Vergadering 4 juli

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 4 juli 2023

Aanwezig

A.J.M. Heerts, burgemeester
J. Joon, wethouder
P.C.J. Messerschmidt, wethouder
D.S. Huizer, wethouder
H. van den Berge, wethouder
S. Biharie, wethouder
A.J. Prins, wethouder
M. Wenzkowski, wethouder 
S. de Bruin, gemeentesecretaris
M. van Loenen, bestuursadviseur, notulist

Afwezig

 1. Vaststellen notulen van 27 juni 2023

De notulen zijn gewijzigd vastgesteld.

BESPREEKSTUKKEN

 2.  Voorbereidingskrediet Stadspark Apeldoorn

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. In te stemmen met de schetsontwerpen van de projecten Grote Markthof, Griftpark en Parkstraat, als resultaat van het participatietraject;
 2. Een voorbereidingskrediet van € 1.117.792,- beschikbaar te stellen om de schetsontwerpen van de projecten Griftpark, Parkstraat en Grote Markthof uit te werken tot voorlopig ontwerp (VO) en het krediet te dekken uit de bij de MPB 2023-2026 gereserveerde investeringsruimte voor het programma Stadmaken op de Veluwe.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat een redactionele wijziging wordt aangebracht.

HAMERSTUKKEN

  3.  Subsidieregeling initiatieven jaarwisseling

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Vaststellen van de bijgevoegde nieuwe Subsidieregeling initiatieven jaarwisseling onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling initiatieven jaarwisseling die nu van kracht is

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 4.  Ontwikkelingen jeugdbescherming

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Kennisnemen van de actuele stand van zaken bij Jeugdbescherming Gelderland en wachtlijst Apeldoorn;
 2. De raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 5.  Raadsbrief 20 Opvang ontheemden Oekraïne, asielzoekers en vluchtelingen

Voorstel van de afdeling Communicatie- en Kabinetszaken:

 1. Instemmen met deze periodieke raadsbrief waarin het college de raad op de hoogte stelt van de actuele stand van zaken in de opvang van ontheemden uit Oekraïne, asielzoekers en vluchtelingen. Deze editie is een korte brief, ter afronding vóór het zomerreces.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

 6.  Raadsbrief planning onderwerpen invoering Omgevingswet voor Raad

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Instemmen met bijgaande concept-brief aan de raad over de planning van onderwerpen die in het kader van de invoering van de Omgevingswet aan de raad zullen worden voorgelegd en het presidium verzoeken de raadsbrief ter kennisneming aan de gemeenteraad aan te bieden.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 7.  Raadsbrief update Hervormingsagenda Jeugd

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. De raad te informeren over de vastgestelde Hervormingsagenda Jeugd via bijgevoegde raadsbrief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 8.  Werkbezoek aan Burlington

Voorstel van de afdeling Communicatie- en Kabinetszaken:

 1. Instemmen met bijgevoegde brief aan de raad. In de brief met bijgevoegde presentatie informeert het college de raad over het werkbezoek van de burgemeester aan onze partnerstad Burlington. Ook kondigt het college het tegenbezoek van een delegatie uit Burlington aan in 2025, 80 jaar na de bevrijding. Daarnaast doet het college het voorstel een projectgroep op te richten voor de voorbereiding van dat bezoek en de herdenking van de 80 jaar bevrijding. 

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 9.  Raadsbrief ontwikkelingen Gelre Ziekenhuis

Voorstel van de afdelingen Communicatie- en Kabinetszaken en Concernzaken:

 1. In te stemmen met de raadsbrief en deze aan de gemeenteraad te versturen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

 10.  Doorontwikkeling Stadspas

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Kennisnemen van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de verschillende groepen gebruikers van de Stadspas;
 2. Vooruitlopend op accordering in de integrale afweging MPB 2024-2027 akkoord gaan met het voorstel om het aantal lokale aanbieders uit te breiden waar de Stadspas gebruikt kan worden en actie te ondernemen om de aanbieders (meer) kortingen te laten geven;
 3. De eenmalige kosten (ad. € 6.500) uit het bestaande budget 2023 te dekken;
 4. De structurele kosten (ad. € 35.000) te betrekken bij de integrale afweging MPB 2024-2027.
 5. Akkoord gaan met het informeren van de gemeenteraad met een raadsbrief.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 11.  Reactie ongevraagd advies inzake inzet ervaringsdeskundigen/ervaringskennis

