Datapedia

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Afnemer

Afnemers zijn organisaties die gegevens betrekken van de basisregistraties. Overheden moeten voor de uitvoering van hun publieke taken gebruik maken van de authentieke gegevens uit de basisregistraties.

Algemeen belang

Als er een taak van algemeen belang vervuld moet worden waarvoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, dan mogen de persoonsgegevens verwerkt worden. Dit geldt ook voor taken in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkersverantwoordelijke zijn opgedragen. Hieronder vallen onder meer de gebruikelijke verwerkingen van, voor of namens de overheid. Voor deze grondslag zal meestal ook een andere wettelijke grondslag moeten bestaan. Bijvoorbeeld omdat in een wet een bepaalde taak of verplichting is opgenomen. Een van de rechten van de betrokken, uit de AVG, is het recht op gegevenswissing. Ook wel bekend als het recht op vergetelheid. Als persoonsgegevens echter op de grondslag algemeen belang worden verwerkt, dan bestaat het recht op gegevenswissing niet. Misschien ook niet zo gek, want anders zouden gemeenten de BRP (Basisregistratie Personen, waaronder het voormalige GBA valt) niet bij kunnen houden.

Algoritme

Een algoritme is een wiskundige formule. In programmeertaal is het een instructie, een stukje code, om een probleem om te lossen. Met algoritmes kan de maker van tevoren bepalen wat er gebeurt in een bepaalde situatie. Algoritmes helpen ons om sneller informatie te verwerken en om ingewikkelde keuzes te maken. Ook maken algoritmes slimme technologie zoals kunstmatige intelligentie mogelijk.

Anonimiseren 

Betekent het verwisseling van persoonsgegevens in gegevens die niet langer gebruikt kunnen worden om een natuurlijk persoon te identificeren, daarbij in ogenschouw nemende 'alle middelen die hiervoor redelijkerwijs gebruikt kunnen worden', door zowel een verantwoordelijke als een derde partij.

Wanneer sprake is van volledig geanonimiseerde data, is privacywetgeving niet meer van toepassing. Op gepseudonimiseerde data is privacywetgeving wel van toepassing.

Authentieke registratie

Authentieke registraties bevatten unieke gegevens die zijn onderzocht en onderbouwd met officiële documenten, zoals een geboorteakte of een kadastraal veldwerk. Deze gegevens zijn van een dermate hoge kwaliteit, dat de overheid ze zonder enig verder onderzoek in haar werk kan gebruiken.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

De verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De voorloper hiervan was de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

B

BAG

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening (BAG LV). Het Kadaster beheert deze en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren. De gemeente is bronhouder  van de BAG.
Klopt er iets niet in de BAG? Dan kunt u dat melden. Uitleg hierover leest u op de website van het kadaster.

Basisregistraties

Er zijn 10 basisregistraties. Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Dit kan gaan om uitrukkende hulpdiensten, het efficiënt vaststellen van het recht op uitkering of het toetsen van vergunningaanvragen. Bij het gebruik van de gegevens is de privacy van de burger gewaarborgd.
De Rijksoverheid heeft 10 basisregistraties aangewezen die door alle overheidsinstellingen verplicht gebruikt moeten worden bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. 

 1. Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 2. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
 3. Basisregistratie Inkomen (BRI)
 4. Basisregistratie Kadaster (BRK)
 5. Basisregistratie Ondergrond (BRO)
 6. Basisregistratie Personen (BRP)
 7. Basisregistratie Topografie (BRT)
 8. Basisregistratie Voertuigen (BRV)
 9. Handelsregister (HR)
 10. Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen, gebouwen, kortom: de inrichting van de fysieke omgeving. De gemeente is bronhouder van de BGT.
Klopt er iets niet in de BGT? Dan kunt u dat melden.

Big data

Een eenduidige definitie van Big Data is er niet. Bij Big Data gaat het om grote hoeveelheden gegevens, die in een hoog tempo ontstaan en in allerlei vormen verschijnen (tekst, film, geluid, metingen, etc.). Een regulier verwerkingsprogramma zoals Excel kan deze hoeveelheden en snelheden niet aan.
De gemeente Apeldoorn beschikt over veel data, maar de stempel Big heeft het niet. Door deze gegevens (data) te combineren en onderling verbanden te leggen ontstaat inzicht in het wel en wee van onze gemeente. Dit inzicht kan ons helpen bij onze dienstverlening en onze bedrijfsvoering en voor onze inwoners.

