentie en de ondertekening daarvan door de wethouder.

 • Wethouder Wenzkowski meldt dat oktober aanstaande apparaten voor de koffievoorziening voor medewerkers van de gemeente Apeldoorn worden geleverd. Dit is een tijdelijke oplossing vooruitlopend op de Europese aanbesteding van de koffievoorziening.

Het college neemt hier kennis van.

 • Wethouder Van den Berge meldt dat afgelopen week een bijeenkomst met landbouwers heeft plaatsgevonden.

Het college neemt hier kennis van.

 • De burgemeester koppelt het bezoek van de secretaris-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan het Apeldoornse Bosch terug.

Het college neemt hier kennis van.

 

Vastgesteld op 29 augustus 2023.

Uw Reactie
Uw Reactie