Meest gestelde vragen

Als gemeente kijk je continu vooruit en probeer je in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Zoals met wonen, verkeer, landbouw, de energietransitie en klimaat. Daarom stelde de gemeente in februari de omgevingsvisie ‘Woest aantrekkelijk Apeldoorn’ vast. Daar kijkt de gemeente door naar 2040. Deze visie is op hoofdlijnen. Per gebied werken we dit verder uit. Zo moet duidelijk worden hoe de verschillende ontwikkelingen een plek kunnen krijgen in het gebied.

Het proces is gestart met een startbijeenkomst op 28 november 2022 voor alle inwoners. Degenen die willen, kunnen meedenken en -doen in een gebiedswerkgroep: de werkplaatsen. Daar zitten inwoners en ambtenaren in die samen verschillende varianten gaan uitwerken. Op de gemeentelijke website en via nieuwsbrieven kunnen inwoners op de hoogte blijven. De buurt- en belangenvereniging Beemte Broekland doet dit via haar eigen kanalen. Opgeven voor de nieuwsbrief? Stuur een mail naar beemtebroekland@apeldoorn.nl

Naast de inwoners, zijn partijen als Liander (netbeheerder), Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en het Waterschap Vallei en Veluwe betrokken. Als gedurende het proces blijkt dat we andere partijen moeten of willen aanhaken, dan kan dat. Doorlopend kijken we wat het proces nodig heeft om tot gedegen besluitvorming te komen. De Buurt- en belangenvereniging Beemte Broekland kijkt hierin actief en kritisch mee.

De omgevingsvisie is vastgesteld samen met de motie ‘Samen, geef Klarenbeek en Beemte Broekland de ruimte’. Het uitwerken van de omgevingsvisie is daarmee niet los te zien van deze motie. De inhoud van de motie (een breed gebiedsproces) is leidend, níet de tekst over Beemte Broekland zoals die in de omgevingsvisie staat. Het zou zelfs andersom kunnen zijn: dat het gebiedsproces kan leiden tot een aanpassing in de omgevingsvisie. De kwalitatieve uitgangspunten uit de omgevingsvisie zijn vanzelfsprekend ingrediënten bij dit gebiedsproces. De programmatische uitgangspunten (bijvoorbeeld aantallen woningen, hectaren bedrijventerrein, hectaren zon) worden in het gebiedsproces vormgegeven. Daarmee is er de vrijheid om open met het gebied in gesprek te gaan. Door samen inhoud te geven aan de verschillende te onderzoeken varianten, vergroten we de kans om te komen tot een gezamenlijke voorkeursvariant.

Dat is het college van B&W. Ambtenaren en inwoners formuleren samen verschillende varianten die we nader uitwerken. Daarvan brengen we de voor- en nadelen in beeld. We hopen samen tot één voorkeursvariant te komen. Als dat niet zo is, dan maken we van de overgebleven varianten de voor- en nadelen inzichtelijk en wordt een ambtelijk advies opgesteld voor het college. Het college van B&W neemt vervolgens een besluit over de uiteindelijke variant(en) en consulteert daarbij de gemeenteraad.

De gemeente heeft verschillende kookboeken gemaakt, onder andere in samenwerking met bewoners(groepen). Deze geven achtergrondinformatie over het gebied waar u woont of werkt. Er staan handvatten en voorbeelden in hoe je hiermee om kunt gaan bij nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd kijken we in dit proces open naar de mogelijkheden voor landschapsinrichting naar aanleiding van de varianten die ontwikkeld gaan worden.

  • Woningsplitsing: of u uw woning mag splitsen is afhankelijk van het geldende omgevingsplan.
  • Mantelzorgwoningen: als u voldoet aan de voorwaarden uit het bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), dan kunt u vergunningvrij een mantelzorgwoning bouwen
  • Pré mantelzorgwoningen: de gemeente is bezig om hiervoor beleid te maken
  • Bijbouwen van woningen: in het buitengebied kan alleen bijgebouwd worden als er tenminste 500 m2 aan (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. Voldoen aan deze randvoorwaarde betekent niet direct/perse toestemming voor de bouw. Dit is van meer factoren afhankelijk.

Voor vragen hierover kunt u terecht via telefoonnummer 14055 gevolgd door keuze 5.

Heel Nederland heeft te maken met netcongestie. Dat betekent dat het elektriciteitsnet erg vol zit. Dit betekent dat voor grotere zoninitiatieven (zoals op grote daken of zonnevelden) die een grootverbruikers aansluiting nodig hebben, nu geen ruimte is. Voor kleinverbruikers (woningen) vaak nog wel. Liander is bezig om inzicht te krijgen in wat er wel/niet mogelijk is in Beemte Broekland. Voor de verschillende varianten gaan we onderzoeken wat er nodig is om die mogelijk te maken.