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:

 1. Kennis te nemen van het ongevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn inzake inzet ervaringsdeskundigen/ervaringskennis;
 2. Via bijgevoegde brief te reageren op het ongevraagd advies;
 3. Dit besluit ter kennisname aan te bieden aan de raad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 12.  Beantwoording brief m.b.t. schoffering veteranenmonument tijdens Drakenbootfestival

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Kennis te nemen van de binnen gekomen brief over het plaatsen van fietsen in de buurt van- en tegen een veteranenmonument tijdens het Drakenbootfestival;
 2. Instemmen met het voorstel voor de beantwoording van de ingekomen brief en de genomen maatregelen. Te weten:
 1. De brief wordt besproken tijdens de evaluatie met de festivalorganisatie;
 2. In het vervolg zullen hekken worden geplaatst rondom het veteranenmonument bij evenementen;
 3. De maatregelen zullen ook worden toegepast bij andere evenementen en monumenten.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

  13.  Reactie bestuurlijk wederhoor onderzoek Verkeersveiligheid Rekenkamercommissie Apeldoorn

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Instemmen met de antwoordbrief aan de Rekenkamercommissie Apeldoorn waarin het college in het kader van bestuurlijk wederhoor een reactie geeft op de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek naar verkeersveiligheid dat in opdracht van de RKC is uitgevoerd;
 2. Brief toezenden aan het Presidium.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 14.  Actieplan Landbouw, samen werken aan een toekomstbestendige landbouw in Apeldoorn

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Het Actieplan Landbouw vast te stellen;
 2. Een extra consultatie van de agrarische sector in september te organiseren;
 3. Wethouder Van den Berge het mandaat te verlenen om eventuele niet principiële aanvullingen uit de extra consultatieronde te verwerken;
 4. Het Presidium te verzoeken om het Actieplan Landbouw na behandeling in de PMA ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 15.  Verlenen gemeentegarantie HC Ares

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van de gemeenteraad Hockey Club Ares een gemeentegarantie verlenen ter waarde van maximaal € 380.000 voor het aangaan van een geldlening met de Nederlandse Waterschapsbank die het mogelijk maakt om de aanschaf van een Blaashal te financieren;
 2. Instemmen met de verplichtingen die voortvloeien uit de onherroepelijke en onvoorwaardelijke borgstelling door de Nederlandse Waterschapsbank zoals die integraal in het collegevoorstel is opgenomen;
 3. Het Presidium vragen of de gemeenteraad wensen of bedenkingen heeft tegen uw voornemen de gemeentegarantie te verlenen.
 4. In het geval de gemeenteraad geen wensen of bedenkingen heeft, dit besluit als definitief aanmerken en de gemeentegarantie te verlenen, via ondertekening door de burgemeester van de Akte van Borgtocht van de Nederlandse Waterschapsbank.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 16.  Subsidieregeling inwonersinitiatieven: tweede ronde grote initiatieven 2023

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Kennisnemen van het advies van de ambtelijke commissie over de in deze tweede ronde van 2023 ingediende aanvragen volgens de Subsidieregeling inwonersinitiatieven;
 2. Het advies van de commissie overnemen en aan de twee ingediende initiatieven subsidie verlenen voor een totaalbedrag van € 31.797,43.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 17.  Uitbreiden opdracht ‘’Energiehulp op maat’ aan deA