BRI

In de Basisregistratie Inkomen staat het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon van iedereen die aangifte inkomstenbelasting doet. Overheidsorganisaties gebruiken de BRI om toeslagen, subsidies of uitkeringen te bepalen. Het inkomen dat is opgenomen in de BRI, heet het geregistreerd inkomen. Het geregistreerd inkomen (van het voorgaande jaar) is te raadplegen op MijnOverheid. De Belastingdienst is de bronhouder van de BRI.

BRK

De basisregistratie Kadaster bestaat uit de kadastrale registratie en de Kadastrale Kaart. Veel afnemers gebruiken de kadastrale gegevens als basis voor hun eigen werkprocessen. Het Kadaster fungeert dus eigenlijk al lange tijd als basisregistratie. De producten van het Kadaster blijven beschikbaar via Mijn Kadaster en de andere kanalen. Met andere basisregistraties zullen directe koppelingen worden gelegd om ook gegevens van andere registraties op te kunnen nemen in de kadastrale registratie en op kadastrale producten. Het Kadaster is de bronhouder van de BRK
Twijfelt u aan de juistheid van gegevens in een registratie die het Kadaster beheert? Dan kunt u dat melden.

BRO

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt dé centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. De wet BRO is op 1 januari 2018 in werking getreden en verplicht bronhouders om bodem- en ondergrondgegevens digitaal aan te leveren en te gebruiken. De verplichting wordt in de komende 4 jaar stapsgewijs uitgebreid. De gegevens in de basisregistratie zijn gevalideerd en belangrijk bij drinkwaterwinning, ondergronds transport en delfstofwinning, maar ook bij bovengrondse activiteiten zoals energietransitie, woningbouw en aanleg van infrastructuur. De gemeente is bronhouder van de BRO.
Twijfelt u aan de juistheid van bepaalde gegevens in de BRO? Laat het weten met een BRO terugmelding.

Bronhouder

Een bronhouder is een organisatie die verantwoordelijk is voor het inwinnen en bijhouden van gegevens in een basisregistratie. Ook moet een bronhouder ervoor zorgen dat die gegevens betrouwbaar, compleet en correct zijn. Een bronhouder kan verantwoordelijk zijn voor meerdere basisregistraties.
Naast de gemeente zijn ook het Kadaster, de Kamer van Koophandel, het UWV en de Rijksdienst Wegverkeer bronhouders.

BRP

De Basisregistratie Personen (BRP) is de basisregistratie voor persoonsgegevens binnen het stelsel van basisregistraties. De Nederlandse overheid gebruikt de gegevens die in de BRP worden geregistreerd. Het gaat daarbij onder andere om naam, geboortedatum, geboorteplaats, verblijfplaats en familierelaties. Er zijn ook andere organisaties die de gegevens in de BRP gebruiken, zoals pensioenfondsen en onderzoeksinstellingen. De gemeente is bronhouder van de BRP
Klopt er iets niet in de BRP? Dan kunt u dat doorgeven.

BRT

De basisregistratie Topografie bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus (schaal: 1:10.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000 en 1:1.000.000). Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt. Het Kadaster is de bronhouder van de BRT. Ziet u een fout in de gegevens van de BRT? Dan kunt u dat melden.

BRV

In de Basisregistratie Voertuigen (BRV) staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. Uit de registratie verstrekt de RDW (Dienst Wegverkeer) informatie aan overheden, burgers en bedrijven. Het RDW (Rijksdienst van Wegverkeer) is de bronhouder van de BRV. Ziet u een fout in de gegevens van de BRV? Dan kunt u dat melden

D

Dashboard

Een dashboard is een visuele, digitale weergave van een aantal brokken informatie. In een dashboard wordt vaak gebruik gemaakt van metertjes of grafieken om een duidelijk overzicht te geven in een veelheid aan informatie. Een dashboard biedt vaak de mogelijkheid om ook achterliggende informatie te raadplegen.

Data

Data zijn alle soorten gegevens (symbolen, tekens, getallen, woorden, etc.) die een weergave zijn van feiten. Data bestaat in gestructureerde en ongestructureerde vorm. Van gestructureerde data is sprake als de gegevens geordend, gerubriceerd en eenvoudig traceerbaar zijn opgeslagen in een database. Data in de vorm van databestanden, documenten, berichten, beelden of geluid, wordt aangeduid als ongestructureerde data.
Informatie
Informatie is data die is voorzien van context, betekenis en samenhang, die te interpreteren is en nieuwswaarde heeft voor de gebruiker. 

