Vergadering 29 augustus

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 29 augustus 2023

Aanwezig
A.J.M. Heerts, burgemeester
P.C.J. Messerschmidt, wethouder
J. Joon, wethouder
D.S. Huizer, wethouder
van den Berge, wethouder
Biharie, wethouder
A.J. Prins, wethouder
M. Wenzkowski, wethouder
S. de Bruin, gemeentesecretaris
M. van Loenen, bestuursadviseur, notulist

 1.  Vaststellen notulen van 22 augustus 2023

De notulen zijn gewijzigd vastgesteld met dien verstande dat:

 • Onder 1. van de Bespreekstukken (Tussentijdse rapportage Q2 (Turap) 2023) de volgende wijziging wordt aangebracht: Het college trekt het besluit ten aanzien van de onderdelen 3.b en 3.c in;
 • Onder Rondvraag de volgende wijzigingen (vet gedrukt) worden aangebracht:
  1. Wethouder Wenzkowski meldt dat mogelijk een pilot gestart wordt met Felyx sccooters

Het college neemt hier kennis van.

 1. Wethouder Van den Berge meldt dat een bijeenkomst met landbouwers gaat plaatsvinden.

Het college neemt hier kennis van.

 BESPREEKSTUKKEN

 2.  Apeldoorns Paleis Weekend

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Kennisnemen van de motie “Apeldoorn Oranjestad” van 2 december 2021, waarin wordt opgeroepen om in overleg te gaan om met de directie van Paleis Het Loo met als intentie te bespreken onder welke voorwaarden en wanneer burgers uit de gemeente Apeldoorn (grotendeels) kosteloos en met voorrang het paleis en/of museum kunnen bezoeken (gedurende een afgebakende tijd) als openingsactie;
 2. Kennisnemen van de motie “Oranje als beleidsfranje” van 2 december 2021 waarin wordt opgeroepen om de koninklijke kwaliteiten en historie van Apeldoorn meer te gebruiken in de beleidsontwikkeling en programmering;
 3. Instemmen met de organisatie en financiering van het Apeldoornse Paleis Weekend voor de inwoners van Apeldoorn., waarbij de bijdrage van de gemeente Apeldoorn bestaat uit:
  1. Organisatie van het Paleis Weekend voor Apeldoornse inwoners, 2. Financiële bijdrage van € 100.000,- vanuit bestaande middelen uit het budget Welkom in Apeldoorn en 3. De organisatie van een cultureel Apeldoorns randprogramma voor een financiële bijdrage van    € 25.000,- vanuit bestaande middelen uit het budget van de Projectenregeling Cultuur;
 4. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad middels bijgevoegde (concept) raadsbrief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 3.  Tussentijdse rapportage Q2 (Turap) 2023

Voorstel van de afdeling Financiën en Control:

 1. Vaststellen van de Tussentijdse rapportage Q2 2023;
 2. De raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsbrief met de link naar de desbetreffende website;
 3. Het presidium verzoeken de bijgevoegde begrotingswijzigingen ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden waardoor de volgende mutaties worden verwerkt:
 1. Begrotingswijziging Turap 2023;
 2. Begrotingswijziging Leienplein;
 3. Begrotingswijziging Wilhelmina Druckerstraat;
 4. Begrotingswijziging actualisatie BROA jaarschijf 2023.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel voor wat betreft de onderdelen 1., 2. en 3a en besluit de onderdelen 3.b en 3.c op dit moment niet voor besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden.

