Verslag slotbijeenkomst 25 september 2023

Op maandag 25 september 2023 kwamen de bewoners weer naar het Dorpshuus voor de laatste werksessie.

Opzet van de avond

De avond werd tweemaal geïntroduceerd door wethouder Henk van den Berge, voorzitter Annemieke Ligt van de buurt- en belangenvereniging en projectleider Bob Dolphijn van de gemeente Apeldoorn. Zij gaven een toelichting op het bijzondere proces dat bewoners hier hebben doorlopen om de gebiedsvisie tot stand te laten komen en de mijlpalen die nog voor ons liggen. Daarnaast konden mensen in de gymzaal langs posters lopen met daarop visie en uitgangspunten voor de verschillende thema’s waar de gebiedsvisie uitspraken over doet. In het midden van de zaal lagen posters met de input voor de vitaliteitsagenda. De bezoekers werden uitgenodigd om vragen te stellen over de visie en aan te geven of ze zich hierin konden vinden en het herkenbaar was uit het voorgaande proces. Via post-its konden mensen hun reactie vastleggen.

Slotbijeenkomst gebiedsvisie en vitaliteitsagenda
Slotbijeenkomst gebiedsvisie en vitaliteitsagenda. Fotograaf: Land-ID

Opmerkingen per thema

Hieronder worden de opmerkingen (van de post-its) per thema benoemd. Er zijn niet veel post-its met opmerkingen geplakt. Dit geeft de indruk dat mensen zich over het algemeen herkennen in de visie.

Algemene uitgangspunten
Mensen konden zich over het algemeen vinden in de uitgangspunten. 
Opmerking: Wonen & Leven mag hoger (2x genoemd op post-it) in de prioriteitsdriehoek om vergrijzing in de Beemte te voorkomen.

Landbouw
Opmerking: Combinatie van landbouw en zonneparken.

Landschap en natuur
Opmerkingen:

 • Eerlijk zijn wat betreft toekomst plannen geborgd zijn. Kunnen rekenen op beloften.
 • Karakteristieke huizen in industrie gebied. Veel kosten geen profijt.
 • Waterberging weinig aandacht, wel heel belangrijk.
 • Wat bedoelen jullie met een groenblauwe dooradering? (antwoord: dit zijn groenverbindingen (bv. houtwallen, bloemrijke bermen) en waterverbindingen (bijvoorbeeld sloten met natuurlijke oever) door het hele gebied heen die zorgen voor verbindingen tussen verschillende natuurgebieden.)
 • Is er ruimte voor ruiterpaden, naast de klompenpaden of als aanvulling op diverse paden? Stukje extra veiligheid.

Energie
Mensen waren het grotendeels eens met de visie voor energie, maar het onderwerp blijft veel emotie en discussie opleveren. Niet iedereen herkende zich in de tekst zoals deze in de visie is opgenomen. Dit waren met name mensen die niet bij alle sessies aanwezig waren geweest.

Opmerkingen:

 • Zonneparken realiseren, verduurzamen. Zonne-energie niet op daken in verband met aanpassen constructies en brandgevaar.
 • Geen zonneparken op de toch al schaarse grond in Nederland. Zonnepanelen op land is geen lange termijn visie. Maak energie niet gebonden aan gemeentegrenzen.
 • We krijgen het gevoel dat er doelen van de gemeente in de dorpsvisie worden opgenomen die niet zijn besproken (windmolens!).
 • Mening bewoners lijkt afgezwakt op dit papier! Eerst zon op dak! (en niet: voornamelijk zon op dak). - Er is geen plek voor zonneweides (grootschalig). Check ook eens de ‘netcongestie’ bij de netbeheerders.
 • Geen zonnepanelen op de geluidswal i.v.m. horizonvervuiling.
 • Vanuit gemeente en overheid ‘druk’ uitoefenen op energie maatschappij voor verbetering stroomnet! Zodat stroom ook getransporteerd kan worden naar en van gebruikers.

Verder was er discussie over de locatie van de zonnepanelen:

 • Geen insluiting van woningen door zonnepanelen.
 • Zoekgebied Nieuwe Wetering is te veel! Aansluiten aan bestaande velden, niet meer versnippering.
 • Zoekgebied aansluitend op Bloemenkamp is zorgelijk (wordt erg veel, helemaal indien ook de buurgemeente hier zonnevelden op aansluit).
 • Afspraak is geen nieuwe panelen erbij! (Provincie Gelderland wil dat ook niet!)
 • Niet nog meer verdichting van de Bloemenkamp, wat tot een onwenselijke grootschaligheid leidt. De grond in dit gebied is goede vruchtbare landbouwgrond en in het gebied rond de Bloemenkamp liggen veel bossen waar wild (wilde dieren zoals reeën) een veilig heenkomen heeft. Zonneparken zorgen ervoor dat ze geen vrije doorgang meer hebben en opgesloten raken.
 • Houdt bij aanleg park rekening met afstand tot woningen.
Slotbijeenkomst gebiedsvisie en vitaliteitsagenda
Slotbijeenkomst gebiedsvisie en vitaliteitsagenda. Fotograaf: Land-ID

Wonen

Opmerkingen:

 • Woningen realiseren op sportveld, aansluitend aan dorpskern. Opbrengst verkoop sportveld voor woningbouw investeren in ‘Ons Huus’ voor behoudt vitaliteit en ontmoetingsplek in de Beemte.
 • Seniorenwoningen?

Mobiliteit
Opmerkingen:

 • Drempels geven meer overlast zeker voor de landbouw voertuigen.
 • Woningen gebouwd op zandplaten, door vrachtauto’s op drempels trilt dit woningen verder door.
 • Fietspad dorpskern naar stoplichten oost Veluweweg Stadhoudersmolen.
 • Geluidsoverlast van Oost Veluweweg en industrie! (m.n. Vellert en Holhorstweg).
 • Versmalling geeft gevaarlijk rijgedrag.
 • Verbetering Vellertweg, gevaar voor fietsers grote tractoren vrachtverkeer, bv. door verbreding ter hoogte van kanaal/Stadshoudersmolenweg.
 • Oprit A50: mensen die er wonen ervaren geluidsoverlast.
 • De bermen herstellen, niet repareren met puin.  

Bedrijvigheid en werken
Mensen waren het met de visie voor bedrijvigheid en werken eens; een nieuw bedrijventerrein ten noorden van de Oost Veluweweg is niet gewenst.

Opmerkingen:

 • Ook niet een kleinschalig bedrijventerrein.
 • Levergarantie aan elektriciteitsmaatschappij garanderen van zonneparken.

Deelnemers
Bezoekers kwamen met name uit het westelijk en noordelijk gebied van Beemte Broekland. Dit was eerdere avonden ook zo.

Uw Reactie
Uw Reactie