Datalab

Datalab is een samenwerking tussen dataspecialisten binnen de gemeente Apeldoorn. Het Datalab brengt gegevens uit verschillende interne én externe bronnen samen, analyseert deze en dit levert nieuwe informatie op. Bestaande gegevens worden gebruikt, maar ook wordt er soms een enquête gehouden om nieuwe gegevens te krijgen. Met als resultaat informatie die u de benodigde input geeft voor uw project of beleidsstuk. Deze informatie wordt gepresenteerd in kaartmateriaal, een digitaal dashboard of bijvoorbeeld een rapportage. Veilig, betrouwbaar en binnen de privacyregels. 

Hebt u een vraag over het Dataportaal, het Datalab of de data en producten van het Dataportaal? Mail uw vraag naar opendata@apeldoorn.nl. Een medewerker van het Datalab neemt dan contact met u op. Daarnaast kunt u ook zelf open data aanvragen.

Data

Is een verzameling van gegevens (data). De meest voorkomende presentatie is in tabelvorm. Elke kolom vertegenwoordigt een bepaalde variabele. Elke rij komt overeen met een bepaald lid van de gegevensverzameling in kwestie. Deze rij bevat de waarden voor elk van de variabelen, of attributen, voor dit lid. Elke waarde staat bekend als een datum. De gegevensverzameling kan gegevens voor een of meer leden bevatten, overeenkomend met het aantal rijen.

Dataspecialist

Een dataspecialist werkt met data (gegevens). Door gegevens te verzamelen, samen te voegen en te analyseren, ontstaat nieuwe informatie. Deze informatie biedt input voor de organisatie voor beleidsstukken, bedrijfsprocessen en de dienstverlening van onze gemeente.  De dataspecialist zorgt ervoor dat de verkregen informatie met toelichting op een veilige, betrouwbare manier toegankelijk gemaakt wordt in een rapport, kaartmateriaal, grafieken of bijvoorbeeld een web app(licatie). 

Doelbinding

Het uitgangspunt van doelbinding is, dat gegevens worden verwerkt en verzameld voor een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doel. 'Welbepaald en uitdrukkelijk omschreven' houdt in dat men geen gegevens mag verzamelen zonder een precieze doelomschrijving.

F

Functioneel beheerder

Een functioneel beheerder bewaakt de verwerking van de gegevens die door een bronhouder zijn aangeleverd. Ook verwerkt de beheerder deze gegevens in producten, zoals rapportages en overzichten.

G

Gegevensmanagement

Gegevensmanagement is het geheel van activiteiten om in de organisatie op het juiste moment over de benodigde gegevens te beschikken. Het is een paraplu-begrip voor organisatie-, proces- en technische zaken om goed over gegevens te kunnen beschikken.

Gerechtvaardigd belang

Het gerechtvaardigd belang is eigenlijk vooral een belangenafweging. De verwerking moet noodzakelijk zijn voor de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, tenzij de privacybelangen van de betrokkene zwaarder wegen. Hierbij moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de vraag in hoeverre de betrokkene had mogen verwachten dat de verwerking plaats zou vinden en met welk doel dan. Dit belang kan bijvoorbeeld gebruikt worden om direct marketing mogelijk te maken. Let wel op dat een betrokkene altijd bezwaar mag maken tegen direct marketing en de verwerking dan moet stoppen. Het gerechtvaardigd belang is ook belangrijk voor fotografen die bijvoorbeeld fotograferen op evenementen, journalistieke of documentaire fotografie verzorgen waarbij een quitclaim niet mogelijk is of wanneer het gaat om straatfotografie.

Grondslag

Dat betekent dat er een goede reden moet zijn om persoonsgegevens te verwerken. In de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), staan 6 redenen genoemd. De juridische naam voor die redenen is grondslagen.

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van de overeenkomst
 3. Wettelijke verplichting
 4. Vitale belangen
 5. Algemeen belang
 6. Gerechtvaardigd belang

H

HR

Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register. Dit geeft rechtszekerheid bij het zakendoen. De overheid gaat de basisregistratie verplicht gebruiken. Een gemeente moet bijvoorbeeld het Handelsregister raadplegen als zij gegevens over een bedrijf zoekt. De Kamer van Koophandel is bronhouder van de HR. Klopt er iets niet in het HR? Dan kunt u dat via Digimelding doorgeven.

