Regionale Energiestrategie
Fotograaf: Peter Lous
Regionale Energiestrategie

De gemeente Apeldoorn werkt samen met anderen in de regio eraan om in 2050 energieneutraal te zijn. Want een goede manier vinden om energie duurzaam op te wekken gaat verder dan de eigen gemeentegrenzen.

Stap voor stap naar schone energie

Waar kunnen we in de toekomst duurzame energie opwekken? Met de Regionale Energie Strategie (RES) komt daarover meer duidelijkheid.

Regio Stedendriehoek

Gemeente Apeldoorn werkt aan de Regionale Energiestrategie in Stedendriehoek-verband. Dat doen we samen met de gemeenten Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen en met de waterschappen Vallei&Veluwe en Rijn & IJssel en de provincie Gelderland. Ook anderen zijn erbij betrokken. Het is belangrijk om dit samen te doen, want een goede manier vinden om duurzame energieopwekking en warmte in Apeldoorn in te passen, gaat verder dan de eigen gemeentegrenzen.

De RES-regio Stedendriehoek zet goede stappen om de klimaatdoelen te halen. Landelijk is het doel om in 2030 35 Terawattuur, afgekort TWh, duurzame zonne- en windenergie op te wekken. Dit is één van de afspraken die zijn gemaakt in het Klimaatakkoord. In de RES 1.0 van de Regio Stedendriehoek staat dat onze regio vanaf 2030 elk jaar 1,07 TWh duurzame elektriciteit op wil wekken. Dat noemen we ons bod, de bijdrage van onze regio aan het halen van het landelijke doel. Dit is verder niet uitgesplitst per gemeente. Van dat bod is nu circa 1/3 gerealiseerd. En we schatten in dat ongeveer de helft tot twee-derde van het RES-bod binnen bereik is.

Dit staat in de voortgangsrapportage van de RES van juli 2023. Hierin geeft de RES aan hoe ver de regio is met de realisatie van ons bod en is er een doorkijk naar 2030. Jan Willem Wiggers, voorzitter van de Stuurgroep RES Stedendriehoek, is voorzichtig positief: “Het is nog te vroeg om aan te geven of we onze ambities kunnen realiseren. Duidelijk is dat we stappen maken, maar we moeten de komende tijd stevig aan de slag om onze ambities te realiseren.”

Regionale Energiestrategie RES 1.0

In de eerste strategie, de RES 1.0 genoemd, is gemaakt in 2021. Hierin staat hoe energie opgewekt kan worden met wind en zon en hoeveel energie de regio wil opwekken in 2030. Er staat nog niet in waar of wanneer gestart wordt. Gemeenten beslissen hier zelf over. De RES 1.0 is het resultaat van 2,5 jaar onderzoek, inspraak en besluitvorming. In onze regio zijn alle inspraakreacties op de Ontwerp-RES verzameld. Ze kwamen binnen bij gemeenten, provincie en waterschappen. Alle reacties zijn beantwoord in een inspraaknota. En alle insprekers hebben een bericht en antwoord gekregen. December 2021 is onze RES 1.0 aangeboden aan het Nationaal Programma RES (NPRES).

Volgende stap

Nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerken we in een nieuwe RES. In de RES 2.0 worden de plannen duidelijker en komt te staan hoe we ze gaan uitvoeren de komende jaren. De gemeenten, provincies en waterschappen zorgen ervoor dat vergunningen die nodig zijn om lokale projecten te realiseren in 2025 kunnen worden afgegeven. Een goede participatie van inwoners, (agrarische) bedrijven en energiecoöperaties is daarbij belangrijk. Daarom zijn we in 2022 al gestart met de voorbereidingen met deze volgende stap. We verwachten in 2024 de nieuwe RES2.0 vast te stellen.

Bijeenkomsten over de RES in Apeldoorn

Waar is plek in de regio én in Apeldoorn voor opwek van duurzame energie? Met welke voorwaarden? Hoe past dat in het landschap? Is clustering beter of juist spreiding? Hoe zit het met lokaal eigendom? En hoe houden we rekening met omwonenden, landbouw en natuur?

In 2020 en 2021 organiseerde gemeente Apeldoorn meerdere online bijeenkomsten hierover. En gingen we met u in gesprek over de opwek van wind en zon. U kunt de uitzendingen hier terugzien:

Bijeenkomst februari 2021– terugkijken deel 1 - YouTube
Bijeenkomst februari 2021– terugkijken deel 2  - YouTube
Bijeenkomst september 2020- terugkijken deel 1 - YouTube
Bijeenkomst september 2020- terugkijken deel 2 - YouTube

Uw Reactie
Uw Reactie