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. In te stemmen met het uitbreiden van de opdracht ‘’Energiehulp op maat’’ aan deA met 350 extra huishoudens en daarmee samenhangend de overeenkomst te verlengen tot 1 november 2023 (een en ander conform de aanbestedingsstukken);
 2. De gratis maatregel(en) voor de extra 350 huishoudens te verhogen van € 400,00 naar
  € 600,00 per huishouden;
 3. Deze aanvullende opdracht (€ 70.000,00 voor de adviesgesprekken en € 210.000,00 voor de maatregelen) te bekostigen vanuit de 3 miljoen euro die beschikbaar zijn gesteld in de MPB 2023-2026 in programma 4 voor de energietransitie/ aanpak armoede door ondersteuning bij energiebesparende maatregelen.
 1. Dit besluit ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 18.  Ophogen subsidieplafond Subsidieregeling Gebiedsparticipatie

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Gebiedsparticipatie voor 2023 met € 50.000,- te verhogen naar € 375.000,-.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 19.  Treasuryrapportage 2022-2023 & Treasuryjaarplan 2023-2024

Voorstel van de afdeling Financiën en Control:

 1. Het Treasuryjaarplan 2023-2024 vaststellen en de Treasuryrapportage 2022-2023 voor    kennisgeving aan te nemen;
 2. Instemmen met de rentevisie conform dit jaarplan;
 3. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 20.  Voorzorgbeleid magneetvelden bij elektriciteitsvoorzieningen

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid:

 1. Kennis nemen van het herijkt landelijk voorzorgbeleid voor magneetvelden bij elektriciteitsvoorzieningen (21-04-2023) en dit voorzorgbeleid voor nieuwe situaties toepassen per 14 juli 2023.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 21.  Verzoek van de SAM toekennen monumentenstatus pand Van der Houven van Oordtlaan 4

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Kennis nemen van het verzoek dd. 19 september 2022 van de Stichting Apeldoornse monumenten t.a.v. (voor)bescherming van het pand Van de Houven van Oordtlaan 4;
 2. Besluiten om het pand Van der Houven van Oordtlaan 4 in Apeldoorn niet voor te beschermen als gemeentelijk monument;
 3. Besluiten om het pand niet aan te wijzen als gemeentelijk monument;
 4. Besluiten om aan het pand niet de status van beeldbepalend pand toe te kennen, omdat de ligging van het pand in het Rijksbeschermd gezicht De Parken reeds een vorm van bescherming geeft;
 5. Uw besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad;
 6. Het afdelingshoofd VOA te mandateren in het ondertekenen van de brieven aan belanghebbenden (eigenaar en SAM) waarin uw besluit is verwerkt.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Besluit: Het college verleent het afdelingshoofd VOA mandaat voor het ondertekenen van de brieven aan belanghebbenden.

 22.  Glazeniershorst 403, advies Commissie omgevingskwaliteit niet overnemen

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Het negatieve advies d.d. 15 mei 2023 van de Commissie Omgevingskwaliteit (welstand) niet over te nemen en de vergunning voor het realiseren van een school met kinderdagverblijf aan de Glazeniershorst 403 te verlenen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 23.  Jaarrekening met jaarverslag 2022

Voorstel van de afdeling Informatie:

 1. De jaarrekening van de Stichting Apeldoorns Archief 2022 volgens haar statuten goed te keuren.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 24.  Nota Reikwijdte en Detailniveau Kanaalzone Noord

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:

 1. Instemmen met de bijgevoegde Nota Reikwijdte en Detailniveau Kanaalzone Noord (NRD), waarin de methode van onderzoek naar milieu- c.q. omgevingseffecten van de planvorming in de Kanaalzone, en dan met name het noordelijk deel, wordt omschreven;
 2. De Nota Reikwijdte en Detailniveau Kanaalzone Noord vrijgeven voor terinzagelegging vanaf 10 augustus 2023 gedurende zes weken, met daaraan parallel de raadpleging van de betrokken instanties en bestuursorganen en de raadpleging van de Commissie voor de Milieueffectrapportage.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

  25.  Centrum voor Sport, Bewegen en Gezondheid

Voorstel van de afdeling Vitaal en Ondernemend Apeldoorn:

 1. Kennis nemen van bijgevoegde brief van het college aan de gemeenteraad;
 2. Deze met spoed versturen aan de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 26.  Raadsbrief Voortgang implementatie Woo