In Apeldoorn willen we zoveel mogelijk zonne-energie opwekken, het liefst op daken, boven parkeerplaatsen of langs wegen. Maar hoeveel zonne-energie kunnen we op de daken in de gebouwde omgeving eigenlijk opwekken? De mogelijkheden hiervoor zijn door een onderzoeksbureau onderzocht en opgeschreven in de Potentiestudie zonne-energie in gebouwde omgeving. We gebruiken de resultaten van de Potentiestudie vervolgens voor het opstellen van een realistische en actiegerichte zonstrategie. De strategie gaat over de uiteindelijke wijze waarop de gemeente Apeldoorn daadwerkelijk de zon ambities kan waarmaken. Het gaat over wat er al gedaan is de afgelopen jaren, wat er op dit moment gebeurt en vooral wat er nog nodig is de komende jaren. De zonstrategie leggen we in het najaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor.

De netbeheerders zijn druk bezig om de netcongestie op te lossen, maar dat gaat nog wel enkel jaren duren (2027-2029). Zij breiden het bestaande netwerk uit en leggen nieuwe netwerken aan. Ook zoeken ze naar ruimte binnen het bestaande net door te kijken of grootverbruikers hun gebruik beter kunnen spreiden of koppelen ze de duurzame energie gelijk aan een afnemer. Zo ontstaat er extra ruimte op het net. Dit kan, in combinatie met opslag van energie helpen om de impact van zonpieken op het elektriciteitsnet kleiner te maken. Hierbij wordt gekeken naar batterijen en de opslag van de elektriciteit in waterstof.

Deze beide vormen van opslag zijn nog in de innovatieve fase. Opslag van elektriciteit in waterstof (voor gebruik in de winter) is momenteel zeer inefficiënt. Het is alleen rendabel als het op grote schaal wordt toegepast. Op dit moment is het opslaan van elektriciteit in waterstof om netcongestie tegen te gaan in Apeldoorn nog geen optie.

De grondeigenaar beslist wat hij met zijn eigendom doet. De gebiedsvisie geeft straks aan welke ontwikkelingen we in gang willen zetten in dit gebied en aan welke voorwaarden deze ontwikkelingen moeten voldoen. Wanneer een initiatiefnemer een plan of idee heeft, wordt dit getoetst aan de beleidskaders. De gebiedsvisie wordt zo’n beleidskader.

Het programmaplan is niet bindend voor inwoners. Er staat in welke kant de gemeente met de energietransitie op wil. En welke acties de gemeente vervolgens gaat uitvoeren. Burgemeester en wethouders moeten wel kunnen laten zien dat zij hun best hebben gedaan om bepaalde doelen te halen. Deze doelen staan bijvoorbeeld in de Ambitie energie neutraal 2050, Versnelling+, RES1.0 en de Omgevingsvisie.

De gemeente Apeldoorn wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat er meer energie duurzaam opgewekt moet worden. We zijn met bewoners van Beemte Broekland in gesprek hoeveel zonopwek er mogelijk is in het gebied. En waar dat dan kan komen en in welke vorm. Er is dus nog niets besloten en de 75 hectare netto zonnevelden die genoemd is, is op dit moment niet van toepassing. We wachten eerst de uitkomsten van de bijeenkomsten met bewoners af. Windenergie opwekken is op dit moment niet aan de orde omdat de realisatie hiervan voor 2030 niet realistisch is.

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen waarin staat dat de gebiedsvisie van Beemte Broekland samen met de bewoners moet worden gemaakt (gebiedsproces). Als we samen plannen maken over de toekomst van het gebied, dan wordt de kans groter dat er een gezamenlijke voorkeursvariant uit komt. Het gebiedsproces gaat dus voor, níet de tekst over Beemte Broekland zoals die in de omgevingsvisie staat. Het is dus mogelijk dat de omgevingsvisie wordt aangepast door het gebiedsproces van bewoners en gemeente. 

In vier werkplaatsen gaan ambtenaren en inwoners verschillende varianten ontwikkelen. 63 Inwoners hebben zich opgegeven voor deelname. We bespreken en onderzoeken wat deze verschillende varianten betekenen voor het gebied. In het beste geval komen we tot 1 voorkeursvariant. Als dat niet zo is, dan beschrijven we de overgebleven varianten met hun plussen en minnen. Deze variant(en) wordt/worden besproken met het gemeentebestuur. Uiteindelijk neemt de gemeente een besluit over de vaststelling van de gebiedsvisie. Het gemeentebestuur heeft zich  verbonden aan een proces dat samen met de bewoners wordt gedaan.