I

Infographic

Infographics worden gebruikt om op snelle en duidelijke wijze informatie over te brengen. Bij een infographic zijn tekst en afbeeldingen één geïntegreerd geheel. Het inzetten van infographics wordt ook wel aangeduid als datavisualisatie. Bij een infographic kan worden gedacht aan een grafiek, instructieschema of plattegrond. Bij een infographic kan de lezer in één oogopslag (of in stappen) kennis nemen van informatie. Dit maakt de informatie in een infographic toegankelijker dan wanneer deze in een kale tekstvorm zou worden gepresenteerd.

Informatie

Informatie is data die is voorzien van context, betekenis en samenhang en die op de juiste wijze is geïnterpreteerd en daardoor nieuwswaarde heeft voor de ontvanger.

Informatiemanagement

Informatiemanagement is een proces dat er voor zorgt dat de informatiebehoeften uit werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie vertaald worden in informatievoorziening.

Informatiemanager

Een informatiemanager adviseert de organisatie over de inzet van informatie en IT. Samen met de organisatie stelt hij/zij een informatieagenda op.  In deze agenda staan alle activiteiten die in een periode (meestal een jaar) gaan plaatsvinden op het gebied van Informatie en IT. Zodat de organisatie snel en doeltreffend kan inspelen op (digitale) ontwikkelingen.

Informatieproduct

Een digitale of fysieke vorm waarin informatie aan een gebruiker wordt aangeboden. Een informatieproduct van het Datalab kan verschillende verschijningsvormen hebben zoals een tabel, grafiek, rapportage, kaart, dashboard, website of een app.

Interoperabiliteit

Gegevens/data zijn uitwisselbaar en sluiten aan op processen en samenwerkende gegevensinfrastructuur.

K

Kernregistratie

Deze gegevens worden door de gemeente Apeldoorn belangrijk genoeg bevonden om ook als registratie aan te merken, maar zijn wettelijk niet verplicht. De kernregistraties worden door derden (afdelingen, sectoren, landelijke voorziening, leveranciers etc.) gebruikt en zijn belangrijk voor de bedrijfsvoering. Deze gegevens worden eenmalig aangeleverd en meervoudig gebruikt.
Voorbeelden van kernregistraties zijn:

 • Wijk- en buurtindeling (gebiedsindeling)
 • Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB)
 • Kernregistratie topografie (basis topografisch bestand voor o.a. BGT, BAG en BOR)
 • Ruimtelijke plannen
 • Luchtfoto’s
 • Panoramafoto’s
 • Hoogtedata / AHN

Kwaliteit

Om kwalitatief juiste en volledige informatieproducten te maken is het nodig dat de data van goede kwaliteit is. Wat de gemeente Apeldoorn verstaat onder kwaliteit van data en hoe deze wordt beheerd leest u op de pagina kwaliteit.

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten zelfstandig problemen oplossen. Zij imiteren hierbij het denkvermogen van de mens. Kunstmatige intelligentie (KI), of artificiële intelligentie (AI), zorgen er voor dat apparaten kunnen reageren op data of impulsen uit hun omgeving. Daarmee nemen ze zelfstandig beslissingen. Het gaat bij KI dus niet om de rekenkracht, maar om de mogelijkheid (zelfstandig) te leren en beslissingen te nemen. De apparaten zijn zich echter niet bewust van de taken die ze uitvoeren. Ze volgen algoritmes en herkennen patronen. Door te leren van hun eigen fouten, leveren ze een beter resultaat. Je spreekt dan ook wel van Machine Learning.

L

Landelijke voorziening

Dit is landelijk distributiepunt om decentraal ingewonnen informatie centraal te kunnen verstrekken.

Landmeter

Een landmeter meet afstanden, hoogten, hoeken en bepaalt coördinaten in de buitenruimte. Met de gegevens worden landkaarten, gebieden, bouwterreinen, kadaster of percelen in kaart gebracht. Veranderingen in een gebied of aan een bouwwerk kunnen zo goed in kaart gebracht worden. Ook het uitzetten (zichtbaar maken in het terrein) van wegen, kunstwerken, heipalen of grenzen kan gedaan worden door een landmeter.

O

Onderzoekplicht

De bronhouder heeft de plicht om onjuistheden in de registratie te onderzoeken.