Voorstel van de afdeling Informatie:

 1. Instemmen met de brief aan de gemeenteraad waarin het college de voortgang met betrekking tot de implementatie van Wet Open Overheid (Woo) beschrijft;
 2. Brief toezenden aan de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 27.  Advies beantwoording brief aan de gemeenteraad over de Voorbereiding tot Omgevingsvergunning, Kayersdijk (voormalig viskwekerij) in Apeldoorn, ten behoeve van het tijdelijk plaatsen van 504 woningen

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Instemmen met bijgevoegde concept-antwoordbrief en het Presidium verzoeken deze ter besluitvorming/verzending voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 28.  Beantwoording schriftelijke vragen D66 over flexwoningen Kayersdijk

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma's en Interimmanagement:

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document;
 2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele wijzigingen worden aangebracht.

 BESLUIT VAN NIET-OPENBAAR NAAR OPENBAAR

 • Subsidieregeling Algemene Voorzieningen MO/BW (regionaal)                                           Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:
 1. In verband met het opnieuw uitzetten van een deel van de subsidieregeling in verband met de beëindiging van DTZ Menorah. Akkoord te gaan met de inhoud van de extra regionale subsidieregeling MO/BW, inclusief de bijhorende subsidieplafonds van € 237.500,00 in 2024 en 2025 en € 79.095,00 in 2023 en deze regeling vast te stellen.
 2. De subsidieregeling namens gemeenten in de regio Oost-Veluwe1 uitvoeren en daarvoor de financiële middelen te onttrekken uit het regionale MO/BW budget.
 3. De raad van bovengenoemde besluiten in kennis te stellen.

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.                                                                         *Dit besluit is openbaar uit de vergadering van 12 juni 2023 (vastgesteld 15 juni 2023).

[1] Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Voorst

SPOEDBESLUIT

 • Raadsbrief datalek na incident bij leverancier burgerportaal

Voorstel van de afdeling KCC:

 1. Instemmen met verzending van bijgevoegde raadsbrief (door de raad te ontvangen op donderdag 29 juni).

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

Ex Agenda/ Rondvraag 

 • Het college neemt kennis van de Memo vaststelling portefeuilleverdeling van 30 juni 2023 en besluit de portefeuille Asiel te beleggen bij wethouder S. Biharie en de portefeuille Opvang te beleggen bij wethouder P.C.J. Messerschmidt.
 • Het college neemt met instemming kennis van de Memo Procedure besluitvorming tijdens zomerreces.
 • Het college neemt kennis van:
  • de brief van het raadspresidium van de gemeente Apeldoorn van 26 juni 2023 over de Strategische Werkagenda Raad 2023-2026;
  • de brief van de bestuurder van Nidos jeugdbescherming voor vluchtelingen en het lid en plaatsvervangend voorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) van 28 juni 2023 over de Oproep COA en Nidos voor AMV Opvang;
  • de brief van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en oost-Gelderland (VNOG) van 28 juni 2023 over de Jaarstukken VNOG 2022;
  • de Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 20 juni 2023;
  • de felicitatiebrief aan het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 5 juli 2023;
  • de agenda en stukken voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek op 5 juli 2023;
  • de agenda en de stukken voor de vergadering van de Regioraad van de Regio Stedendriehoek van 5 juli 2023.
 • Wethouder Prins meldt dat de uitwerking van de IZA/GALA-akkoorden als kritisch project voor de duur van een jaar onder ambtelijk opdrachtgeverschap van de directeur Maatschappelijke Ontwikkeling wordt vormgegeven.

Het college neemt hier kennis van.

 • Wethouder Wenzkowski meldt dat het contract met de leverancier van de koffieautomaten op het stadhuis per direct is ontbonden.

Het college neemt hier kennis van.

 • De burgemeester meldt dat hij per 1 september 2023 is benoemd als plaatsvervangend voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dit is een onbezoldigde nevenfunctie.

Het college neemt hier kennis van.

Vastgesteld op 6 juli 2023.

de secretaris,

S. de Bruin

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Uw Reactie
Uw Reactie