Wij verwachten niet dat de provincie zonneparken gaat afdwingen. We zien wel dat er meer aandacht is voor het idee van ‘energieplanologie’ in Nederland. Hierbij wordt er een plan gemaakt voor heel Nederland wat betreft duurzame energie opwekking. Als dat er zou komen, zou de provincie hier mogelijk een rol in kunnen hebben.

Op verzoek van de bewoners van Beemte Broekland hebben we hieronder een aantal websites geplaatst waar handige regelingen en subsidies te vinden zijn.

Bij onderzoeksboringen voor geothermie vindt er geen onttrekking van materialen aan de bodem plaats zoals bij bv. gaswinning het geval is. Dit betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de stabiliteit in de omgeving of schade aan uw huis.

Een onderzoeksboring is een boring die alleen bedoeld is voor het verzamelen van data over de ondergrond. Deze boring is tijdelijk en zal niet worden gebruikt voor de winning van aardwarmte. De locatie van de onderzoekboring wordt gekozen op basis van geologische gronden en heeft geen ruimtelijke component. Dat in de bewonersvisie van Beemte-Broekland zonneparken zijn ingetekend op plekken waar mogelijk een onderzoeksboring plaatsvindt conflicteert dus niet met elkaar.

Voordat een aardwarmteproject gerealiseerd wordt doorloopt het een aantal stappen. Als voorbereiding op een onderzoeksboring wordt de ondergrond door middel van seismisch onderzoek beter in beeld gebracht. Dit gebeurt verspreid over meerdere plekken in Nederland. Voor het vinden van een geschikte locatie voor de onderzoeksboring wordt gezocht in het gebied tussen Apeldoorn, Vaassen, Deventer en Klarenbeek. De onderzoeksboring zal informatie opleveren over de samenstelling van de verschillende geologische lagen die voorkomen. In een latere fase kan er, mede op grond van de resultaten van het onderzoek, besloten worden gebruik te gaan maken van aardwarmte. Waar de productielocaties dan komen, moet in die fase worden bepaald. Dit kan wel 15 km bij de onderzoeksboring uit de buurt zijn.

Voor meer informatie over dit proces verwijzen we ook naar de website van EBN, waar dit proces goed staat uitgelegd. 

1. Kunnen de onderzoeksboringen schade aan huizen veroorzaken die bijvoorbeeld 200 meter verderop staan?
Bij onderzoeksboringen voor geothermie vindt er geen onttrekking van materialen aan de bodem plaats, zoals bij bijvoorbeeld gaswinning het geval is. Dit betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de stabiliteit in de omgeving of schade aan uw huis.

2. Hoe staat deze ontwikkeling in relatie tot andere plannen in het gebied?
Een onderzoeksboring is een boring die alleen bedoeld is voor het verzamelen van data over de ondergrond. Deze boring is tijdelijk en wordt niet gebruikt voor de winning van aardwarmte. De locatie van de onderzoekboring wordt gekozen op basis van geologische gronden en heeft geen ruimtelijke component. Dat in de bewonersvisie van Beemte-Broekland zonneparken zijn ingetekend op plekken waar mogelijk een onderzoeksboring plaatsvindt conflicteert dus niet met elkaar.

3. Wat is de fase van het proces waarin we ons nu precies vinden?
Voordat een aardwarmteproject gerealiseerd wordt, doorloopt het een aantal stappen. Als voorbereiding op een onderzoeksboring wordt de ondergrond door middel van seismisch onderzoek beter in beeld gebracht. Dit gebeurt verspreid over meerdere plekken in Nederland. Voor het vinden van een geschikte locatie voor de onderzoeksboring wordt gezocht in het gebied tussen Apeldoorn, Vaassen, Deventer en Klarenbeek. De onderzoeksboring levert informatie op over de samenstelling van de verschillende geologische lagen die voorkomen. In een latere fase kan er, mede op grond van de resultaten van het onderzoek, besloten worden gebruik te gaan maken van aardwarmte. Waar de productielocaties dan komen, moet in die fase worden bepaald. Dit kan wel 15 km bij de onderzoeksboring uit de buurt zijn.

Voor meer informatie over dit proces verwijzen we ook naar de website van EBN, waar dit proces goed staat uitgelegd.

Uw Reactie
Uw Reactie