 4.  Flexwonen op de Dubbelbeek

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. In te stemmen met de realisatie van 84 flexwoningen door de VSW en het door de gemeente Apeldoorn beschikbaar stellen van het perceel kadastraal bekend als gemeente Apeldoorn, sectie AD perceelnummer 5366 (gedeeltelijk), ook wel bekend als kavel 3 op de Dubbelbeek te Malkenschoten (hierna verder te noemen ‘de kavel’) door middel van de vestiging van een recht van opstal voor een initiële periode van 15 jaar en voor nogmaals 15 jaar op een nader te bepalen tweede locatie (zie samenwerkingsovereenkomst, bijlage);
 2. De raad voor te stellen af te wijken van de ‘notitie Procedure inzake verklaring van geen bedenkingen Wabo 2010-10-07’ met als gevolg dat er geen ontwerp-verklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven, maar direct een definitieve verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het realiseren van het 84 flexwoningen voor een periode van 15 jaar op de kavel;
 3. De raad voor te stellen om, op basis van de ruimtelijke onderbouwing, een verklaring van geen bedenkingen af te geven als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van een omgevingsvergunning voor het realiseren van 84 flexwoningen voor een periode van 15 jaar op de kavel;
 4. De omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan, op basis van de ruimtelijke onderbouwing én onder het voorbehoud dat de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft, voor het realiseren van 84 flexwoningen, voor een periode van 15 jaar op de kavel;
 5. Besluiten tot het aangaan van de ‘Samenwerkingsovereenkomst inzake de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van flexwoonproject Dubbelbeek’ (hierna: SOK) tussen de Gemeente Apeldoorn en de VSW-woningbouwcorporaties;  
 6. In te stemmen met de resultaatsverplichting om te zijner tijd de vervangende tweede locatie te vinden voor de tweede aansluitende periode van 15 jaar, de tweede locatie bouwrijp te maken, eventuele leges te vergoeden, bij te dragen aan de verplaatsingskosten en het ontvangen van retributie e.e.a. zoals opgenomen in de bij dit besluit bijgevoegde SOK;
 7. De raad voorstellen kennis te nemen van de SOK en n.a.v. het beschikbaar stellen van de kavel voor de realisatie van 84 flexwoningen, de Grex Malkenschoten/Malkander te wijzigen als omschreven in het raadsvoorstel en een krediet aan te vragen voor de kosten bouwrijp maken/ leges van de kavel (€ 100.000,-) en de jaarlijkse kosten hiervan te dekken vanuit de Algemene Middelen (zie bijgevoegde begrotingswijziging);
 8. De raad voorstellen een voorziening in te stellen ter grootte van € 770.000,- (prijspeil 2023) ten laste van de algemene reserve voor het leveren van een bijdrage aan de verplaatsingskosten (€ 650.000,-)  en de bouwrijpkosten/leges (€ 120.000,-) voor de locatie van de tweede termijn, conform SOK. (zie bijgevoegde begrotingswijziging);
 9. Bijgevoegd DAEB (Diensten van algemeen economisch belang) aanwijzingsbesluit gemeente Apeldoorn(16745360.1) 18-08-2023 vast te stellen, ten behoeve van de staatssteuntoets, voor het leveren van een bijdrage aan de verplaatsingskosten;
 10.  Concept-Raadsbrief vaststellen en verzenden.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

 5.  Visie en routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed Apeldoorn 2.0

Voorstel van de afdeling Vastgoed en Grond:

 1. Instemmen met de visie op de verduurzaming gemeentelijk vastgoed Apeldoorn 2.0 waarvan de kernpunten zijn:
 1. Uiterlijk in 2050 zijn onze gebouwen volledig energieneutraal en gasloos;
 2. Een brede scope: energie, water & groen, materialen, ruimte en welzijn;
 3. Maatschappelijk belang gaat boven het financieel belang (loslaten terugverdientijd);
 4. We geven het goede voorbeeld en zijn innovatief;
 1. Instemmen met de routekaart verduurzaming vastgoed waarvan de kernpunten zijn:
 1. De routekaart richt zicht primair op het onderdeel energie;
 2. We pakken maatregelen primair op bij de momenten dat er al grootschalig onderhoud aan een gebouw nodig is;
 3. Quickwins en maatregelen bij panden met het grootste energieverbruik halen we wel zoveel als mogelijk in de tijd naar voren toe;
 4. We hanteren een volgordelijkheid in maatregelen: 1) inzetten op besparing, 2) aanpassingen in gebouw en installaties en 3) duurzame opwek;
 5. De totale kosten voor de verduurzaming van ons vastgoed voor het onderdeel energie wordt ingeschat op ca 95 mln;
 1. De raad de visie en de routekaart ter bespreking en besluitvorming aan te bieden.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

 6. Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2024

Voorstel van de afdeling Personeel en Organisatie:

 1. Besluiten om in te stemmen met de uitgangspunten zoals voorgesteld door het College voor Arbeidszaken (CvA) voor het overleg over de Cao Gemeenten 2024 en de aan het CvA mee te geven aandachtspunten;
 2. Besluiten om het afdelingshoofd P&O te mandateren om het e-formulier, waarin wordt ingestemd met de arbeidsvoorwaardennota, namens het college toe te sturen aan de VNG.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Besluit: Het college verleent het afdelingshoofd P&O, om het e-formulier, waarin wordt ingestemd met de arbeidsvoorwaardennota, namens het college toe te sturen aan de VNG.