Open data

Open data zijn gegevens die vrij beschikbaar gesteld zijn en die dus door iedereen gebruikt, hergebruikt en verspreid kunnen worden. Hier zitten geen technische, juridische of financiële belemmeringen aan. Het gaat vaak om ongestructureerde gegevens waar een geïnteresseerde zelf mee aan de slag kan. De gemeente Apeldoorn stelt open data beschikbaar via het Dataportaal. Wilt u open data aanvragen, dan kan dat door een informatieverzoek in te dienen. Meer open data van de overheid vind u hier:

P

Pseudonimiseren

Is een techniek ter verbetering van de beveiligingsmaatregelen. Pseudonimiseren is een methode waarbij identificerende gegevens met een bepaald algoritme worden vervangen door versleutelde gegevens (het pseudoniem). Omdat het versleutelingsproces omkeerbaar is, zijn gepseudonimiseerde data over een identificeerbare persoon volgens de AVG nog steeds persoonsgegevens.

S

Stelsel van Basisregistraties

Nederland heeft 10 basisregistraties. Hierin staan algemene gegevens zoals persoonsgegevens, adressen en bedrijfsnamen. De overheid gaat deze registraties samenvoegen tot 1 stelsel van basisregistraties. Provincies, gemeenten en waterschappen hebben toegang tot deze gegevens voor hun werk.
Voordelen van het koppelen van basisregistraties: 

 • ambtenaren zijn efficiënter;
 • betere dienstverlening;
 • burgers en bedrijven hoeven gegevens maar 1 keer aan te leveren;
 • de overheid hoeft de gegevens maar 1 keer te verwerken.

De hele overheid maakt verplicht gebruik van de basisregistraties.

T

Terugmeldplicht

Als een afnemer twijfelt aan de juistheid van de gegevens in de authentieke registraties, dan heeft hij/ zij de plicht dit te melden aan de bronhouder. De bronhouder heeft vervolgens ook de plicht de melding serieus te onderzoeken en zo nodig correcties door te voeren. Wilt u een terugmelding doen? Dat kan via de webpagina open data.

Toestemming

Toestemming kan gegeven worden door een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting. De toestemming moet uitdrukkelijk zijn. Stilzwijgende toestemming is niet voldoende. De vereisten voor toestemming zijn strenger geworden dan ze onder onze huidige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens, waren. Bovendien mag toestemming ook weer worden ingetrokken en moet dat net zo gemakkelijk zijn als het geven van de toestemming. Als dat gebeurt ben je dus je grondslag kwijt en mogen de persoonsgegevens niet meer verwerkt worden. Deze grondslag is vooral een vangnet, een soort restbepaling, voor het geval je van geen van de andere grondslagen gebruik kunt maken.

U

Uitvoering van de overeenkomst

Het gaat om een overeenkomst waarbij de betrokkene (de persoon waarvan de persoonsgegevens zijn) partij is. De overeenkomst kan niet worden uitgevoerd zonder die persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan een winkel die een adres nodig heeft om producten te kunnen leveren. Is het verwerken van de persoonsgegevens alleen maar handig, maar niet noodzakelijk, dan kan deze grondslag niet gebruikt worden.

V

Vitale belangen

Alleen om de vitale belangen van een natuurlijk persoon te kunnen beschermen, mogen de persoonsgegevens verwerkt worden. Er is niet zo snel sprake van een vitaal belang. Vitaal wil zeggen dat het gaat om het leven van de persoon. Niet zozeer de algemene medische gegevens, maar wel in het geval van een ongeval, bijvoorbeeld, waarbij persoonsgegevens verwerkt worden om iemand op dat moment te kunnen behandelen. Van deze grondslag kan, maar ook mag bijna nooit gebruik gemaakt worden. Deze grondslag mag alleen worden gebruikt als een andere grondslag niet mogelijk is en er toch een noodzaak bestaat om de gegevens te verwerken om het vitale belang te beschermen.

W

WOZ

De gegevensverzameling voor de Basisregistratie WOZ bestaat uit diverse gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende zaak te relateren als aan een belanghebbende. "Vastgestelde waarde" (WOZ-waarde), een BAG-adres en de koppeling aan kadastrale percelen en/of adressen en aan BAG verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen en/of panden. De gemeente is bronhouder van de WOZ. Terugmelden kan door bezwaar te maken.

Uw Reactie
Uw Reactie