Vergadering 6 juli

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 6 juli 2023

Aanwezig

A.J.M. Heerts, burgemeester
J. Joon, wethouder
P.C.J. Messerschmidt, wethouder
D.S. Huizer, wethouder
H. van den Berge, wethouder
S. Biharie, wethouder
A.J. Prins, wethouder
M. Wenzkowski, wethouder 
S. de Bruin, gemeentesecretaris
M. van Loenen, bestuursadviseur, notulist

Afwezig

 1. Vaststellen notulen van 4 juli 2023

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

 2.  Schriftelijke vragen van de fracties VVD, SP en Lokaal Apeldoorn volgens art. 34 Reglement van Orde betreffende parkeerverbod rond en om Wegrestaurant Mendel

Voorstel afdeling Omgevingsrecht en vergunningen:

  1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd document;
  2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 Ex Agenda/ Rondvraag

  • Het college bespreekt het overzicht van de ingediende amendementen en moties in het kader van de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 in de gemeenteraad op 6 juli 2023.

Vastgesteld op 7 juli 2023.

de secretaris,

S. de Bruin

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Uw Reactie
Uw Reactie