HAMERSTUKKEN

 7.  Ter informatie de brief m.b.t. het jaarverslag 2022 Veluwse Onderwijsgroep aan de gemeenteraad

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Het jaarverslag inclusief de jaarrekening, conform de statuten en het convenant van de Veluwse Onderwijsgroep, te delen met de Raad.
 2. Instemmen met verzenden bijgaande brief aan de gemeenteraad waarmee we de raad in kennis stellen van het jaarverslag met een korte toelichting.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 8.  Stand van zaken Julianalocatie, beëindiging en oplevering project

Voorstel van de afdeling Programma’s, Projecten en Interimmanagement:

 1. Kennis nemen van de stand van zaken van het project Julianalocatie en de beëindiging van het project;
 2. De raad met bijgevoegde brief informeren.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 9.  Raadsbrief 21 Opvang Oekraïners, asielzoekers en statushouders

Voorstel van de afdeling Actieteam Oekraïne:

 1. Instemmen met de 21ste editie van deze periodieke raadsbrief over de opvang van ontheemden uit Oekraïne, asielzoekers en statushouders.  Deze editie betreft een tussentijdse brief, om de raad te informeren over de voorbereidingen die het college heeft getroffen voor 4 september. Dat is de datum waarop voor een groep zogeheten derdelanders de Richtlijn Tijdelijke Bescherming afloopt. Daardoor verliezen ze hun recht op verblijf in Nederland;
 2. In Apeldoorn gaat het naar verwachting om 54 mensen. Deze groep is door brieven en persoonlijke gesprekken voorbereid op hun vertrek. Op 4 september 12.00 uur moeten ze de opvang verlaten hebben. In de periode van 28 dagen na deze datum kunnen ze alleen nog in de opvang blijven (coulanceregeling) als ze kunnen aantonen dat en wanneer ze in die periode vertrekken.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 10.  Raadsbrief om de raad te informeren over de groene quick wins in de binnenstad

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. De raad door middel van bijgevoegde brief informeren over de gehanteerde werkwijze en de resultaten van de eerste kleine vergroeningsprojecten in de binnenstad (quick wins) en het vervolgtraject.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 11.  Raadsbrief over ontwikkelingen bij Pluryn

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen bij Pluryn;
 2. De raad te informeren over de ontwikkelingen bij Pluryn middels bijgevoegde brief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

  12.  Beantwoording mail van de heer St. N. over wegrestaurant Mendel

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Instemmen met de beantwoording van de mail van de heer St N., waarin we onder meer aangeven dat we begrip hebben voor zijn standpunt, dat de situatie rond Mendel ingewikkeld is, dat we meerdere belangen afwegen en dat we daarom voornemens zijn in te grijpen;
 2. Uw besluit ter kennisname brengen aan de Raad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 13.  Bestemmingsplan Landgoed Deelerwoud

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Het presidium verzoeken om het bestemmingsplan ‘Landgoed Deelerwoud’ en de beeldkwaliteitsplannen ‘Ontwikkelvisie De Brand’ en ‘Ontwikkelvisie Delerhoek’ ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, waarbij wordt voorgesteld om aan 5 zienswijzen niet tegemoet te komen, aan 2 zienswijzen (gedeeltelijk) tegemoet te komen en 3 zienswijzen voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 14.  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Elsbosweg 39 en 64 Klarenbeek en Liederstraat 55 en 57 Lieren

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Het presidium verzoeken om bestemmingsplan Elsbosweg 39 en 64 Klarenbeek en Liederstraat 55 en 57 Lieren ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, waarbij wordt voorgesteld enkele ambtshalve wijziging in het bestemmingsplan aan te brengen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 15.  Meerjaren Perspectief Vastgoedexploitaties (MPV) 2023

Voorstel van de afdeling Vastgoed en Grond:

 1. In te stemmen met het ‘Meerjaren Perspectief Vastgoedexploitaties (MPV) 2023, waarin inzicht en transparantie met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed in de portefeuille van het Vastgoedbedrijf van de gemeente Apeldoorn wordt gegeven, op basis waarvan de Raad, de controlerende en kaderstellende rol kan uitvoeren;
 2. Het presidium verzoeken het ‘MPV 2023’ ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 16.  Vaststellen bestemmingsplan Hessen - Allee naast 6 Klarenbeek

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Het presidium verzoeken bestemmingsplan Hessen – Allee naast 6 Klarenbeek ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, waarbij wordt voorgesteld twee ambtshalve wijziging in het bestemmingsplan aan te brengen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 17.  Vitaliteitsagenda Kerschoten

Voorstel van de afdelingen Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Vaststellen van de Vitaliteitsagenda Kerschoten voor zover het de (voorgenomen) acties, maatregelen en plannen betreft waarvoor de gemeente verantwoordelijk is;
 2. De Vitaliteitsagenda Kerschoten ter kennisname aan de gemeenteraad aanbieden.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 18.  Besluit tot vaststelling incidentele subsidie Beekstraat 16

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Instemmen met het voorstel de subsidieaanvraag Beekstraat 16 vast te stellen en de aanvrager met bijgevoegd besluit te informeren;
 2. Instemmen om het resterende bedrag uit te keren aan aanvrager overeenkomstig het door de aanvrager ingediende verzoek.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

 19.  Overgangsregeling verkorting aflostermijn minnelijke schuldregelingen

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. De gemeente Apeldoorn biedt een overgangsregeling aan inwoners voor wie tussen 7 februari 2023 en 20 maart 2023 een betalingsvoorstel aan de schuldeisers is gedaan op basis van 36 maanden inzake een minnelijke schuldregeling;
 2. De gemeente Apeldoorn staat voor deze inwoners garant voor de aanboden percentages aan schuldeisers inzake de minnelijke schuldregelingen op basis van 36 maanden;
 3. Er zijn geen extra financiële middelen benodigd voor dit besluit. De financiële gevolgen van dit besluit tot max. € 10.000,- kunnen binnen het bestaand budget van de Stadsbank gedekt worden;
 4. De raad in kennis stellen van dit besluit.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 20.  Schriftelijke vragen 'Halvering aflostermijn MSNP juni 2023'

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document;
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat een redactionele wijziging wordt aangebracht.

 21.  Beantwoording schriftelijke vragen over Statiegeldjagers

Voorstel van de afdeling Beheer en Onderhoud:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document;
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Ex Agenda/ Rondvraag

 

 • Het college neemt kennis van:
  • De brief van het Dagelijks Bestuur van de GGD Noord- en Oost Gelderland (NOG) van 21 augustus 2023 aan de gemeenteraden op de zienswijzen van deze raden op de concept-Programmabegroting 2024 GGD NOG;
  • De Besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 11 juli 2023;
  • De bedankbrief van 28 augustus 2023 van een diamanten bruidspaar dat de door het college georganiseerde High Tea in De Keizerskroon heeft bijgewoond.

 

 • Wethouder Huizer meldt dat de uitkomst van het onderzoek van ProRail/BAM naar de oranje stof deze week wordt verwacht.

De bewoners die ook een onderzoek hebben laten instellen hebben aangegeven zich te beraden over de openbaarmaking van de resultaten hiervan.

Het college neemt hier kennis van.

 

 • Wethouder Huizer meldt dat Liander ook richting de gemeente heeft laten weten dat rekening gehouden moet worden met vertraagde aansluitingsmogelijkheden.

Het college neemt hier kennis van.

 

 • Wethouder Prins meldt dat er naar verwachting door middel van een landelijke regeling zal worden voorzien in de lacune die er op dit moment is voor mensen die recht hadden op een Wmo-voorziening en die overgaan naar recht op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het college neemt hier kennis van.

 

 • Wethouder Wenzkowski koppelt zijn bevindingen van de gehouden inwonersbijeenkomsten over mobiliteit in de binnenstad aan het college terug.

Het college neemt hier kennis van.

 

 

Vastgesteld op 5 september 2023.

 

de secretaris,

S. de Bruin 

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Uw Reactie
Uw Reactie